Да­ля ГРИБАУСКАЙТЕ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пре­зи­дент Ли­тви:

За остан­ні 10 ро­ків ми ба­чи­ли, як РФ спи­ра­є­ться на своє ра­дян­ське ми­ну­ле і ви­тя­гує уро­ки з ме­то­дів жор­сто­ко­го ста­лін­сько­го ре­жи­му. Втор­гне­н­ня до Гру­зії і си­ту­а­ція на Укра­ї­ні то­му свід­че­н­ня. Сьо­го­дні, як і 75 ро­ків то­му, ми по­вин­ні сто­я­ти за­о­дно: ми від­ки­да­є­мо оку­па­цію гру­зин­ської те­ри­то­рії, за­су­джу­є­мо ане­ксію Кри­му і ка­те­го­ри­чно за­су­джу­є­мо ро­сій­ську вій­сько­ву агре­сію про­ти Укра­ї­ни

The Wall Street Journal

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.