За­хи­сти­ти пла­не­ту

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК

В ав­стра­лій­ців за­га­лом ду­же роз­ви­не­но еко­ми­сле­н­ня, тож не див­но що стан нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща та кіль­кість де­рев на «зе­ле­но­му» кон­ти­нен­ті є для них на­два­жли­вою спра­вою.

На­ціо­наль­ний день де­рев за­сно­ва­но 1995 ро­ку не­ко­мер­цій­ною ор­га­ні­за­ці­єю Planet Ark. Що­рі­чно Planet Ark за­про­шує акти­ві­стів, до­ро­слих, ді­тей, шко­ли, рі­зно­ма­ні­тні за­кла­ди та на­ціо­наль­ні пар­ки взя­ти участь у про­ве­ден­ні рі­зно­ма­ні­тних за­хо­дів, спря­мо­ва­них на охо­ро­ну де­рев. Го­лов­ною по­ді­єю свя­та, зві­сно ж, є ви­са­дже­н­ня мо­ло­дих ро­слин у по­над чо­ти­рьох ти­ся­чах ло­ка­цій. Та­ким чи­ном, з 1995 ро­ку ру­ка­ми май­же трьох міль­йо­нів акти­ві­стів бу­ло ви­са­дже­но по­над 21 міль­йон де­рев. Але у цей день ав­стра­лій­ці зай- ма­ю­ться не ли­ше збіль­ше­н­ням зе­ле­них на­са­джень. Від­бу­ва­є­ться без­ліч осві­тніх за­хо­дів, а та­кож зби­ра­ю­ться істо­рії уча­сни­ків по­дії, які по­тім пу­блі­ку­ють на сай­ті ор­га­ні­за­ції.

Та­ка лю­бов ме­шкан­ців Ав­стра­лії до де­рев не див­на, адже най­древ­ні­ший на пла­не­ті рі­зно­вид де­ре­ва ро­сте са­ме там. Вол­ле­мія — та­ка на­зва хвой­ної гор­до­сті ав­стра­лій­ців. Її бу­ло по­ши­ре­но на пла­не­ті ще у Юр­ський пе­рі­од, але во­на ста­ла ві­до­ма на­у­ці ли­ше на по­ча­тку дев’яно­стих ро­ків ХХ сто­лі­т­тя. Та­ких де­рев за­ли­ши­ло­ся зов­сім ма­ло, і всі во­ни ре­тель­но обе­рі­га­ю­ться.

До ре­чі, особлива лю­бов ав­стра­лій­ців до де­рев під­твер­джує та під­три­мує не­о­фі­цій­ну на­зву Ав­стра­лії — Зе­ле­ний кон­ти­нент. Хо­ті­ло­ся бі в нас за­сну­ва­ти схо­же свя­то, адже на­ші мі­сце­ві «зе­ле­ні дру­зі» теж по­тре­бу­ють під­трим­ки та по­ва­ги. А по­де­ку­ди і за­хи­сту.

МА­ЛЮ­НОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.