Ви­бо­ри в Чер­ні­го­ві: втра­че­ні ілю­зії

Ку­ди і як ми ру­ха­ти­ме­мось із цим ба­га­жем «еле­кто­раль­них здо­бу­тків»?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Дми­тро КРИВЦУН, «День»; Мар’яна ЧОРІЄВИЧ, «Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки», фо­то Ми­ко­ли ТИМЧЕНКА, «День»

Остан­ній мі­сяць вся кра­ї­на спо­сте­рі­га­ла за тим, що від­бу­ва­є­ться в Чер­ні­го­ві. На про­мі­жних ви­бо­рах на­ро­дно­го де­пу­та­та в одно­ман­да­тно­му ви­бор­чо­му окру­зі №205 схле­сну­ли­ся два основ­них кан­ди­да­та — пред­став­ник «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка» Сер­гій Бе­ре­зен­ко та пред­став­ник пар­тії «УКРОП» Ген­на­дій Кор­бан. І от ми­ну­лої не­ді­лі в цьо­му про­ти­сто­я­н­ня бу­ла поставлена кра­пка. При­найм­ні на да­но­му ета­пі. За ре­зуль­та­та­ми обро­бле­них бюлетенів, лі­де­ром пе­ре­го­нів став Сер­гій Бе­ре­зен­ко — 35,75%, на дру­го­му мі­сці Ген­на­дій Кор­бан — із 14,84%, тре­тє мі­сце у пред­став­ни­ка «Са­мо­по­мо­чі» Во­ло­ди­ми­ра Зу­ба — 8,22%, да­лі Ігор Андрійченко із «Де­ма­льян­су» — 7,93%. За­га­лом участь у ви­бо­рах брав 91 кан­ди­дат.

50 ВІД­ТІН­КІВ «ЧОР­НО­ГО»

Су­хим ци­фрам со­ціо­ло­гії пе­ре­ду­ва­ло га­ря­че про­ти­сто­я­н­ня двох основ­них кан­ди­да­тів. Са­ме між Бе­ре­зен­ком (ко­ли­шній член ки­їв­сько­го «Бло­ку Ле­о­ні­да Чер­но­ве­цько­го», го­ло­ва Дер­жав­но­го управ­лі­н­ня спра­ва­ми, яко­го в ра­зі пе­ре­мо­ги екс­пер­ти про­ро­ку­ють на мі­сце за­сту­пни­ка або на го­ло­ву фра­кції «БПП») та Кор­ба­ном (пред­став­ник «дні­про­пе­тров­ської ко­ман­ди» Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го) про­тя­гом де­кіль­кох ти­жнів від­бу­ва­лась пе­ред­ви­бор­ча бо­роть­ба, яка пе­ре­тво­ри­ла спо­кій­ний Чер­ні­гів на пе­ред­ви­бор­чий полігон (де­таль­ні­ше — у ре­пор­та­жі «Дня» «Зма­га­н­ня «ча­рів­ни­ків»» — №123 від 15.07). Без­пре­це­ден­тно ве­ли­ка кіль­кість по­лі­ти­чної ре­кла­ми, гу­чні ма­со­ві за­хо­ди — кон­цер­ти, фе­сти­ва­лі, зма­га­н­ня, не­злі­чен­ні скан­да­ли із ви­ко­ри­ста­н­ням адмін­ре­сур­су, бру­дних те­хно­ло­гій та пря­мих по­ру­шень ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства — все це пе­ре­жи­ва­ли чер­ні­гів­ці під час пе­ред­ви­бор­чих ба­та­лій.

Гра «не по пра­ви­лах» по­ча­лась ще за­дов­го до по­ча­тку пе­ре­го­нів, ко­ли Бе­ре­зен­ка бу­ло при­зна­че­но го­ло­вою Ра­ди ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку на Чер­ні­гів­щи­ні, що ста­ло цен­траль­ним ком­по­нен­том ви­ко­ри­ста­н­ня адмін­ре­сур­су пе­ред ви­бо­ра­ми. Окрім цьо­го, про­пре­зи­дент­ський кан­ди­дат ви­ко­ри­сто­ву­вав по­ту­жні фі­нан­со­ві ре­сур­си, ін­стру­мент не­пря­мих під­ку­пів ви­бор­ців за до­по­мо­гою «со­ці­аль­них кон­тра­ктів», а та­кож ор­га­ні­за­цію ма­со­вих за­хо­дів.

