Фі­ліп БРIДЛАВ: «Ми під­три­му­є­мо вас і під­три­му­ва­ти­ме­мо й на­да­лі»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко про­вів зу­стріч з Ко­ман­ду­ва­чем Зброй­ни­ми Си­ла­ми США в Єв­ро­пі, Го­лов­но­ко­ман­ду­ва­чем Об’єд­на­них Зброй­них Сил НАТО в Єв­ро­пі, ге­не­ра­лом Фі­лі­пом Брі­дла­вом

Спів­ро­змов­ни­ки обго­во­ри­ли си­ту­а­цію в Укра­ї­ні та пер­спе­кти­ви спів­пра­ці, по­ві­дом­ляє сайт Гла­ви дер­жа­ви. Пе­тро По­ро­шен­ко по­ін­фор­му­вав Фі­лі­па Брі­дла­ва про по­то­чний стан вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції на Дон­ба­сі та під­кре­слив, що Укра­ї­на чі­тко до­три­му­є­ться Мін­ських до­мов­ле­но­стей і на­по­ля­гає на не­об­хі­дно­сті їх на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня всі­ма сто­ро­на­ми.

Гла­ва Укра­їн­ської дер­жа­ви ви­сло­вив вдя­чність за під­трим­ку та до­по­мо­гу з бо­ку США та НАТО у по­си­лен­ні обо­ро­но­зда­тно­сті Укра­ї­ни. «Для нас це над­зви­чай­но ва­жли­ве пи­та­н­ня під час ане­ксії Кри­му та агре­сії на Дон­ба­сі», — ска­зав Пе­тро По­ро­шен­ко.

Пре­зи­дент від­зна­чив ефе­ктив­ність спіль­них тре­ну­вань вій­сько­вих, зокре­ма на Яво­рів­сько­му по­лі­го­ні. Гла­ва дер­жа­ви ви­сло­вив за­ці­кав­ле­ність Укра­ї­ни у роз­ви­тку подаль­шої спів­пра­ці в обо­рон­ній сфе­рі, в то­му чи­слі роз­ши­рен­ні про­гра­ми спіль­них на­вчань з ме­тою під­си­ле­н­ня укра­їн­ської ар­мії, при­ве­де­н­ня рів­ня її під­го­тов­ки у від­по­від­ність до кра­щих су­ча­сних стан­дар­тів. «Ми ма­є­мо ефе­ктив­ну вій­сько­во-те­хні­чну спів­пра­цю. В нас та­кож є хо­ро­ші пер­спе­кти­ви для ко­о­пе­ра­ції в пи­тан­ні вій­сько­вих на­вчань», — за­зна­чив Пре­зи­дент.

Фі­ліп Брі­длав по­зи­тив­но оці­нив існу­ю­чий рі­вень спів­пра­ці між укра­їн­ськи­ми та аме­ри­кан­ськи­ми вій­сько­ви­ми, зокре­ма в пи­тан­ні спіль­них на­вчань. «Вся ін­фор­ма­ція, яку я отри­мую, свід­чить, що на­вча­н­ня про­хо­дять ду­же до­бре, що вій­сько­ві тре­ну­ю­ться та ви­ко­ну­ють зав­да­н­ня на ви­со­ко­му рів­ні», — за­зна­чив він.

Фі­ліп Брі­длав на­го­ло­сив на не­об­хі­дно­сті про­дов­же­н­ня ре­фор­му­ва­н­ня Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни. «Важ­ко ро­би­ти ре­фор­ми, ко­ли йде вій­на. Ми під­три­му­є­мо Вас і бу­де­мо під­три­му­ва­ти в подаль­шо­му», — за­пев­нив він.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ЛА­ЗА­РЕН­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.