ЯК «З’ЄД­НА­ТИ» мо­лодь з істо­рі­єю

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ігор САМОКИШ, «День» Фо­то­ілю­стра­ції на­да­но Амі­том ШІ­МО­НІ

Ізра­їль­ський ху­до­жник Аміт Ші­мо­ні про­по­нує аль­тер­на­тив­ний по­гляд на лі­де­рів ми­ну­ло­го

Аміт Ші­мо­ні — мо­ло­дий ізра­їль­ський ілю­стра­тор і ди­зай­нер, який жи­ве і пра­цює в Яф­фі. Він ви­пу­скник фа­куль­те­ту ві­зу­аль­ної ко­му­ні­ка­ції Ака­де­мії ми­стецтв та ди­зай­ну «Бе­ца­лель» в Єру­са­ли­мі, яку вва­жа­ють одні­єю з най­кра­щих в Ізра­ї­лі.

Не­що­дав­но со­цме­ре­жі під­ко­ри­ла се­рія ро­біт Амі­та — «Хіп­сто­рія» (по­єд­на­н­ня слів «хі­пі» та «істо­рія»). Це — порт­ре­ти сві­то­вих лі­де­рів, які зо­бра­же­ні на су­ча­сний ма­нер — в обра­зі хіп­сте­рів. Уявіть Ав­ра­а­ма Лін­коль­на у ма­ли­но­во­му піджа­ку, із зо­ло­тим лан­цюж­ком та се­реж­кою у ву­сі. Сло­вом, ві­до­мих істо­ри­чних пер­со­на­жів мо­жна по­ба­чи­ти у не­спо­ді­ва­них обра­зах.

«Ілюстрація — це моя при­страсть. Я вва­жаю, що ілю­стра­ці­ям є всю­ди мі­сце: в Лув­рі чи про­сто — на під­став­ках до по­су­ду, якщо це зві­сно зро­бле­но з лю­бов’ю. Зав­дя­ки ній мо­жна зо­бра­зи­ти аб­со­лю­тно все: чи пей­заж, чи по­чу­т­тя», — роз­по­від­ає «Дню» Аміт.

Свій ро­бо­чий про­цес ху­до­жник із Яф­фи ба­чить як «гру в пінг-понг із ре­аль­ні­стю». «Я уяв­ляю ре­чі, які у ме­не ви­кли­ка­ють дум­ки і по­чу­т­тя у ви­гля­ді ма­люн­ків. Спо­ді­ва­ю­ся, ко­ли лю­ди­на по­ба­чить оста­то­чний ре­зуль­тат, все­ре­ди­ні неї щось спа­ла­хне чи при­найм­ні пі­сля пе­ре­гля­ну­то­го за­хо­че­те ви­вчи­ти істо­рію», — до­дає він.

ПРО ІДЕЮ ВИ­НИ­КНЕ­Н­НЯ «ХІПСТОРІЇ»

«Цей про­ект роз­по­чав­ся то­ді, ко­ли я мір­ку­вав над ізра­їль­ською куль­ту­рою та лі­де­ра­ми, які бу­ли в ми­ну­ло­му. А по­тім я по­рів­няв це із сьо­го­де­н­ням, і ви­йшов ці­ка­вий ре­зуль­тат. Якщо ви по­шу­ка­є­те в Google фо­то Гер­цла (Те­о­дор Гер­цл — за­снов­ник ізра­їль­ської на­ції), то зна­йде­те ли­ше дві від­по­від­ні фо­то­гра­фії. А те­пер спро­буй­те зро­би­ти те ж са­ме із фо­то­гра­фі­я­ми 18-рі­чно­го під­лі­тка. Ви зна­йде­те «тон­ни» йо­го знім­ків, — про­дов­жує ми­тець. — Ось так і з’яви­ла­ся ідея цьо­го про­е­кту. Спо­ча­тку я по­чав ма­лю­ва­ти по­ко­лі­н­ня ба­тьків-за­снов­ни­ків ізра­їль­ської на­ції. Ви не по­ві­ри­те, але ре­а­кція на це бу­ла ди­во­ви­жною: мо­лодь та лю­ди стар­шо­го ві­ку ка­за­ли, що на­ди­ха­ю­ться ма­люн­ка­ми! Ко­жен ба­чив у се­рії щось, що пов’язу­ва­ло йо­го з кон­кре­тним істо­ри­чним пер­со­на­жем.

Оскіль­ки я за­йма­ю­ся до­сту­пним ми­сте­цтвом, то ви­став­ляю ро­бо­ти пе­ре­ва­жно в не­ве­ли­чких га­ле­ре­ях та па­бах і про­даю свої ма­люн­ки он-лайн. Я не ба­чу ні­якої гань­би в то­му, щоб тво­ри­ти ми­сте­цтво, яке б про­да­ва­ло­ся за від­но­сно низь­ки­ми ці­на­ми, але йо­го мо­жна бу­ло би по­ба­чи­ти в ко­жно­му бу­дин­ку: як у сту­ден­тів-хіп­пі, так і в осе­лях ну­во­ри­шів се­ре­дньо­го ві­ку.