Ко­ман­да Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го пі­сля сво­го успі­шно­го ке­ру­ва­н­ня Дні­про­пе­тров­ською обла­стю, яке вря­ту­ва­ло ре­гіон від се­па­ра­ти­зму, отри­ма­ла по­зи­тив­ний імідж в дер­жа­ві. Але за­мість то­го, щоб утвер­ди­ти цей імідж, про­де­мон­стру­вав­ши но­ву якість у по­лі­ти­ці та справ­жню аль­тер­на­ти­ву ста­рим ме­то­дам по­лі­ти­чної бо­роть­би, які ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла пре­зи­дент­ська ко­ман­да, «УКРОП» Кор­ба­на вклю­чив­ся у бру­дне про­ти­сто­я­н­ня. Не­ба­че­ні у Чер­ні­го­ві кон­цер­ти, не­при­хо­ва­не «гре­чко­сій­ство» та зай­ва скан­даль­ність не­га­тив­но вда­ри­ли по імі­джу «дні­про­пе­тров­ських» і рей­тин­гу їхньо­го кан­ди­да­та.

В ре­зуль­та­ті все, що про­де­мон­стру­ва­ли да­ні пе­ред­ви­бор­чі пе­ре­го­ни — най­гір­ші тра­ди­ції укра­їн­ських ви­бо­рів «Мі­сто у нас ти­хе, ми не зви­кли до та­ко­го, — роз­по­від­ає жи­тель­ка Чер­ні­го­ва па­ні Ін­на. — Свою ре­кла­му де­пу­та­ти роз­ві­шу­ва­ли по­всю­ди. Ку­ди очі не від­ве­ди, кру­гом бі­гбор­ди, пла­ка­ти, сі­ті­лай­ти, на­клей­ки. Я ко­рін­на жи­тель­ка Чер­ні­го­ва, але та­кої пе­ред­ви­бор­чої гон­ки не пам’ятаю. Ні­ко­ли не бу­ло у на­шо­му мі­сті стіль­ки ажі­о­та­жу з при­во­ду ви­бо­рів. Роз­да­ва­н­ня про­ду­кто­вих на­бо­рів, про які ма­со­во роз­по­від­а­ли укра­їн­ські ЗМІ, на мою дум­ку, ні­чо­го, окрім як при­ни­же­н­ня люд­ської гі­дно­сті, не озна­ча­ло. Ма­буть, кан­ди­да­ти хо­ті­ли по­ка­за­ти, скіль­ки усьо­го во­ни мо­жуть зро­би­ти при ба­жан­ні. Але ні­чо­го, окрім на­пру­же­н­ня за­галь­ної си­ту­а­ції у мі­сті, з цьо­го не ви­йшло».

