Пер­ший в Укра­ї­ні офі­цій­ний па­ра­дром

Від­кри­ли на «Со­ко­ли­ній го­рі» на Тер­но­піль­щи­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль

Уceлi Кyли­кiв Кpeмeнeцько­го ра­йо­ну від­кри­ли офі­цій­ний па­ра­дром «Со­ко­ли­на го­ра». На за­хід з’їха­ли­ся па­ра­пла­не­ри­сти з рі­зних ку­то­чків Укра­ї­ни, зокре­ма з Рів­но­го, Лу­цька, Ки­є­ва, Льво­ва, Тер­но­по­ля, Іва­но-Фран­ків­ська. «У на­шій кра­ї­ні до цьо­го ча­су не бу­ло жо­дно­го офі­цій­но­го па­ра­дро­му. Є про­сто мі­сця з від­по­від­ни­ми умо­ва­ми, ку­ди при­їжджа­ють спортс­ме­ни», — ка­же іні­ці­а­тор про­е­кту від­нов­ле­н­ня па­ра­дро­му Ан­дрій Рав­чук.

Не­за­ба­ром ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту обі­ця­ють про­во­ди­ти тут як мі­сце­ві, так і все­укра­їн­ські та між­на­ро­дні зма­га­н­ня. Сам Ан­дрій Рав­чук вже біль­ше ро­ку за­йма­є­ться па­ра­пла­не­ри­змом. Але на да­но­му ета­пі він за­йма­є­ться ор­га­ні­за­цій­ни­ми пи­та­н­ня­ми що­до від­ла­го­дже­н­ня ро­бо­ти па­ра­дро­му.

Як роз­по­від­а­ють фа­хів­ці, па­ра­пла­не­ризм на Кре­ме­неч­чи­ні бе­ре по­ча- ток ще у 1933 ро­ці. «Один з ви­кла­да­чів Кре­ме­не­цько­го ко­ле­джу був ама­то­ром і пал­ким ша­ну­валь­ни­ком авіа­ру­ху. Він ра­зом зі сту­ден­та­ми по­бу­ду­вав пла­нер. Во­ни об’їха­ли око­ли­ці Кре­мен­ця і для здій­сне­н­ня по­льо­тів зна­йшли від­по­від­не мі­сце. Са­ме то­ді на го­рі по­ча­ли здій­сню­ва­ти пер­ші по­льо­ти. Все при­пи­ни­ло існу­ва­н­ня в 1939 ро­ці пі­сля при­хо­ду Чер­во­ної ар­мії», — роз­по­від­ає Ан­дрій Рав­чук.

Як роз­по­від­ає Ан­дрій Рав­чук, про­ект здій­сне­ний спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми Фе­де­ра­ції па­ра­пла­не­ри­зму Укра­ї­ни, На­ціо­наль­но­го пар­ку, актив­них лю­дей ре­гіо­ну і мі­сце­вої вла­ди.

Іні­ці­а­то­ри і ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту пе­ре­ко­на­ні, що па­ра­дром «Со­ко­ли­на го­ра» ста­не цен­тром про­ве­де­н­ня все­укра­їн­ських та між­на­ро­дних зма­гань з па­ра­пла­не­ри­зму, а та­кож ту­ри­сти­чною пер­ли­ною Тер­но­піль­щи­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.