Ро­сія змі­нює мор­ську по­лі­ти­ку

Екс­перт: «Ре­а­кція на дії Мо­скви має зна­йти від­дзер­ка­ле­н­ня у во­єн­ній, і в мор­ській до­ктри­нах Укра­ї­ни...»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

Ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми Ро­сія прийня­ла но­ву ре­да­кцію мор­ської до­ктри­ни. Згі­дно зі змі­на­ми, які під­пи­сав пре­зи­дент РФ Во­ло­ди­мир Пу­тін, ро­сі­я­ни пла­ну­ють за­без­пе­чи­ти « до­ста­тню » свою вій­сько­во- мор­ську при­су­тність в Атлан­ти­чно­му оке­а­ні.

За сло­ва­ми ві­це- прем’ єра Ро­сії Дми­тра Ро­го­зі­на, при­чи­ною цьо­го ста­ла « зміна мі­жна­ро­дної по­лі­ти­чної си­ту­а­ції » , а та­кож не­об­хі­дність «швид­кої ін­те­гра­ції» Кри­му й Се­ва­сто­по­ля з РФ. Він та­кож до­дав, що окрім «атлан­ти­чно­го на­прям­ку» основ­ний акцент зро­бле­но й на Ар­кти­ці.

« Атлан­ти­ка зу­мов­ле­на на­шою ува­гою до роз­ши­ре­н­ня НАТО на схід і ство­ре­н­ня ін­фра­стру­кту­ри Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су по­ряд з на­ши­ми кор­до­на­ми», — ци­тує Ро­го­зі­на Ін­тер­факс.

«День» звер­нув­ся до ди­ре­кто­ра вій­сько­вих про­грам Цен­тру Ра­зум­ко­ва Ми­ко­ли СУНГУРОВСЬКОГО з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти змі­ни в мор­ській до­ктри­ні РФ:

— У цих змі­нах не зро­зумі­ло, про яку ін­фра­стру­кту­ру йде­ться: якщо про си­сте­му ПРО, то це все ви­рі­шу­є­ться на рів­ні між­на­ро­дних пе­ре­го­во­рів, а не в одно­бі­чно­му по­ряд­ку. Якщо ж йде­ться про по­яву по­бли­зу кор­до­нів Ро­сії військ швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня НАТО, то це — не пер­шо­при­чи­на. Оскіль­ки це -ре­а­кція у від­по­відь на дії са­мої Мо­скви. Усе це схо­же на те, що Ро­сія са­ма се­бе про­во­кує й від­по­від­ає на ці про­во­ка­ції.

НАТО пред­став­ля­є­ться як про­тив­ник для то­го, щоб ро­сі­я­ни мо­гли роз­ви­ва­ти свій во­єн­но-про­ми­сло­вий ком­плекс.

За сло­ва­ми Пу­ті­на, впер­ше роз­гля­ну­ті со­ці­аль­ні пи­та­н­ня, зокре­ма пи­та­н­ня вій­сько­вої ме­ди­ци­ни. Але, окрім де­кла­ра­ції, осо­бли­во ні­чо­го й не­має.

Що сто­су­є­ться за­яв Ро­го­зі­на що­до суднобудування, то це — гран­діо­зні пла­ни, які на­вряд чи бу­дуть ви­ко­на­ні. Якщо роз­гля­ну­ти держ­за­мов­ле­н­ня на вій­сько­во-мор­ську те­хні­ку, то за під­сум­ка­ми двох квар­та­лів 2014 ро­ку во­но ви­ко­на­не на 23%. До кін­ця ро­ку во­но на­вряд чи бу­де ре­а­лі­зо­ва­не в пов­но­му об­ся­зі. Це сто­су­є­ться й обо­рон­но­го за­мов­ле­н­ня на на­сту­пний рік.

Що­до то­го, як слід Укра­ї­ні від­по­ві­сти на змі­ни в мор­ській до­ктри­ні РФ. Ре­а­кція на дії Мо­скви має зна­йти від­дзер­ка­ле­н­ня й у во­єн­ній, й у мор­ській до­ктри­нах Укра­ї­ни, й у Стра­те­гії на­ціо­наль­ної без­пе­ки. На жаль, у тих про- ектах, які я чи­тав, — та­ко­го не­має. Якщо і є, то це — де­кла­ра­ції, що мі­стять кон­ста­та­цію, але не кон­кре­тну від­по­відь, як цьо­му про­ти­ді­я­ти.

Про­те я б ре­а­гу­вав на вну­трі­шні за­пи­ти: на роз­ви­ток сво­їх вій­сько­во­мор­ських сил, яких фа­кти­чно не­має, але які по­трі­бні. В Укра­ї­ні тре­ба про­ве­сти обо­рон­ний огляд, який має да­ти ком­пле­ксну й си­стем­ну від­по­відь на пи­та­н­ня: який се­ктор обо­ро­ни нам по­трі­бен? Яка структура нам по­трі­бна? Як це офор­ми­ти у ви­гля­ді пра­во­вої ба­зи? До­сі на ці пи­та­н­ня у нас не­має від­по­від­ей.

Утім, си­стем­ної від­по­віді на це ми не отри­ма­є­мо, а от­же, усі спро­би ре­фор­му­ва­ти окре­мі си­ло­ві стру­кту­ри по­рі­зно ні до чо­го хо­ро­шо­го не при­зве­дуть. Це від­нов­ле­н­ня ко­ли­шньої по­лі­ти­ки, яку ми про­во­ди­ли 24 ро­ки і яка зве­де­ться до ру­чно­го управ­лі­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.