НЕ­О­ЧІ­КУ­ВА­НИЙ СПО­КІЙ

Та як же про­йшли са­мі ви­бо­ри? Пі­сля та­кої на­д­актив­ної пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії всі очі­ку­ва­ли, що сам ви­бор- чий про­цес теж бу­де не­спо­кій­ним. Ще в су­бо­ту в Чер­ні­го­ві ло­ви­ли ав­то­мо­бі­лі із ду­блі­ка­та­ми пе­ча­ток ОВК, гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції по­пе­ре­джа­ли про ве­ли­ку кіль­кість озбро­є­них «ті­ту­шок» та про­во­ка­ції, але на­ро­дне во­ле­ви­яв­ле­н­ня про­йшло спо­кій­но. «Го­ло­су­ва­н­ня від­бу­ва­ло­ся спо­кій­но, яв­ка не­ве­ли­ка, актив­ність ви­бор­ців на­ба­га­то мен­ша, осо­бли­во якщо по­рів­ню­ва­ти з осін­ні­ми пар­ла­мент­ськи­ми ви­бо­ра­ми, — за­зна­чає го­ло­ва 90-ї ДВК Сві­тла­на Ва­си­лів­на. — Най­актив­ні­ші ви­бор­ці — лю­ди за 60, мо­ло­ді ду­же ма­ло». За її сло­ва­ми, «91 кан­ди­дат у де­пу­та­ти — це ду­же ба­га­то, але, ма­буть, лю­ди бу­ли до­бре про­ін­фор­мо­ва­ні і йшли го­ло­су­ва­ти ці­ле­спря­мо­ва­но». «На мою дум­ку, низь­ка яв­ка лю­дей пов’яза­на з тим, що ба­га­то лю­дей че­рез спе­ку — на пля­жах, — ко­мен­тує го­ло­ва 31-ї ДВК Пав­ло. — По-дру­ге, це лі­тній се­зон, а то­му ба­га­то лю­дей у від­пус­тках, на да­чах і т.п. Я вва­жаю, є й та­кі, які не вва­жа­ють за не­об­хі­дне при­хо­ди­ти го­ло­су­ва­ти, бо лю­ди вто­ми­ли­ся від важ­ко­го жи­т­тя та не ві­рять у мо­жли­вість змін». Менш по­мі­тним ли­шив­ся ще один фа­ктор низь­кої актив­но­сті гро­ма­дян — вран­ці лю­дей ор­га­ні­зо­ва­но та ма­со­во ви­во­зи­ли з Чер­ні­го­ва на ве­ли­ких ав­то­бу­сах на «Бла­ки­тні озе­ра», які роз­та­шо­ва­ні в 70 км від мі­ста, де про­хо­див кон­церт, уча­сни­ка­ми яко­го бу­ли зір­ки Дзі­дзьо та Іван Дорн. (За ін­фор­ма­ці­єю мі­сце­вих акти­ві­стів, кон­церт ор­га­ні­зо­ва­но са­ме з ме­тою змен­ше­н­ня яв­ки се­ред ви­бор­ців.) Так чи іна­кше, але, за ін­фор­ма­ці­єю Чер­ні­гів­ської ОВК, яв­ка ви­бор­ців на 205-у окру­зі скла­ла всьо­го ли­ше 40%.

Бу­ло й ба­га­то ін­ших мо­мен­тів, які при­вер­та­ли ува­гу. Так, бі­ля біль­шо­сті ДВК «чер­гу­ва­ли» по 2-3 мо­ло­дих хло­пці спор­тив­ної зов­ні­шно­сті із ха­ра­ктер­ни­ми жов­ти­ми бра­сле­та­ми. За по­ві­дом­ле­н­ня­ми чле­нів ДВК, де­я­кі з них за­хо­ди­ли ра­зом з ви­бор­ця­ми до ви­бор­чих ка­бі­нок, що є по­ру­ше­н­ням ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства.