«Хіп­сто­рія» до­зво­ляє зно­ву уяви­ти ви­зна­чних лі­де­рів істо­рії та по­мі­сти­ти в наш час і куль­ту­ру. Про­ект не має на ме­ті щось кри­ти­ку­ва­ти, але хо­че про­ли­ти но­ве сві­тло на те, що ми ду­ма­є­мо про се­бе, і на тих осо­би­сто­стей, які нас на­ди­ха­ють».

ПРО ОБРА­ЗИ «ХІПСТОРІЇ»

«Істо­рія остан­ньо­го сто­лі­т­тя силь­но від­зна­ча­є­ться ви­да­тни­ми по­ста­тя­ми — лі­де­ра­ми, які сфор­му­лю­ва­ли її хід. Ча­сто лов­лю се­бе на то­му, що уяв­ляю світ, в яко­му ці лі­де­ри бу­ли б мен­ше за­ці­кав­ле­ні в то­му, як впли­ну­ти на жи­т­тя, але біль­ше сфо­ку­су­ва­ли­ся на со­бі, — про­дов­жує Аміт. — Уявіть Ган­ді, одер­жи­мо­го сво­єю зов­ні­шні­стю, а не тим, щоб звіль­ни­ти Ін­дію від бри­тан­сько­го прав­лі­н­ня. Або ж Ав­ра­а­ма Лін­коль­на, який шу­кає бар за­мість то­го, щоб ска­су­ва­ти раб­ство... Хо­ча всі ці ви­зна­чні лі­де­ри і бу­ли ча­сти­ною ко­ле­ктив­ної ідентичності, ко­жен з них був ще по-сво­є­му уні­каль­ним та осо­би­сті­стю, що да­ла якісь ін­но­ва­ції.

Спо­ді­ва­ю­ся, що ця се­рія на­ди­ха­ти­ме нас за­ду­ма­ти­ся про на­ших лі­де­рів, на­ше су­спіль­ство і про нас са­мих. А якщо це не вда­сться, то ма­люн­ки хо­ча б зму­сять нас усмі­хну­ти­ся.

У ко­жно­му обра­зі я від­обра­зив на­тя­ки на істо­рію, іде­о­ло­гію та бек­гра­унд, з яки­ми пов’яза­на ця лю­ди­на. Я на­ма­гав­ся по­ка­за­ти, на­скіль­ки ко­жен із них від­окрем­лю­є­ться від ко­ле­ктив­ної ідентичності, або ж від сво­єї іде­о­ло­гії і пе­ре­йма­є­ться тим, щоб бу­ти уні­каль­ним. Як ви ба­чи­те, у ме­не Ман­де­ла одя­гну­тий у афри­кан­ський одяг, а Че Ге­ва­ра — у фут­бол­ку зі сво­їм порт­ре­том»

ПРО ЗА­ЛУ­ЧЕ­Н­НЯ УКРА­ЇН­ЦІВ ДО «ХІПСТОРІЇ»

«За­раз де­кіль­ка з мо­їх май­бу­тніх про­е­ктів зна­хо­дя­ться в роз­роб­ці, — ка­же ілю­стра­тор. — Я пра­цюю над се­рі­єю пла­ка­тів і роз­ро­бляю ди­зайн для HERCULES — ор­га­ні­за­ції, яка ре­кла­мує пра­ва тва­рин. У ме­не й са­мо­го є со­ба­ка. А якщо моє ми­сте­цтво мо­же хоч якось до­по­мог­ти тва­ри­нам, то я зро­блю це. Та­кож про­дов­жую пра­цю­ва­ти над фран­цузь­кою се­рі­єю «Хіпсторії» та пла­ную цьо­го лі­та по­до­рож Єв­ро­пою зі сво­ї­ми ро­бо­та­ми. Я ду­мав і про те, щоб вклю­чи­ти до «Хіпсторії» якусь ві­до­му осо­би­стість з Укра­ї­ни. Однак по­ки що у ме­не про­бле­ма з тим, щоб ви­рі­ши­ти, хто це має бу­ти. Мо­жли­во, в цьо­му ме­ні мо­же до­по­мог­ти ва­ша ау­ди­то­рія — са­мі укра­їн­ці?»

Зна­є­те, не тіль­ки я ду­маю, що цей про­ект до­по­ма­гає «з’єд­на­ти» мо­лодь з істо­рі­єю. Де­я­кі шко­ли в Ізра­ї­лі вже об’єд­на­ли «Хіп­сто­рію» з ви­вче­н­ням істо­рії. І це ду­же ва­жли­во для ме­не.

Де­таль­ні­ше з «Хіп­сто­рі­єю» Амі­та Ші­мо­ні мо­жна озна­йо­ми­ти­ся за цим по­си­ла­н­ням: http:// www. shimoniillustration.com/

ПЕР­ШИЙ ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ПІВ­ДЕН­НО-АФРИ­КАН­СЬКОЇ РЕ­СПУ­БЛІ­КИ НЕЛЬ­СОН МАН­ДЕ­ЛА

40-й ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ США РО­НАЛЬД РЕЙ­ГАН

КО­РО­ЛЕ­ВА ВЕ­ЛИ­КОЇ БРИ­ТА­НІЇ ЄЛИ­ЗА­ВЕ­ТА ІІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.