Яр­ма­рок при­свя­ти­ли «Чу­ба­ці»

У Льво­ві во­лон­те­ри зби­ра­ли ко­шти на під­трим­ку про­е­кту «Ае­ро­ро­звід­ка» та сім’ї за­ги­бло­го ко­ман­ди­ра

Den (Ukrainian) - - День України - Іри­на СТЕЛЬ­МАХ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Від­ві­ду­ва­чі за­хо­ду са­мі ви­зна­ча­ли роз­мір вне­ску, за який мо­гли при­дба­ти представлену про­ду­кцію. А тут мо­жна бу­ло не ли­ше ку­пи­ти ви­ро­би хенд-мей­ду, але й ску­шту­ва­ти со­ло­до­щі, зокре­ма, до­ма­шню ви­пі­чку, або ж за­мо­ви­ти со­бі роз­пис хною на ті­лі — ма­хен­ді.

Одна з ор­га­ні­за­то­рів яр­мар­ку, Ні­на Ку­зне­цо­ва, за­зна­чи­ла: «Ідея про­ве­сти бла­го­дій­ний яр­ма­рок з’яви­ла­ся пі­сля смер­ті на­шо­го ко­ман­ди­ра, то­ді гро­ші для йо­го сім’ї зби­ра­ли про­сті лю­ди та ор­га­ні­за­ції. Оскіль­ки ми сту­ден­ти і, на жаль, на­ші ре­сур­си обме­же­ні, то ви­рі­ши­ли ор­га­ні­зу­ва­ти та­ку по­дію».

«Яр­ма­рок» при­свя­ти­ли «Чу­ба­ці», який був командиром «Ае­ро­ро­звід­ки». Він ство­рив її ли­ше з дво­ма лю­дьми, вті­лю­вав ідею ви­ко­ри­ста­н­ня по­ві­тря­ної роз­від­ки се­ред ко­ман­ду­ва­н­ня і ге­не­раль­сько­го скла­ду. Зов­сім не бо­яв­ся їзди­ти на зав­да­н­ня. Бу­вав май­же всю­ди ра­зом із на­ши­ми хло­пця­ми — і вдень, і вно­чі. А по­тім пі­ді­рвав­ся на роз­тяж­ці в се­ре­ди­ні бе­ре­зня, — роз­по­від­ає Іри­на Матвіїв, ще одна спі­вор­га­ні­за­тор­ка яр­мар­ку. — Я ви­рі­ши­ла зро­би­ти яр­ма­рок пам’яті ко­ман­ди­ра і гро­ші від­да­ти йо­го чо­ти­рьом ді­тям та дру­жи­ні. Де­хто да­вав щось на про­даж, але сам не був при­су­тній. На­при­клад, Лев Скоп, який за­про­по­ну­вав про­да­ти йо­го іко­ни».

Та­кі ау­кціо­ни від­бу­ва­ли­ся кіль­ка ра­зів ми­ну­ло­го лі­та в пар­ку іме­ні Іва­на Фран­ка. А цьо­го ра­зу за­хід від­був­ся бі­ля пам’ятни­ка Да­ни­лу Га­ли­цько­му. «На пер­шо­му бла­го­дій­но­му яр­мар­ку бу­ло зі­бра­но май­же 5 тис. грн, а на дру­го­му — май­же 4 тис. грн. Під час цьо­го яр­мар­ку зі­бра­ли май­же 11 тис. грн», — за­зна­чає Ні­на Ку­зне­цо­ва. В яр­мар­ку взя­ли участь близь­ко де­ся­тка під­при­єм­ців, які за­про­по­ну­ва­ли свої ви­ро­би. Та­кож для львів’ян під­го­ту­ва­ли де­кіль­ка май­стер-кла­сів. Один із них — пле­ті­н­ня ма­ску­валь­них сі­ток про­сто не­ба.

Осо­бли­ву ува­гу від­ві­ду­ва­чів яр­мар­ку при­вер­нув сто­лик, на яко­му мо­жна бу­ло обра­ти рі­зні при­кра­си, зро­бле­ні із гільз, які бій­ці пе­ре­да­ли із зо­ни АТО. «Яр­ма­рок від­ві­да­ло ба­га­то лю­дей, біль­шість — пе­ре­хо­жі, на що, вла­сне, ми й роз­ра­хо­ву­ва­ли. Пла­ну­є­мо про­ве­сти ще один яр­ма­рок, мо­жли­во, в Ки­є­ві», — під­су­му­ва­ла Ні­на Ку­зне­цо­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.