«На жаль, бу­ла ве­ли­ка кіль­кість при­су­тно­сті т.з. ЗМІ з під­ро­бле­ни­ми по­свід­че­н­ня­ми, що­до яких ро­би­лись за­яви окре­ми­ми не­уря­до­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, — ко­мен­тує «Дню» ко­ор­ди­на­тор гро­ма­дян­ської ме­ре­жі «Опора» Оль­га Ай­ва­зов­ська. — Ви­ко­ри­сто­ву­ва­лись на­віть по­свід­че­н­ня ЗМІ, не за­ре­є­стро­ва­них Мін’юстом. Ці осо­би ма­ли спе­ци­фі­чну спор­тив­ну зов­ні­шність. На­ші пред­став­ни­ки на­ма­га­ли­ся з ни­ми спіл­ку­ва­ти­ся, але ті ма­ли ду­же не­ви­со­ку ін­те­ле­кту­аль­ну спро­мо­жність і яв­но не го­ту­ва­ли ко­ре­спон­дент­ські сю­же­ти або новини. Це все від­бу­ва­ло­ся на тлі за­яв пред­став­ни­ків МВС що­до осіб, які за­їха­ли в Чер­ні­гів з не­до­бро­чин­ною ме­тою». «На ви­бо­рах бу­ла при­су­тня ма­со­ва при­хо­ва­на агі­та­ція, — про­дов­жує Ай­ва­зов­ська. — Не бу­ла зня­та агі­та­ція з по­пе­ре­дньо­го ви­бор­чо­го пе­рі­о­ду — це ма­ло вплив на во­ле­ви­яв­ле­н­ня ви­бор­ців про­тя­гом дня. Окрім то­го, ма­со­ві за­хо­ди на ве­чір, що­до яких роз­по­всю­джу­ва­лись кви­тки, та­кож мо­жна роз­ці­ню­ва­ти або як при­хо­ва­ну агі­та­цію, або на­віть як під­куп ви­бор­ців, то­му що зір­ки укра­їн­ської естра­ди, які ви­сту­па­ють в Чер­ні­го­ві, мо­жуть спри­йма­тись як під­куп. На­ші пред­став­ни­ки, які пра­цю­ють на 82 з 83 ДВК фі­ксу­ва­ли факти спроб ви­но­су ви­бор­чих бюлетенів, під­во­зу ви­бор­ців, які не бу­ли ма­со­ви­ми, але та­кож є спро­ба­ми під­ку­пу ви­бор­ців».

ДУМ­КИ ЧЕРНІГІВЧАН

Як же ре­а­гу­ють са­мі жи­те­лі Чер­ні­го­ва? «Нам до­ве­ло­ся оби­ра­ти з двох зол, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми із «Днем» чер­ні­гів­чан­ка па­ні Іри­на. — Всі ті мас­шта­бні роз­да­ва­н­ня кан­ди­да­та­ми про­ду­кто­вих на­бо­рів — це при­ни­же­н­ня Чер­ні­го­ва. Біль­ше то­го, лю­ди ла­я­ли­ся та би­ли­ся за них». На її дум­ку, пі­сля ви­бо­рів всі ці кан­ди­да­ти, кіль­кість яких на день ви­бо­рів скла­ла 91 осо­бу, за­бу­дуть про Чер­ні­гів. «Це не­прийня­тно для су­ча­сної де­мо­кра­ти­чної кра­ї­ни, — ка­же па­ні Іри­на. — Про­те я при­йшла на ви­бо­ри, бо вва­жаю про­цес го­ло­су­ва­н­ня без­по­се­ре­днім обов’яз­ком ко­жно­го укра­їн­ця».

«Роз­да­ва­н­ня гро­шей, їжі — це не озна­ки де­мо­кра­ти­чно­го су­спіль­ства, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми з «Днем» пан Ігор, який не так дав­но пе­ре­їхав до Чер­ні­го­ва із Ма­рі­у­по­ля. — Го­ло­су­ва­ти по­трі­бно не шлун­ком чи га­ман­цем, а ро­зу­мом. Ко­ли ми­ну­ло­го ро­ку оби­ра­ли но­ву вла­ду, хо­ті­ло­ся ба­чи­ти че­сні, про­зо­рі, де­мо­кра­ти­чні ви­бо­ри. А якщо вже кан­ди­да­ти хо­чуть бу­ти ме­це­на­та­ми, то не­хай би всі об’єд­на­лись і ство­ри­ли один спіль­ний фонд до­по­мо­ги мі­стя­нам. І гро­ші, які ви­тра­ти­ли на свої пе­ред­ви­бор­чі агі­та­ції, кра­ще б від­да­ли на лі­ку­ва­н­ня хло­пцям із зо­ни АТО».

