В Єме­ні ху­си­ти не при­ста­ли на пе­ре­мир’я

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра в Єме­ні всту­пи­ло в си­лу п’яти­ден­не гу­ма­ні­тар­не пе­ре­мир’я, ого­ло­ше­не Са­у­дів­ською Ара­ві­єю. Ши­їт­ські пов­стан­ці-ху­си­ти не при­ста­ли на ньо­го. Уже че­рез пів­то­ри го­ди­ни пі­сля то­го, як пе­ре­мир’я на­бу­ло чин­но­сті, за­го­ни ху­си­тів об­стрі­ля­ли най­біль­ше мі­сто кра­ї­ни Та­їз. У сто­ли­ці Єме­ну Са­ні і цен­траль­них обла­стях пе­ре­мир’я до­три­му­є­ться. По­ві­дом­ля­є­ться, що при­пи­ни­ли­ся авіа­уда­ри, про­те бо­йо­ві дії роз­по­ча­ли­ся в провінціях Та­їз, Ма­ріб і Лахдж. Ге­не­раль­ний се­кре­тар ООН Пан Гі Мун за­кли­кав оби­дві сто­ро­ни до­три­му­ва­ти­ся ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню, аби да­ти змо­гу до­пра­ви­ти ци­віль­но­му на­се­лен­ню не­об­хі­дну ме­ди­чну та гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу. Ко­а­лі­ція араб­ських кра­їн на чо­лі з Са­у­дів­ською Ара­ві­єю за­яви­ла, що бу­де до­три­му­ва­ти­ся ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню. Але у ра­зі по­ру­ше­н­ня умов пе­ре­мир’я ху­си­та­ми, їм да­дуть від­січ, по­ві­до­ми­ла дер­жав­на са­у­дів­ська ін­форм­а­ген­ція СПА. На­га­да­є­мо, кон­флікт у Єме­ні спа­ла­хнув у бе­ре­зні 2015 ро­ку пі­сля то­го, як на­ступ ху­си­тів зму­сив ті­ка­ти пре­зи­ден­та Абд Раб­бу Ман­су­ра Ха­ді до Са­у­дів­ської Ара­вії. Вна­слі­док бом­бар­ду­вань ко­а­лі­ції за­ги­ну­ло по­над 3,5 тис. лю­дей. Близь­ко по­ло­ви­ни на­се­ле­н­ня Єме­ну по­тре­бує гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.