Ру­му­нія зви­ну­ва­ти­ла прем’єра Угор­щи­ни в ре­ві­зіо­ні­змі

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Румунії зви­ну­ва­ти­ло прем’єр-мі­ні­стра Угор­щи­ни Ві­кто­ра Ор­ба­на в ре­ві­зіо­ні­змі пі­сля то­го, як він роз­мі­стив на сво­їй сто­рін­ці у Facebook зо­бра­же­н­ня ем­блем із кар­тою та ге­раль­ди­кою «Ве­ли­кої Угор­щи­ни». Про це по­ві­дом­ляє Reuters. Від­по­від­ні зо­бра­же­н­ня з’яви­ли­ся на сто­рін­ці Ор­ба­на в со­цме­ре­жі пі­сля то­го, як він від­ві­дав у су­бо­ту Тран­сіль­ва­нію — область на пів­ні­чно­му за­хо­ді Румунії, яка до 1920 ро­ку вхо­ди­ла до скла­ду Угор­щи­ни. За ре­зуль­та­та­ми ві­зи­ту прем’єр Угор­щи­ни роз­мі­стив фо­то, зокре­ма чи­слі ме­та­ле­вих ем­блем і де­рев’яних бей­джів з гра­ві­ю­ва­н­ням кар­ти, пра­по­рів і ге­раль­ди­ки «Ве­ли­кої Угор­щи­ни», які про­да­ва­ли­ся в Тран­сіль­ва­нії, до­дав­ши підпис: Для нас це Єв­ро­па на ко­ну». Зо­бра­же­н­ня ви­кли­ка­ли обу­ре­н­ня в МЗС Румунії, яке на­зва­ло дії Ор­ба­на «ре­ві­зіо­ні­змом». «На жаль, ли­ше че­рез день пі­сля то­го, як він за­кли­кав до пра­гма­ти­зму і ви­сту­пав за «ре­зуль­та­тив­ні» ру­мун­сько­у­гор­ські від­но­си­ни, прем’єр-мі­ністр Ор­бан ви­брав пу­блі­ка­цію ... зо­бра­жень, які вклю­ча­ли сим­во­ли Ве­ли­кої Угор­щи­ни...» — під­кре­сли­ли в зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­му ві­дом­стві Румунії. «Про­су­ва­н­ня цих ре­ві­зіо­ніст­ських сим­во­лів осо­би­сто прем’єр-мі­ні­стром є аб­со­лю­тно не­прийня­тним», — за­яви­ли в МЗС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.