«Ми зви­кли до існу­ва­н­ня в пев­них за­ко­но­дав­чих, і мен­таль­них рам­ках — це те, що не опи­су­є­ться ні­яки­ми за­ко­на­ми, — ко­мен­тує «Дню» чер­ні­гів­ський істо­рик, ав­тор «Дня» Во­ло­ди­мир Бойко. — І чо­мусь у нас ні­як не ви­хо­дить ви­рва­ти­ся за ці ме­жі. Ма­буть, ми не над­то цьо­го пра­гне­мо. Що кра­ще — отри­ма­ти якісь осо­би­сті пре­фе­рен­ції чи по­сту­па­ти більш принципово? Люд­ська при­ро­да є одна­ко­вою — у Ні­меч­чи­ні, Поль­щі, Ве­ли­ко­бри­та­нії та Іта­лії. Пи­та­н­ня в то­му, що ця при­ро­да пе­ре­бу­ває в цих пев­них рам­ках, в умо­вах. Але ви­хо­дить, що у нас мо­жли­во те, що на­справ­ді ма­ло б ви­кли­ка­ти обу­ре­н­ня. І це при­кро. Адже ті ре­чі, які від­бу­ва­лись на ви­бо­рах в Чер­ні­го­ві, ма­ли б по­ста­ви­ти кра­пку з са­мо­го по­ча­тку. Зре­штою, Чер­ні­гів зро­бив свій ви­бір на ко­ристь одно­го з кан­ди­да­тів. Не­нор­маль­но те, що пев­ний по­лі­тик для здо­бу­т­тя по­пу­ляр­но­сті, го­ло­сів, по­чи­нає ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ре­чі на рів­ні

тва­рин­но­го сприйня­т­тя. Він фа­кти­чно цим про­ду­кує га­не­бні мо­мен­ти, яких не має бу­ти. Муль­ти­плі­ка­ція по­ді­бних ре­чей — це йо­го від­по­від­аль­ність. На­жаль, ми не ма­є­мо кри­ти­чної ма­си ба­жа­н­ня в су­спіль­стві і по­лі­ти­ку­мі цьо­го не ро­би­ти, бо їм так зру­чні­ше. Пси­хо­ло­гі­чно на­род не пе­ре­ла­мав­ся. Зре­штою, ми йде­мо за ци­ми не­га­тив­ни­ми ре­ча­ми, не­зва­жа­ю­чи на те, що від­бу­ло­ся за остан­ні ро­ки. Ве­ли­че­зна тур­бу­лен­тність, яку ми пе­ре­жи­ва­ли і пе­ре­жи­ва­є­мо, так і не впли­ну­ла на на­шу су­тність. Ма­те­рі­аль­ний ін­те­рес ще бе­ре верх, а по­лі­ти­ки тим ко­ри­сту­ю­ться в ду­же бру­таль­ний спо­сіб. Пен­сіо­не­ри ледь не дра­ли­ся за про­ду­кто­ві па­ке­ти, хтось ра­дів ди­тя­чим май­дан­чи­кам, ко­мусь бу­ло все бай­ду­же, але ж не бу­ло від­чу­т­тя то­го, що за­раз має бу­ти зро­бле­ний справ­ді сві­до­мий ви­бір. Ба­га­тьом ця істо­рія з пе­ре­го­на­ми про­сто на­бри­дла, і в цьо­му бу­ло ма­ло при­єм­но­го».

ДУМ­КА ЕКС­ПЕР­ТА

«Ка­жуть, що ви­бо­ри — це свя­то де­мо­кра­тії, — ко­мен­тує «Дню» по­лі­то­лог Ми­хай­ло Ба­са­раб». — На жаль, ви­бо­ри в Чер­ні­го­ві про­де­мон­стру­ва­ли зво­ро­тне. Це тра­ге­дія для де­мо­кра­тії і за­га­лом Укра­їн­ської дер­жа­ви. Си­ту­а­цію в Чер­ні­го­ві, зві­сно, не вар­то дра­ма­ти­зу­ва­ти, але й не­хту­ва­ти не мо­жна, оскіль­ки ба­чи­мо над­зви­чай­но зу­хва­лу по­ве­дін­ку кан­ди­да­тів, які на­стіль­ки уві­йшли в раж, що не по­мі­ча­ли нав­ко­ло се­бе ні ви­бор­ців, ні ЗМІ, ні ком­пе­тен­тних ор­га­нів, і фа­кти­чно пе­ре­тво­ри­ли ви­бор­чу кам­па­нію на су­ціль­не за­сто­су­ва­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го ре­сур­су, си­ли і від­вер­тих зловживань. Це все ха­ра­кте­ри­зує не Кор­ба­на чи Бе­ре­зен­ка, що­до яких ні у ко­го не бу­ло ілю­зій, — це свід­чить про ни­ні­шній стан дер­жа­ви. Те, на­скіль­ки во­ни да­ли во­лю сво­їм емо­ці­я­ми і мо­жли­во­стям, про­де­мон­стру­ва­ло умо­ви, в яких ми пе­ре­бу­ва­є­мо.

