«Пів­ден­маш» від­клю­ча­ють від еле­ктро­по­ста­ча­н­ня

Це за­гро­жує при­зу­пи­не­н­ням ро­біт за за­ру­бі­жни­ми ко­смі­чни­ми кон­тра­кта­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Як по­ві­до­мив по­мі­чник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра Во­ло­ди­мир Тка­чен­ко, в да­ний час із чо­ти­рьох лі­ній, по яких еле­ктри­ка над­хо­ди­ла на за­вод, зне­струм­ле­ні три. «Еле­ктри­ка над­хо­дить ли­ше в де­я­кі ви­ро­бни­чі та по­бу­то­ві при­мі­ще­н­ня», — уто­чнив він. За сло­ва­ми В.Ткаченка, борг за еле­ктри­ку по­чав швид­ко зро­ста­ти з кін­ця 2013 ро­ку і на да­ний мо­мент до­сяг по­над 200 міль­йо­нів гри­вень, у зв’яз­ку з чим ком­па­нія з по­ста­вок енер­гії — ДТЕК «Дні­про­обл­енер­го» — обме­жи­ла по­ста­ча­н­ня еле­ктро­енер­гії.

На­га­да­є­мо, по фі­нан­со­во­му ста­ну за­во­ду «Пів­ден­маш» бо­ля­че уда­рив роз­рив спів­пра­ці з Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю че­рез ві­до­мі по­дії в Кри­му та на Дон­ба­сі. «По­над 80 від­со­тків при­бу­тків на­шо­му під­при­єм­ству при­но­си­ли ро­сій­ські кон­тра­кти з ви­го­тов­ле­н­ня ра­ке­ти-но­сія «Зе­ніт» для про­е­ктів «Мор­ський старт» і «На­зем­ний старт», кон­вер­сій­но­го про­е­кту за­пу­сків ра­ке­ти «Дні­про», за­мов­лень за Фе­де­раль­ною ко­смі­чною про­гра­мою. Ще близь­ко 20 від­со­тків при­бу­тку за­без­пе­чу­ють за­мов­ле­н­ня за­хі­дних пар­тне­рів — з ви­го­тов­ле­н­ня пер­шо­го рів­ня аме­ри­кан­ської ра­ке­ти «Ан­та­рес» та єв­ро­пей­сько­го про­е­кту «Ве­га». «Ан­та­рес» пі­сля ава­рії пе­ре­о­сна­щу­є­ться ін­шим дви­гу­ном, то­му ми по­ки че­ка­є­мо до­ку­мен­та­цію від КБ «Пів­ден­не», щоб вне­сти від­по­від­ні змі­ни до ви­го­тов­ле­н­ня двох ви­ро­бів. За­ли­ша­є­ться в дії єв­ро­пей­ський про­ект «Ве­га» — ми від­ван­та­жи­ли їм сьо­мий і во­сьмий дви­гу­ни», — го­во­рить В.Тка­чен­ко. Це скром­не за­мов­ле­н­ня за­без­пе­чує пер­спе­кти­ву, во­но да­ло на­дію укра­їн­ським ра­ке­тни­кам на роз­ши­ре­н­ня спів­пра­ці з Єв­ро­пей­ським ко­смі­чним агент­ством. «Ми ра­ді, що во­но є, хо­ча нас це не ря­тує», — ска­зав В.Тка­чен­ко. Те­пер і тут мо­жуть ви­ни­кну­ти про­бле­ми.

Як по­ясню­ють у ком­па­нії з по­ста­вок енер­гії — ДТЕК «Дні­про­обл­енер­го», во­ни бу­ли зму­ше­ні час­тко­во об- ме­жи­ти по­ста­ча­н­ня еле­ктро­енер­гії кру­пно­му спо­жи­ва­че­ві — «Пів­ден­но­му ма­ши­но­бу­дів­но­му за­во­ду ім. Ма­ка­ро­ва». У по­ві­дом­лен­ні ДТЕК по­ясню­є­ться, що рі­вень роз­ра­хун­ків да­но­го під­при­єм­ства 2015 ро­ку за спо­жи­ту еле­ктро­енер­гію склав всьо­го 13%.

Тим ча­сом, як по­ясню­ють енер­ге­ти­ки «Пів­ден­ма­шу», від­клю­че­н­ня еле­ктри­ки мо­же при­зве­сти до тяж­ких на­слід­ків. Від ПМЗ еле­ктри­ку отри­му­ють ін­ші під­при­єм­ства та по­бу­то­ві спо­жи­ва­чі. Єди­ний тран­сфор­ма­тор мо­же зу­пи­ни­ти­ся від пе­ре­ван­та­же­н­ня, а по­ла­го­ди­ти йо­го бу­де ні­ко­му — фа­хів­ці звіль­ни­ли­ся. Най­гір­ше, що мо­же ста­ти­ся — не охо­ло­джу­ва­ти­му­ться схо­ви­ща ком­по­нен­тів ра­ке­тно­го па­ли­ва. У лі­тню спе­ку в них мо­же по­ча­ти­ся без­по­во­ро­тна ре­а­кція з ви­ки­дом то­кси­чної па­ри. З при­во­ду си­ту­а­ції, що скла­ла­ся на «Пів­ден­ма­ші», ви­сло­ви­ли за­кло­по­та­ність в уря­ді. Ві­це­прем’єр Ва­ле­рій Во­щев­ський до­ру­чив від­по­від­аль­ним дер­жор­га­нам не допу­сти­ти зу­пин­ки ро­бо­ти про­від­но- го під­при­єм­ства ко­смі­чної га­лу­зі. Зокре­ма, Мі­ні­стер­ство енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті, Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів і Дер­жав­но­го ко­смі­чно­го агент­ства Укра­ї­ни по­вин­ні не­від­кла­дно вжи­ти за­хо­дів, щоб не допу­сти­ти від­клю­че­н­ня еле­ктро­по­ста­ча­н­ня на ГП ПО ПМЗ у Дні­про­пе­тров­ську.

По­лі­то­лог Ан­дрій Зо­ло­та­рьов вва­жає, що си­ту­а­ція, що скла­ла­ся, з ПМЗ ім. Ма­ка­ро­ва є га­не­бною для Укра­ї­ни як ко­смі­чної дер­жа­ви, і без си­стем­них змін зру­ши­ти з мер­твої то­чки її не­мо­жли­во. «Си­ту­а­ція з «Пів­ден­ма­шем» за­про­гра­мо­ва­на са­мою си­сте­мою. Ко­жен пре­зи­дент на­сам­пе­ред їде до Дні­про­пе­тров­ська, бро­дить се­ред ра­кет, йо­му роз­по­від­а­ють про по­тен­цій­ні мо­жли­во­сті, але ре­аль­но ні­чо­го не мі­ня­є­ться. В умо­вах ті­єї по­лі­ти­ки, яка сьо­го­дні про­во­ди­ться у дер­жа­ві, ко­смі­чна га­лузь при­ре­че­на», — за­явив А.Зо­ло­та­рьов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.