«Ста­біль­ність» про­ти но­ва­тор­ства

Ко­ле­ктив Чер­ка­сько­го драм­те­а­тру про­го­ло­су­вав за звіль­не­н­ня в.о. ху­до­жньо­го ке­рів­ни­ка Сер­гія Про­скур­ні. У чо­му кон­флікт — спро­бу­вав ро­зі­бра­ти­ся «День»

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Чо­му обла­сні те­а­три не хо­чуть змін, во­лі­ють пра­цю­ва­ти по-ста­ро­му, а твор­чі ко­ле­кти­ви ком­фор­тно се­бе від­чу­ва­ють у про­він­цій­но­му «бо­ло­ті»; чо­му акто­ри «з’їда­ють» ре­жи­се­рів-екс­пе­ри­мен­та­то­рів? Бо кон­флікт у Чер­ка­сах — зов­сім не­по­оди­но­кий ви­па­док, і та­кі «вій­ни» мо­жна по­ба­чи­ти в рі­зних те­а­траль­них ко­ле­кти­вах на­шої кра­ї­ни. Ста­біль­ність чи но­ва­тор­ство? Як це по­єд­на­ти? Чо­му про­е­кти С. Про­скур­ні (йо­го прем’єри та акції дра­ма­тур­гі­чно-ре­жи­сер­ської ла­бо­ра­то­рії в Чер­ка­сько­му те­а­трі ви­кли­ка­ли резонанс у пу­блі­ки, й до мі­ста при­їжджа­ли про­від­ні кри­ти­ки й те­а­тро­знав­ці) спри­йма­ють у шти­ки акто­ри? Ни­ні біль­шість із них за­яв­ля­ють, що від­мов­ля­ю­ться бу­ти «зна­ря­д­дям для сум­нів­них пі­ар-акцій С.Про­скур­ні». 21ли­пня ві­дбу­ли­ся збо­ри в те­а­трі, де бу­ла при­су­тня біль­ша ча­сти­на пра­ців­ни­ків — 78 осіб. Го­ло­ва про­фко­му На­та­ля Ві­гран по­я­сни­ла, що збо­ри ле­гі­тим­ні, хо­ча Сер­гій Про­скур­ня був від­су­тній. Які пре­тен­зії до ху­до­жньо­го ке­рів­ни­ка?

— Про­скур­ня при­йшов у наш те­атр, де вже скла­ли­ся свої тра­ди­ції. Він по­чав ста­ви­ти екс­пе­ри­мен­таль­ні ви­ста­ви. Ско­ло­тив «мо­гу­чу ку­чку». Ста­вить за два дні, — ци­тує сло­ва актри­си Світлани МО­СКА­ЛЕН­КО gazeta.ua. — У ма­со­вих сце­нах за­ймає весь ко­ле­ктив те­а­тру, а на го­но­рар за­про­шує сво­їх дру­зів. А ми то­ді хто тут? На по­бі­гень­ках? Якщо ти не до­ві­ря­єш на­шо­му те­а­траль­но­му скла­ду, то не мо­жеш бу­ти ху­до­жнім ке­рів­ни­ком... По­тім пі­шли роз­мо­ви — не по­трі­бна в те­а­трі «Кай­да­ше­ва сім’я», «Сва­та­н­ня на Гон­ча­рів­ці», «За дво­ма зай­ця­ми». Це — ви­ста­ви, які зби­ра­ють гля­да­ча і да­ють най­біль­ший до­хід... Не­хай пан Про­скур­ня ство­рює свій екс­пе­ри­мен­таль­ний те­атр, свою тру­пу й за­би­рає сво­їх при­хиль­ни­ків. А не ла­має че­рез ко­лі­но наш те­атр.

На дум­ку актри­си На­та­лії Ма­ма­ли­ги, вин­ні в кон­флі­кті й ко­ле­ктив че­рез свою інер­цію, і двоє йо­го ке­рів­ни­ків — ху­до­жній ке­рів­ник і ди­ре­ктор те­а­тру. Цю вер­сію під­твер­див і ре­жи­сер Лесь ПАВ­ЛЮ­ТІН: «Між Про­скур­нею та Оси­по­вим є про­ти­річ­чя. Во­ни пра­цю­ють у рі­зних на­пря­мах і галь­му­ють один одно­го... На мою дум­ку, Сер­гій Про­скур­ня най­більш зда­тний ке­ру­ва­ти те­а­тром. Він має не­аби­який кру­го­зір і ми­сте­цький ав­то­ри­тет. Вва­жаю, си­ту­а­цію спро­во­ко­ва­но ззов­ні те­а­тру, оскіль­ки Сер­гій В’яче­сла­во­вич був се­ред тих, хто по­да­вав по­зов що­до бу­дів­ни­цтва за те­а­тром ба­га­то­по­вер­хів­ки. А всі ті зви­ну­ва­че­н­ня на йо­го адре­су тра­ди­цій­ні, й не мо­жна до­ве­сти, бо вся ви­на не мо­же бу­ти на одній лю­ди­ні...

