Оба­ма: На­ціо­наль­на єд­ність, пра­ва лю­ди­ни — ключ до успі­ху Ке­нії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ке­нія пе­ре­бу­ває на пе­ре­хре­сті, «де її під­сте­рі­га­ють не­без­пе­ки, але во­дно­час і ве­ли­че­зні мо­жли­во­сті», ска­зав пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма. Він роз­по­вів про своє ба­че­н­ня май­бу­тньо­го ці­єї схі­дно­а­фри­кан­ської кра­ї­ни під час ви­сту­пу в не­ді­лю в сто­ли­ці Ке­нії, Най­ро­бі, що ста­ло під­сум­ком дво­ден­них від­ві­дин ба­тьків­щи­ни йо­го ба­тька. Пре­зи­дент від­зна­чив по­ступ Ке­нії пі­сля здо­бу­т­тя не­за­ле­жно­сті від бри­тан­сько­го ко­ло­ні­аль­но­го прав­лі­н­ня 1963 ро­ку, зокре­ма кі­нець одно­пар­тій­ної си­сте­ми та при­пи­не­н­ня кро­во­про­ли­т­тя між пле­ме­на­ми та етно­са­ми, яке спа­ла­хну­ло 2007 ро­ку й три­ва­ло кіль­ка мі­ся­ців. «Ке­ній­ці зро­би­ли ви­бір і від­мо­ви­ли­ся від ко­ли­шньої не­на­ви­сті. Ви обра­ли кра­ще май­бу­тнє», — на­во­дить йо­го сло­ва «Го­лос Аме­ри­ки». Оба­ма та­кож за­зна­чив, що за­по­ру­кою успі­ху Ке­нії є три умо­ви: силь­не та про­зоре де­мо­кра­ти­чне уря­ду­ва­н­ня, все­ося­жний еко­но­мі­чний роз­ви­ток і силь­не від­чу­т­тя на­ціо­наль­ної ідентичності, зав­дя­ки яко­му «кон­флі­кти бу­де від­ки­ну­то на ко­ристь май­бу­тньо­го ми­ру та при­ми­ре­н­ня». Пі­сля Ке­нії Оба­ма ви­ру­шив до Ефі­о­пії. Та­ким чи­ном, він став пер­шим лі­де­ром США, який від­ві­дав ці дві афри­кан­ські кра­ї­ни.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.