«Ан­ти­кон­грес» мо­сков­ських ма­ріо­не­ток про­ва­лив­ся

Во­ни без­си­лі за­ва­ди­ти про­ве­ден­ню II Все­сві­тньо­го кон­гре­су крим­ських та­тар у Ан­ка­рі

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ле­о­нід КАРПЕНКО, жур­на­ліст

31ли­пня — 2 сер­пня в кон­фе­ренц-за­лі «Біль­ке­тпла­за» в Ан­ка­рі від­бу­де­ться ІІ Все­сві­тній кон­грес крим­ських та­тар. Участь у ньо­му ві­зьмуть по­над 700 де­ле­га­тів від крим­сько­та­тар­ських на­ціо­наль­них ор­га­ні­за­цій з Укра­ї­ни, зокре­ма з оку­по­ва­но­го Кри­му, Ту­реч­чи­ни, Румунії, Бол­га­рії, Ро­сії, Поль­щі, Ка­зах­ста­ну, Кир­ги­зії, Фран­ції, США й ін­ших кра­їн, що ви­зна­ють Ку­рул­тай і Ме­джліс у ста­ту­сі єди­них пред­став­ни­цьких ор­га­нів крим­ських та­тар і ке­ру­ю­ться у сво­їй ді­яль­но­сті їхні­ми рі­ше­н­ня­ми. На­га­да­є­мо, що I Все­сві­тній кон­грес крим­ських та­тар про­хо­див у Сім­фе­ро­по­лі в трав­ні 2009 ро­ку. То­ді в ньо­му взя­ли участь близь­ко 800 де­ле­га­тів — пред­став­ни­ки по­над 160 крим­сько­та­тар­ських гро­мад­сько-по­лі­ти­чних ор­га­ні­за­цій з 12 кра­їн. Го­ло­вою Все­сві­тньо­го кон­гре­су крим­ських та­тар на ньо­му був обра­ний ни­ні на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Ре­фат Чу­ба­ров. Дру­гий кон­грес ви­рі­ше­но про­ве­сти в Ту­реч­чи­ні че­рез не­мо­жли­вість ор­га­ні­за­ції йо­го в оку­по­ва­но­му Кри­му. Пов­ну транс­ля­цію кон­гре­су з Ан­ка­ри ве­сти­ме те­ле­ка­нал ATR.

КО­ЛА­БО­РА­ЦІО­НІ­СТИ ПО­ГРО­ЖУ­ЮТЬ ДЕ­ЛЕ­ГА­ТАМ

Оку­па­цій­на вла­да Кри­му та стру­кту­ри з Мо­скви на­ма­га­ю­ться за­ва­ди­ти про­ве­ден ню кон­гре­су. Один з крим­ських та­тар-ко­ла­бо­ра­ціо­ні­стів, що спів­пра­цю­ють з оку­па­цій­ною вла­дою, «за­сту­пник спі­ке­ра «дер­жра­ди» Рем­зі Ілья­сов на­звав кон­грес «не­без­пе­чним за­хо­дом», за­явив­ши, що «най­не­без­пе­чні­ше» те, що «на цьо­му кон­гре­сі при­йма­ти­му­ться по­лі­ти­чні за­яви на кшталт ви­мо­ги по­вер­ну­ти Крим Укра­ї­ні». Як за­зна­чи­ли крим­ські спо­сте­рі­га­чі, на­справ­ді Рем­зі Ілья­сов, який, до ре­чі, брав участь у пер­шо­му кон­гре­сі, про­сто зля­кав­ся прав­ди, яка бу­де ска­за­на в Ан­ка­рі, й рі­шень, які бу­дуть на ньо­му прийня­ті. Ілья­сов при цьо­му ви­сту­пив по крим­сько­му те­ле­ба­чен­ню, де по­гро­жу­вав по­тен­цій­ним уча­сни­кам кон­гре­су тим, що в Кри­му за­ли­ша­ю­ться їхні сім’ї, і їм слід по­ду­ма­ти про без­пе­ку сво­їх близь­ких.

