Ко­ру­пція в зо­ні АТО...

На­ро­дний де­пу­тат: «Си­сте­му не­мо­жли­во ре­фор­му­ва­ти. Її тре­ба ви­бу­до­ву­ва­ти за­но­во»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Уче­твер у прес-цен­трі Між­фра­кцій­но­го де­пу­тат­сько­го об’єд­на­н­ня «Де­пу­тат­ський кон­троль» від­бу­ла­ся пре­скон­фе­рен­ція на на­галь­ну те­му «Ко­ру­пція у зо­ну АТО — су­ча­сний стан та пер­спе­кти­ви по­до­ла­н­ня». На зу­стрі­чі з пре­сою бу­ли при­су­тні де­пу­та­ти, во­лон­те­ри і пред­став­ни­ки пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. В за­лі зав’яза­лась пев­на дис­ку­сія, адже пи­та­н­ня ко­мер­ці­а­лі­за­ції те­ри­то­рій, які зна­хо­дя­ться в зо­ні АТО, по­ро­ди­ло низ­ку су­пе­ре­чли­вих мо­мен­тів, які не ма­ють оста­то­чно­го ви­рі­ше­н­ня. Остан­ні по­дії в Му­ка­че­ві ого­ли­ли пласт не­за­кон­ної ді­яль­но­сті пред­став­ни­ків вла­ди, пра­во­охо­рон­ців. Але якщо на за­хо­ді Укра­ї­ни ми ма­є­мо спра­ву з кон­тра­бан­дою в чи­сто­му ро­зу­мін­ні цьо­го сло­ва, то на Дон­ба­сі про­бле­ма ускла­дню­є­ться тим, що на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях то­чи­ться вій­на та за­ли­ши­лись укра­їн­ські гро­ма­дя­ни, які по­тре­бу­ють до­по­мо­ги, про­до­воль­чо­го і ме­ди­чно­го за­без­пе­че­н­ня.

На­ро­дний де­пу­тат Ві­ктор Ро­ма­нюк вва­жає, що «тре­ба пе­ре­тво­ри­ти лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня на лі­нію фрон­ту, тоб­то на­глу­хо пе­ре­кри­ти спо­лу­че­н­ня з оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми». Во­лон­тер Оле­ксій Лі­пі­рі­ді до­дав, що не­без­пе­ка пе­ре­ти­ну фур че­рез лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня пов’яза­на ще й з тим, що в умо­вах во­єн­них дій між уча­сни­ка­ми та­ких ді­янь ча­сто тра­пля­ю­ться пе­ре­стріл­ки. Тоб­то по­рів­ню­ва­ти пе­ре­тин фу­ри на та­кій те­ри­то­рії ні­як не мо­жна з пе­ре­ти­ном кор­до­ну, на­при­клад, в Сум­ській обла­сті.

В цьо­му ру­слі дис­ку­сія зі­штов­хну­лась з за­ко­но­мір­ним пи­та­н­ням юри­ди­чно­го пла­ну. Чи мо­жна на­зва­ти лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня лі­ні­єю фрон­ту за умов від­су­тно­сті во­єн­но­го ста­ну? Де­пу­та­ти зі­йшлись на дум­ці, що про­бле­му з вве­де­н­ням во­єн­но­го ста­ну має ви­рі­ши­ти Пре­зи­дент. Дис­ку­сій­ним за­ли­ши­лось та­кож пи­та­н­ня із за­про­ва­дже­н­ням ло­гі­сти­чних цен­трів бі­ля лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня. Зре­штою, вва­жа­ють уча­сни­ки зу­стрі­чі, ми ма­є­мо ви­зна­чи­тись чи ми во­ю­є­мо, чи ми тор­гу­є­мо.

«Від­по­відь на те як бо­ре­ться СБУ з кон­тра­бан­дою кон­кре­тна і для нас бо­лі­сна, — від­по­від­ає «Дню» на­чаль­ник шта­бу Ан­ти­те­ро­ри­сти­чно­го цен­тру при СБУ Ген­на­дій Ку­знє­цов. — В бе­ре­зні мі­ся­ці цьо­го ро­ку під час ви­ко­на­н­ня пов­но­ва­жень по бо­роть­бі з кон­тра­бан­дою за­ги­нув пра­ців­ник Слу­жби без­пе­ки. на сьо­го­дні­шній день є про­бле­ма між тим, що від­бу­ва­є­ться в зо­ні про­ве­де­н­ня АТО і тим як це юри­ди­чно оформ­ле­но. Кон­тра­бан­ди в ра­йо­ні АТО від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства не­має. Адже не­має фа­кту пе­ре­ти­ну ми­тно­го кор­до­ну Укра­ї­ни. Там є бо­роть­ба з кон­тра­фа­ктною про­ду­кці­єю і бо­роть­ба з по­ру­ше­н­ням пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня. На­ші су­ди і діл­ки ви­ко­ри­сто­ву­ють про­га­ли­ни в за­ко­но­дав­стві для то­го, щоб ви­кру­чу­ва­ти спра­ву у ви­гі­дне для се­бе ру­сло. Сьо­го­дні ми за­три­му­є­мо цей ван­таж ра­зом з по­ру­шни­ком, а зав­тра при­йма­є­ться рі­ше­н­ня су­ду що­до то­го, щоб цьо­го по­ру­шни­ка і то­вар від­пу­сти­ти. І ця фу­ра про­дов­жує пра­цю­ва­ти на діл­ків. В цьо­му пла­ні ми по­тре­бу­є­мо до­по­мо­ги від де­пу­тат­сько­го кор­пу­су для за­ко­но­дав­чо­го вре­гу­лю­ва­н­ня цьо­го пи­та­н­ня. Кон­кре­тні дан­ні що­до то­го ко­го ми за­три­ма­ли опри­лю­дню­ю­ться на сай­ті СБУ, по всім цим ви­пад­кам ве­де­ться слід­ство».

«Є ва­жли­ве пра­ви­ло — не­мо­жли­во ре­фор­му­ва­ти си­сте­му, — ка­же Ві­ктор Ро­ма­нюк. — Тре­ба ви­бу­до­ву­ва­ти но­ву си­сте­му. В укра­їн­ських ре­а­лі­ях будь-яка ре­фор­ма си­сте­ми за­кін­чу­є­ться тим, що при­хо­дять ін­ші лю­ди, які на цій си­сте­мі за­ро­бля­ють».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.