«Я – мо­ло­дий, су­ча­сний бі­бліо­те­кар!»

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Най­кра­щі знім­ки фо­то­кон­кур­су МС УБА бу­де опу­блі­ко­ва­но в ка­лен­да­рі на 2016 рік

Бі­бліо­те­кар — це про­фе­сія для мо­ло­дих, ам­бі­цій­них та не­бай­ду­жих лю­дей. У цьо­му пе­ре­ко­ну­ють фо­то­гра­фії, які в ме­жах сво­го про­е­кту вда­ло­ся зі­бра­ти Мо­ло­ді­жній­се­кції Укра­їн­ської бі­бліо­те­чної асо­ці­а­ції. То­рі­шній фо­то­кон­курс «Я — мо­ло­дий, су­ча­сний бі­бліо­те­кар» ви­кли­кав чи­ма­лийін­те­рес се­ред про­фе­сій­ної спіль­но­ти, йо­го ре­зуль­та­ти актив­но обго­во­рю­ва­ли та ко­мен­ту­ва­ли. Тож цьо­го ро­ку ви­рі­ше­но бу­ло не зу­пи­ня­ти­ся — умо­ви кон­кур­су ста­ли ще більш твор­чи­ми. Ор­га­ні­за­то­ри за­про­по­ну­ва­ли на ви­бір уча­сни­ків де­кіль­ка те­ма­ти­чних обра­зів: лайт-вер­сія (ро­ман­ти­чний стиль), гла­мур (бо­ге­ма), каз­ка, ко­ло­рит (етні­чний стиль), «па­цан­ка», спорт (мі­лі­та­рі, ту­ризм), стро­гість (вчи­тель­ка, бі­знес-ву­мен). Одна лю­ди­на мо­же на­ді­сла­ти не біль­ше трьох знім­ків. До кон­кур­су до­пу­ска­ю­ться ли­ше дій­сні чле­ни МС УБА. Сві­тли­ни мо­жна над­си­ла­ти на адре­су seagal2002@ukr.net до 31 сер­пня 2015 ро­ку. Де­таль­ні умо­ви кон­кур­су шу­кай­те на сай­ті МС УБА.

«Су­ча­сний­бі­бліо­те­кар має бу­ти ін­фор­ма­цій­но й те­хно­ло­гі­чно осві­че­ним, — роз­по­від­ає в коментарі «Дню» го­ло­ва Мо­ло­ді­жної се­кції УБА Окса­на Бо­я­ри­но­ва. — Він по­ви­нен ді­ли­ти­ся сво­ї­ми зна­н­ня­ми та на­ви­чка­ми з від­ві­ду­ва­ча­ми, бу­ти від­кри­тим до змін та іні­ці­а­тив­ним, згур­то­ву­ва­ти дов­ко­ла се­бе гро­ма­ду. Спо­ді­ва­є­мось, са­ме ці яко­сті уосо­блю­ва­ти­муть уча­сни­ки кон­кур­су».

Ші­стьох пе­ре­мож­ців у про­це­сі від­кри­то­го го­ло­су­ва­н­ня обе­руть ко­ри­сту­ва­чі Facebook, ще шість фо­то­ро­біт бу­дуть ві­ді­бра­ні адмі­ні­стра­ці­єю «мо­ло­діж­ки» УБА. Сві­тли­ни-пе­ре­мож­ці опу­блі­ку­ють у фір­мо­во­му ка­лен­да­рі на 2016 рік. Ма­кет ка­лен­да­ря бу­де на­да­но для по­ши­ре­н­ня всім бі­бліо­те­кам кра­ї­ни. Крім то­го, ор­га­ні­за­то­ри пла­ну­ють ство­ри­ти єди­ний банк сві­тлин на бі­бліо­те­чну те­ма­ти­ку, який­мо­жна бу­де ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для ре­а­лі­за­ції рі­зно­ма­ні­тних про­е­ктів, про­па­гу­ва­н­ня куль­ту­ри чи­та­н­ня то­що.

«БІ­БЛІО­ТЕ­КАР ЖОВ­ТНЯ» 2015 РІК НА­ТА­ЛІЯ ГРИ­ЩЕН­КО, СПІВ­РО­БІ­ТНИК ОДЕ­СЬКОЇ ОБЛА­СНОЇ БІ­БЛІО­ТЕ­КИ ДЛЯ ЮНА­ЦТВА ІМ. В. МА­Я­КОВ­СЬКО­ГО

ФО­ТО НА­ДА­НЕ ОДЕ­СЬКОЮ ОБЛА­СНОЮ БІ­БЛІО­ТЕ­КОЮ ДЛЯ ЮНА­ЦТВА ІМ. В. МА­Я­КОВ­СЬКО­ГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.