З ме­тою за­по­біг ти або хо­ча б змен­ши­ти участь крим­ських та­тар з Кри­му в ро­бо­ті кон­гре­су «пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни» оку­пан­тів уже ви­яв­ля­ють по­тен­цій­них де­ле­га­тів і «про­во­дять з ни­ми бе­сі­ди». Як роз­по­вів пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Ме­джлі­су На­рі­ман Дже­лял, мо­жли­вим уча­сни­кам кон­гре­су на­тя­ка­ють на те, щоб во­ни від­мо­ви­ли­ся від по­їзд­ки, а якщо й по­їдуть — «по­во­ди­ли­ся ти­хо й спо­кій­но». «Я впев­не­ний, що крим­ських та­тар, які ма­ють ду­же сер­йо­зну істо­рію на­ціо­наль­ної бо­роть­би, по­ді­бни­ми ре­ча­ми не на­ля­ка­ти, й ко­жен, хто сьо­го­дні вва­жає се­бе від­по­від­аль­ним за крим­сько­та­тар­ський на­род і йо­го май­бу­тнє — гро­мад­ські ді­я­чі, по­лі­ти­ки та бі­зне­сме­ни, які по­їдуть на кон­грес, — ви­ко­на­ють той обов’язок, який на них по­кла­де­но», — го­во­рить На­рі­ман Дже­лял. Він ви­сло­вив на­дію на те, що кон­грес змо­же «усві­до­ми­ти се­бе» на­ба­га­то кра­ще, ніж по­пе­ре­дньо­го ра­зу, й за­пра­цю­ва­ти не як де­який сим­во­лі­чний об’єкт, як це бу­ло ра­ні­ше, а як ре­аль­но ро­бо­ча структура. «Зві­сно, я че­каю, що на кон­гре­сі обго­во­рю­ва­ти­ме­ться си­ту­а­ція дов­ко­ла Кри­му, ста­но­ви­ще крим­ських та­тар на сьо­го­дні­шній день на пів­остро­ві й, на­пев­но, бу­дуть до­сить сер­йо­зні жорс­ткі за­яви про ста­но­ви­ще крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду», — до­дав На­рі­ман Дже­лял.

СІМ­ФЕ­РО­ПОЛЬ: ЩО ЦЕ БУ­ЛО?

Рем­зі Ілья­сов, яко­го мо­сков­ські ляль­ко­во­ди при­зна­чи­ли го­лов­ним по ко­ла­бо­ра­ціо­ніст­ських ор­га­ні­за­ці­ях крим­ських та­тар для сво­єї під­трим­ки, ство­рив рух «К’ирим» і на­ма­га­є­ться сфор­му­ва­ти хоч якусь про­ти­ва­гу Все­сві­тньо­му кон­гре­су крим­ських та­тар. Ми­ну­лої су­бо­ти він спро­бу­вав скли­ка­ти «за­галь­но­на­ціо­наль­ний з’їзд», за­про­сив кіль­кох пред­став­ни­ків з ор­га­ні­за­цій, що скла­да­ю­ться з «аксьо­нов­ських» крим­ських та­тар, про­те во­ни зро­зумі­ли, що та­кі збо­ри на гу­чну на­зву «з’їзд» не тя­гнуть, і за­про­те­сту­ва­ли.

Ро­сій­ські ЗМІ, за­хли­на­ю­чись, го­во­ри­ли: «Спли­ва­ють уже лі­че­ні го­ди­ни до мо­мен­ту, ко­ли в Сім­фе­ро­по­лі від­кри­ю­ться за­галь­но­на­ці- ональ­ні збо­ри крим­ських та­тар. І це бу­де від­по­відь на II кон­грес крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, що зби­ра­є­ться 1–2 сер­пня в Ан­ка­рі». За їхньої не­прав­ди­вою ін­фор­ма­ці­єю, на «з’їзд» за­про­си­ли «всі на­ціо­наль­ні ор­га­ні­за­ції, що пра­цю­ють у Ро­сії, зокре­ма й ту­ре­цьку ді­а­спо­ру, й ке­рів­ни­ків крим­сько­та­тар­ської ді­а­спо­ри в Узбекистані», але на­справ­ді ні­ко­го з них не бу­ло. То­му по хо­ду «з’їзд» пе­ре­ква­лі­фі­ко­ву­ва­ли в кон­фе­рен­цію, але «Ро­сія сьо­го­дні» про цей про­вал вже не роз­по­від­а­ла.

