Кемерон го­то­вий бом­би­ти Си­рію, якщо бу­де за­гро­за для Бри­та­нії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Прем’єр-мі­ністр Де­від Кемерон за­явив, що го­то­вий зав­да­ти авіа­уда­рів по цілях іслам­ських бо­йо­ви­ків в Лі­вії та Си­рії, щоб за­по­біг­ти атак на Бри­та­нію. «Якщо бу­де за­гро­за для Бри­та­нії чи на­ших лю­дей на ву­ли­цях, ми зда­тні зу­пи­ни­ти її, вдав­шись до не­гай­них дій у від­по­відь на цю за­гро­зу», — за­зна­чив він, по­ві­дом­ляє Reuters. «Як прем’єр-мі­ністр, я зав­жди хо­тів спро­бу­ва­ти вда­тись до цих за­хо­дів. Спра­ва то­му, що не­ві­до­мо, що про­бле­ма по­хо­дить Лі­вії або Си­рії, а не з яко­гось ін­шо­го мі­сця», — до­дав Кемерон. На­га­да­є­мо, Бри­та­нія під­ви­щи­ла рі­вень за­гро­зи те­ра­ктів в кра­ї­ні до одно­го з най­ви­щих в сер­пні ми­ну­ло­го ро­ку, за­зна­чив­ши що існує «ви­со­ка ймо­вір­ність» те­ра­ктів. Бри­тан­ський прем’єр і ра­ні­ше за­яв­ляв про не­об­хі­дність збіль­ши­ти вне­сок Лон­до­на у бо­роть­бі з «Іслам­ським дер­жа­вою».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.