На жаль те, що від­бу­ло­ся в Чер­ні­го­ві, бу­де ма­ти наслідки і в оцін­ках Укра­ї­ни за кор­до­ном. Все це де­мон­струє, що си­ту­а­ція у нас не­пев­на, де­мо­кра­ти­чні ін­сти­ту­ти ще не за­пра­цю­ва­ли, і, го­лов­не, це те, що пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті не від­бу­ло­ся пе­ре­за­ван­та­же­н­ня по­лі­ти­чної си­сте­ми. Во­на за­ли­ши­лась та­кою ж, як і до дра­ма­ти­чних по­дій взим­ку 2013—2014 рр. То­ді гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни про­де­мон­стру­ва­ли: не­зва­жа­ю­чи на те, що, мо­жли­во, ми не ду­же за­мо­жні, але у нас є гі­дність. Вер­хів­ці ду­же ви­гі­дно го­во­ри­ти про те, що «ко­ру­пцію мо­жна пе­ре­мог­ти ли­ше зни­зу, не да­ю­чи ха­ба­рів». Це — лу­кав­ство. Змі­ни по­чну­ться ли­ше з від­вер­то­го і шля­хе­тно­го ба­жа­н­ня вла­ди змі­ни­тись. Але дер­жа­ва не зро­би­ла сер­йо­зних кро­ків впе­ред і не про­де­мон­стру­ва­ла тих змін, яких від неї че­ка­ли і укра­їн­ські гро­ма­дя­ни, і на­ші за­хі­дні пар­тне­ри. Це ви­рок по­лі­ти­чній си­сте­мі, яка, на пре­ве­ли­кий жаль, зумі­ла збе­рег­тись в Укра­ї­ні.

Те­пер мо­жна ро­би­ти ви­снов­ки, що на май­бу­тніх мі­сце­вих ви­бо­рах бу­дуть за­сто­со­ва­ні всі ви­ди зловживань, які ми спо­сте­рі­га­ли в до­те­пе­рі­шніх кам­па­ні­ях. Все то­му, що прав­ля­чий клас не про­де­мон­стру­вав сво­го пра­гне­н­ня, ба­жа­н­ня і зда­тно­сті «жи­ти по-но­во­му». Всі зло­вжи­ва­н­ня не ма­ти­муть від­по­від­ної ре­а­кції з бо­ку пра­во­охо­рон­ців, слід­чих ор­га­нів і су­до­вої си­сте­ми.

Остан­ні ілю­зії зни­кли то­ді, ко­ли ми спо­сте­рі­га­ли за прийня­т­тям но­во­го ви­бор­чо­го за­ко­ну. Йо­го на­ші пар­ла­мен­та­рії по­кро­ї­ли і зши­ли у та­кий спо­сіб, щоб збе­рег­ти ма­кси­маль­ний вплив пар­тій­ної вер­хів­ки на пе­ре­біг ви­бор­чої кам­па­нії, щоб лі­де­ри пар­тій, мі­сце­ве ке­рів­ни­цтво пар­тій­них ор­га­ні­за­цій ма­ли якнай­біль­ший вплив на те, хто по­тра­пить до на­сту­пно­го скли­ка­н­ня мі­сце­вих рад, хто бу­де по­тен­цій­ни­ми мі­ськи­ми го­ло­ва­ми. За­кон нав­ми­сне при­ймав­ся та­ким чи­ном, щоб змен­ши­ти вплив су­спіль­ства і мо­жли­вість ви­бо­ру для гро­ма­дян. Оскіль­ки прав­ля­ча вер­хів­ка сві­до­мо на це пі­шла, то у неї існує від­по­від­на на­ла­што­ва­ність за­сто­со­ву­ва­ти у хо­ді ви­бор­чої кам­па­нії усі ві­до­мі до сьо­го­дні ви­ди зловживань і ма­ні­пу­ля­цій».

