Не допу­сти­мо су­ди­ли­ща!

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Бог­дан САВКІВ, Ки­їв

Ци­нізм не­о­ста­лін­сько­го (по су­ті — про­фа­шист­сько­го) ре­жи­му до­ся­гає апо­гею. Всу­пе­реч фа­ктам він на­ма­га­є­ться ор­га­ні­зу­ва­ти су­ди­ли­ща над укра­їн­ськи­ми па­трі­о­та­ми льо­тчи­цею На­дею Сав­чен­ко та кі­но­ре­жи­се­ром Оле­гом Сен­цо­вим. Це на­га­дує ксе­но­фоб­ські «су­ди» над А. Дрей­фу­сом та осо­бли­во над М. Бей­лі­сом. А в глиб­шо­му істо­ри­чно­му об­ся­зі «бра­тньо­го» уря­ду ве­де свій по­ча­ток від роз­пра­ви улю­бле­но­го Пу­ті­ним сво­го по­пе­ре­дни­ка Пе­тра І над Пав­лом По­лу­бо­тком (а до то­го — над укра­їн­ською сто­ли­цею Ба­ту­ри­ном та при­бі­чни­ка­ми Ма­зе­пи за­га­лом); Ка­те­ри­ни ІІ — над Пе­тром Кал­ни­шев­ським, а в

Тре­ба всі­ма си­ла­ми ви­зво­ля­ти На­дію Сав­чен­ко та Оле­га Сен­цо­ва

епо­ху дру­го­го вель­ми ша­но­ва­но­го Пу­ті­ним ді­я­ча, кри­ва­во­го Й. Ста­лі­на — «Роз­стрі­ля­не Від­ро­дже­н­ня» та жа­хли­вий ге­но­цид-Го­ло­до­мор. Гру­бо ци­ні­чним ви­гля­дає і «ве­ли­ко­ду­шна» по­бла­жли­вість за­кон­но­го ви­ро­ку — на до­ві­чне ув’язне­н­ня — за­мі­ною тіль­ки на... 25 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі, як до жін­ки.

Схо­пле­ну під­ру­чни­ми Пу­ті­на на зем­лі су­ве­рен­ної Укра­ї­ни та на­силь­ни­цьки по-зло­дій­ськи пе­ре­ве­зе­ну на. те­ри­то­рію Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції обви­ну­ва­чу­ють у не­за­кон­но­му пе­ре­ти­ні кор­до­ну, та­кож у вбив­стві ро­сій­ських жур­на­лі­стів, що ста­ло­ся вже пі­сля на­силь- ни­цько­го за­хо­пле­н­ня укра­їн­ської па­трі­о­тки. Ін­кри­мі­ну­є­ться і мо­жли­ве вбив­ство мир­но­го на­се­ле­н­ня ні­би­то за ко­ри­гу­ва­н­ня об­стрі­лу з бо­ку за­су­джу­ва­ної. І все це під­но­си­ться на тлі не «мо­жли­во­го», а справ­жньо­го, то­таль­но­го ни­ще­н­ня пу­тін­ською во­яч­чи­ною укра­їн­ської зем­лі, ле­то­ви­ща, де­ся­тків під­при­ємств, на­се­ле­них пун­ктів, мир­них жи­те­лів, зби­т­тя мир­но­го ма­ла­зій­сько­го лай­не­ра, зни­ще­н­ня у Ве­ли­ко­бри­та­нії опо­зи­цій­но­го ко­ли­шньо­го офі­це­ра ФСБ, до кін­ця не з’ясо­ва­но­го за­ма­ху на жи­т­тя ко­ли­шньо­го кан­ди­да­та в пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, по­гроз ви­пе­ре­джу­валь- но­го ви­ко­ри­ста­н­ня зна­ха­бні­лим агре­со­ром ядер­ної зброї. Сфа­бри­ко­ва­ною є та­кож ви­на за­а­ре­што­ва­но­го в Кри­му, не­від’єм­ній ча­сти­ні су­ве­рен­ної Укра­ї­ни, і укра­їн­сько­го кі­но­ре­жи­се­ра Сен­цо­ва.

Вся сві­то­ва і на­сам­пе­ред укра­їн­ська гро­мад­ськість має рі­шу­че на­га­да­ти не­о­ста­лін­сько­му ре­жи­му про не­мо­жли­вість у ХХІ сто­літ­ті по­вто­ре­н­ня ксе­но­фоб­сько­го чор­но­со­тен­но­го су­ди­ли­ща, здій­сне­но­го сто­лі­т­тя то­му над М. Бей­лі­сом, ви­ба­чи­тись пе­ред ци­ві­лі­за­ці­єю та не­гай­но від­пу­сти­ти не­прав­ди­во зви­ну­ва­чу­ва­них укра­їн­ців на во­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.