На від­нов­ле­н­ня Дон­ба­су на­да­но ко­шти

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Уряд Укра­ї­ни ви­ді­лив на від­нов­ле­н­ня Дон­ба­су 600 міль­йо­нів гри­вень, ще EUR500 міль­йо­нів на­да­ли між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції, по­ві­до­мив ві­це- прем’ єр- мі­ністр — мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва і жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни Ген­на­дій Зуб­ко. Окрім то­го, для від­нов­ле­н­ня Дон­ба­су за­лу­че­но ко­шти між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ор­га­ні­за­цій. «Зокре­ма, ні­ме­цький банк KFW Укра­ї­ні на­дав близь­ко EUR300 міль­йо­нів, а Єв­ро­пей­ський ін­ве­сти­цій­ний банк — EUR200 міль­йо­нів са­ме з ці­єю ме­тою», — ска­зав він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.