Пі­сля та­єм­но­го го­ло­су­ва­н­ня ого­ло­си­ли рі­ше­н­ня збо­рів про звіль­не­н­ня С.Про­скур­ні: «за» про­го­ло­су­ва­ли 59 осіб, «про­ти» — 11, «утри­ма­ли­ся « — 8. До ре­чі, Сер­гій Про­скур­ня не хо­че ко­мен­ту­ва­ти си­ту­а­цію, а, на на- шу дум­ку, «пре­тен­зії» акто­рів є кра­щою «ре­цен­зі­єю» на йо­го три­рі­чне ху­до­жнє ке­рів­ни­цтво. Бо за цей час про ви­ста­ви і ре­жи­сер­ську ла­бо­ра­то­рію Чер­ка­сько­го те­а­тру узна­ли в Укра­ї­ні. У йо­го по­ста­нов­ках за­сві­ти­ли­ся та­кі май­стри сце­ни, як Пе­тро Пан­чук, Єв­ген Ни­щук, Лі­дія Да­ниль­чук, Олег Драч та ін­ші, а ша­ну­валь­ни­ки те­а­тру з не­тер­пі­н­ням че­ка­ли на анон­со­ва­ний спіль­ний про­ект Гри­го­рія Гла­дія (Ка­на­да) і укра­їн­ських ми­тців, щоб Чер­ка­ський край став те­а­траль­но-ту­ри­сти­чною Мек­кою...

— Си­ту­а­ція за­го­стри­ла­ся, ко­ле­ктив оці­нив ро­бо­ту Про­скур­ні не­га­тив­ною. У ме­не до ньо­го не­має ні­яких пре­тен­зій, окрім тих, що має бу­ти на ро­бо­чо­му мі­сці по­стій­но, а не в п’ятни­цю та ви­хі­дні. Бо ре­шту днів він у Ки­є­ві. Твор­чо­му ко­ле­кти­ву не по­до­ба­є­ться стиль ро­бо­ти ре­жи­се­ра... Пи­та­н­ня про звіль­не­н­ня Сер­гія Про­скур­ні ви­рі­шу­ва­ти­ме­ться на рів­ні обла­сної ра­ди. Там ма­ють оці­ни­ти на­шу си­ту­а­цію і зро­би­ти ви­снов­ки. Оста­то­чне рі­ше­н­ня бу­де прийня­те пі­сля від­пус­тки ко­ле­кти­ву. Збір тру­пи від­бу­де­ться 23 сер­пня. До то­го мо­мен­ту ма­ють бу­ти роз­став­ле­ні всі кра­пки над «і», — по­яснив ди­ре­ктор те­а­тру Во­ло­ди­мир ОСИ­ПОВ.

— Кон­флікт у Чер­ка­сах — це від­го­ло­сок на­шої те­а­траль­ної си­сте­ми, яка не змі­ню­є­ться ро­ка­ми! — вва­жає те­а­тро­зна­вець Ан­на ЛИПКІВСЬКА. З одно­го бо­ку, ко­ле­ктив те­а­тру не має ні­яких прав са­мо­му оби­ра­ти твор­чо­го лі­де­ра, а з дру­го­го, ху­до­жній ке­рів­ник не має до­ста­тніх пов­но­ва­жень, щоб ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свої твор­чі ідеї. То­му це — си­ту­а­ція вза­га­лі по Укра­ї­ні й ті­єї си­сте­мі, яка ни­ні існує. Сер­гій Про­скур­ня — лю­ди­на кре­а­тив­на, твор­ча. Він зу­мів пі­ді­грі­ти до те­а­тру ін­те­рес пу­блі­ки, а ще за­по­ча­тку­вав дра­ма­тур­гі­чно-ре­жи­сер­ську ла­бо­ра­то­рію при Чер­ка­сько­му те­а­трі, яка існу­ва­ла па­ра­лель­но з основ­ним ре­пер­ту­а­ром, а не за­мі­ню­ва­ла со­бою ви­ста­ви афі­ші. А що сто­су­є­ться су­ча­сної дра­ма­тур­гії, то, як ка­жуть, «що має, те ма­є­мо!», і які у нас мо­ло­ді ре­жи­се­ри, бу­ло ви­дно по ро­бо­там у ла­бо­ра­то­рії... Ек­спе­ри­мен­та­тор­ство і твор­чі по­шу­ки: щось бу­ло ці­ка­вим, а щось — ні. Ямо­жу зро­зу­мі­ти акто­рів­чер­ка­щан, яким при­кро, що на го­лов­ні ро­лі Про­скур­ня за­про­шує ві­до­мих май­стрів — Пан­чу­ка, Дра­ча та ін­ших, але це нор­маль­на си­ту­а­ція. Та­ка пра­кти­ка — єв­ро­пей­ська, ко­ли акто­ри гра­ють у рі­зних те­а­трах і за­про­шу­ю­ться на кон­кре­тні ро­лі. Га­даю, тре­ба ви­трав­ля­ти із се­бе про­він­цій­ність і не ви­рі­шу­ва­ти якійсь ло­каль­ні про­бле­ми, а ду­ма­ти про гля­да­чів і за­ці­кав­лю­ва­ти їх но­ви­ми ав­тор­ськи­ми і ре­жи­сер­ськи­ми зна­хід­ка­ми. Якщо Сер­гія Про­скур­ню «з’їдять», то те­атр зно­ву від­ко­ти­ться на­зад, а впе­ред мо­жна йти тіль­ки шу­ка­ю­чи но­ве, але ба­зу­ю­чись на кра­щих твор­чих здо­бу­тках.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

СЕР­ГІЙ ПРО­СКУР­НЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.