Арешт із квар­ти­ри Гми­рі зня­то!

Зав­дя­ки не­бай­ду­жим ша­ну­валь­ни­кам твор­чо­сті ле­ген­дар­но­го ба­са вда­ло­ся вря­ту­ва­ти ар­хів Бо­ри­са Ро­ма­но­ви­ча

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

На­га­да­є­мо, май­же чо­ти­ри ро­ки пре­зи­дент Фон­ду Б.Р. Гми­рі Ган­на Принц би­ла у на­бат ( див. « День » , № 220, 2011 ро­ку). Звер­та­ла­ся у рі­зні ін­стан­ції, пи­са­ла ли­сти рі­зним ви­со­ко­по­са­дов­цям, зокре­ма, до то­ді­шньо­го пре­зи­ден­та Укра­ї­ни і прем’єра, але не отри­ма­ла від­по­віді. Про­си­ла до­по­мо­ги у ке­рів­ни­ків Мін­куль­ту та Ки­їв­ра­ди, щоб вря­ту­ва­ти квар­ти­ру і ра­ри­те­ти, пов’ яза­ні з жи­т­тям сла­ве­тно­го опер­но­го спів­а­ка, які бу­ли аре­што­ва­ні за борг ( гро­ші бу­ли взя­ті на ви­да­н­ня книж­ки «Бо­рис Гми­ря. Щоденники ( 1936—1969)», про яку «День» уже пи­сав у №100, 2010 ро­ку. Спад­ко­є­ми­ця спів­а­ка, не­бо­га йо­го дру­жи­ни і упо­ря­дник мо­но­гра­фії Г. В. Принц, щоб ви­да­ти бiо­гра­фiчну книж­ку, взя­ла кре­дит на су­му 294 тис. грн. у гро­ма­дя­ни­на Че­хії).

— Я пла­ну­ва­ла у квар­ти­рі Гми­рі ство­ри­ти на­ціо­наль­ний центр спів­а­ка і му­зей, — роз­ка­зує «Дню» Г. Принц. — Щоб ви­да­ти книж­ку, взя­ла гро­ші в борг у Йо­зе­фа Вон­дро­у­ша, гро­ма­дя­ни­на Че­хії. Роз­ра­хо­ву­ва­ла на за­ку­пів­лю кни­жок дер­жав- ни­ми ор­га­на­ми для бі­бліо­тек ви­шів, але чи­нов­ни­ків Мін­куль­ту, з яки­ми бу­ла уго­да, звіль­ни­ли, а но­вим ке­рів­ни­кам гми­рів­ські «Щоденники...» ви­яви­ли­ся не­по­трі­бні... Вча­сно по­вер­ну­ти кре­дит не змо­гла, і пан Йо­зеф по­дав по­зов, а Пе­чер­ський суд Ки­є­ва ухва­лив по­ста­но­ву стя­гну­ти з ме­не 261 560 грн та за су­до­ві ви­тра­ти по спра­ві 1820 грн. Я про­си­ла від­стро­чку (ти­раж пов­ні­стю не бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но, ли­ше на 50 тис. грн ви­ку­пи­ла книж­ки Ки­їв­ра­да), але пред­став­ник Й. Вон­дро­у­ша не зго­див­ся і ви­ма­гав роз­ра­ху­ва­ти­ся пов­ні­стю. То­ді су­д­дя ухва­лив по­ста­но­ву про арешт май­на квар­ти­ри Гми­рі... Май­же чо­ти­ри ро­ки жи­ла між не­бом і зем­лею... Пі­сля пу­блі­ка­цій у «Дні» до ме­не при­хо­ди­ли не­бай­ду­жі лю­ди і при­но­си­ли, хто скіль­ки міг, але всі ко­шти так і не мо­гла зі­бра­ти... І от не­що­дав­но Фонд Бо­ри­са Гми­рі за під­трим­ки Му­зею «Ду­хов­ні скар­би Укра­ї­ни» та ау­кціон­но­го до­му «Ду­кат» про­ве­ли бла­го­дій­ний ти­хий ау­кціон су­ча­сно­го укра­їн­сько­го ми­сте­цтва «Ря­туй­мо спад­щи­ну Бо­ри­са Гми­рі». Ме­та цьо­го за­хо­ду — збір ко­штів на ство­ре­н­ня «На­ціо­наль­но­го ми­сте­цько­го цен­тру Бо­ри­са Гми­рі» та на ре­став­ра­цію во­каль­ної спад­щи­ни ви­да­тно­го укра­їн­сько­го опер­но­го спів­а­ка. На тор­ги бу­ло ви­став­ле­но 45 ро­біт про­від­них су­ча­сних укра­їн­ських ми­тців, се­ред них тво­ри Ма­твія Вайс­бер­га, Сер­гія Яку­то­ви­ча, Те­тя­ни Га­ла­ган (Гер­шу­ні), Оле­ксія Апол­ло­но­ва, Бо­ри­са Єгі­а­за­ря­на, Іл­лі Чи­чка­на, Да­ві­да Ша­ра­шидз, Бо­ри­са Фір­ца­ка та ін­ших. Дя­кую всім, хто до­по­міг у ду­же скру­тний час!

Ця акція по­ста­ви­ла кра­пку у по­не­ві­ря­н­нях спад­ко­єм­ців ви­да­тно­го спів­а­ка (борг ви­пла­че­но й арешт із май­на Бо­ри­са Ро­ма­но­ви­ча зня­то), от­же, му­зею-квар­ти­рі бу­ти!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.