*** Укра­ї­на мо­же ви­гра­ти у Ро­сії ли­ше то­ді, ко­ли ми змі­ни­мо на­ші ста­рі пра­ви­ла існу­ва­н­ня, ко­ли по­чне­мо ро­би­ти які­сно ін­ше, ніж у по­пе­ре­дні «не­гі­дни­цькі ча­си», які при­ве­ли на­шу дер­жа­ву до зу­бо­жі­н­ня та не­обо­ро­но­зда­тно­сті. Ре­во­лю­ція Гі­дно­сті да­ла шанс змі­ни­ти ці пра­ви­ла, де­цен­тра­лі­зу­ва­ти вла­ду, на­бли­зи­ти нас до єв­ро­пей­ських цін­но­стей та стан­дар­тів. На вій­ні з ро­сій­ським агре­со­ром ми кров’ю ти­сяч укра­їн­ців від­сто­ю­ва­ли наш ци­ві­лі­за­цій­ний ви­бір. Але пі­сля «на­ро­дно­го во­ле­ви­яв­ле­н­ня» на окру­зі №205 в Чер­ні­го­ві ми зро­би­ли крок на­зад, і Укра­ї­на ста­ла ближ­чою до Ро­сії.

Ці ви­бо­ри ста­ли ре­зуль­та­том не­ба­че­но­го ци­ні­зму, який вво­дить всіх в сту­пор. Кан­ди­да­ти від­вер­то й гру­бо по­ру­шу­ва­ли ви­бор­че за­ко­но­дав­ство, а вла­да в най­гір­ших тра­ди­ці­ях укра­їн­ської по­лі­ти­ки їм у цьо­му по­ту­ра­ла. Пре­зи­дент По­ро­шен­ко дав цим ви­бо­рам від­бу­тись. В ре­зуль­та­ті пе­ре­мож­цем став Сер­гій Бе­ре­зен­ко, який ста­не ще одним стов­пом у ви­бу­до­ві мо­но­по­лії вла­ди Пре­зи­ден­та. Ген­на­дій Кор­бан, оче­ви­дно, да­ле­кий від іде­а­лів де­мо­кра­ти­чних по­лі­ти­ків, про­грав, так і не став­ши пар­ла­мент­ською ча­сти­ною ті­єї си­ли, яка скла­дає про­ти­ва­гу пре­зи­дент­ській мо­но­по­лії. До ре­чі, Кор­бан не ви­знав ре­зуль­та­тів ви­бо­рів, про­те за­зна­чив, що не бу­де оскар­жу­ва­ти їх.

За­пи­та­н­ня, яке слід по­ста­ви­ти чин­ній вла­ді, що пе­ре­мо­гла на цих ви­бо­рах: ку­ди і як ми ру­ха­ти­ме­мось із цим ба­га­жем «еле­кто­раль­них здо­бу­тків»?

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

НЕ­ЗВА­ЖА­Ю­ЧИ НА ВЕ­ЛИ­КУ КІЛЬ­КІСТЬ РЕ­КЛА­МИ ТА АЖІ­О­ТА­ЖУ НАВ­КО­ЛО ВИ­БО­РІВ, ЧЕР­НІ­ГІВ­ЦІ ВІД­РЕ­А­ГУ­ВА­ЛИ НА НИХ НИЗЬ­КОЮ ЯВ­КОЮ. ЗА ДА­НИ­МИ ЧЕР­НІ­ГІВ­СЬКОЇ ОВК, ВО­НА СКЛА­ЛА НЕ БІЛЬШ НІЖ 40%

В ДЕНЬ ВИ­БО­РІВ УВЕСЬ ЧЕР­НІ­ГІВ ВСЕ ОДНО БУВ ЗА­ПОВ­НЕ­НИЙ ПРИ­ХО­ВА­НОЮ РЕ­КЛА­МОЮ КАН­ДИ­ДА­ТІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.