Про­те, Рем­зі Ілья­сов за­чи­тав та­ке со­бі «звер­не­н­ня», яке хо тів по­ста­ви­ти на го­ло­су­ва­н­ня, про­те де­ле­га­ти ви­ма­га­ли зро­зумі­ло­сті — чи мо­жуть їхні збо­ри вва­жа­ти­ся за­галь­но­на­ціо­наль­ним з’їздом? Ви­я­ви­ло­ся, не мо­жуть. Ні­хто не оби­рав де­ле­га­тів на «з’їзд», ні­хто не упов­но­ва­жу­вав їх при­йма­ти рі­ше­н­ня від іме­ні всьо­го на­ро­ду. То­ді Рем­зі Ілья­сов на­звав збо­ри всьо­го ли­ше «дру­гою кон­фе­рен­ці­єю мі­жре­гіо­наль­но­го су­спіль­но­го ру­ху «К’ирим» і ви­ма­гав го­ло­су­ва­ти. Де­хто в за­лі під­няв ру­ки. Да­лі по­чав­ся справ­жній фарс. Рем­зі Ілья­сов ого­ло­сив, що «звер­не­н­ня за­галь­но­на­ціо­наль­но­го з’їзду прийня­те». Суть же сфаль­си­фі­ко­ва­но­го та­ким чи­ном «звер­не­н­ня» по­ля­гає в то­му, що во­но ого­ло­шує ІІ Все­сві­тній кон­грес ні­би­то не­ле­гі­тим­ним. Біль­ше то­го, уча­сни­ки цих збо­рів ні­би­то звер­ну­ли­ся до пре­зи­ден­та Ту­ре­цької Ре­спу­блі­ки Ред - же­па Тайі­па Ер­до­га­на з про­ха­н­ням «про­я­ви­ти му­дрість і не бра­ти уча­сті в кон­гре­сі в Ан­ка­рі».

На­при­кін­ці збо­рів для під­крі­пле­н­ня сво­єї по­зи­ції Рем­зі Ілья­сов ого­ло­сив, що «з’їзд» він усе-та­ки про­ве­де на­при­кін­ці ро­ку і на «за­хід» бу­дуть за­про­ше­ні «пред­став­ни­ки крим­сько­та­тар­ських зем­ляцтв з рі­зних ре­гіо­нів Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, кра­їн Цен­траль­ної Азії й Ка­зах­ста­ну, а та­кож пред­став­ни­ки крим­сько­та­тар­ських ді­а­спор Ту­реч­чи­ни, Румунії й ін­ших кра­їн».

І дру­гим рі­ше­н­ням Рем­зі Ілья­сов «ухва­лив» ре­зо­лю­цію, в якій ні­би­то уча­сни­ки «кон­фе­рен­ції» «ви­сло­ви­ли під­трим­ку ке­рів­ни­цтву Ре­спу­блі­ки Крим у йо­го пра­гнен­ні по­слі­дов­но ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня, пов’яза­ні з по­лі­ти­чною ре­а­бі­лі­та­ці­єю крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду».

До ре­чі, якраз на­пе­ре­до­дні «з’їзду» у фе­о­до­сі­їв­сько­му се­ли­щі Ще­бе­тів­ка не­ві­до­мі зруй­ну­ва­ли на­д­гро­бний пам’ятник, вста­нов­ле­ний 18 трав­ня 2015 ро­ку на мо­ги­лі му­суль­ман­сько­го свя­то­го Азіз ба­ба. Про­те пра­во­охо­рон­ці від­мо­ви­ли­ся прийня­ти за­яву про ван­да­лізм на те­ри­то­рії се­ли­ща. Крим­сько­та­тар­ські акти­ві­сти вва­жа­ють, що це й бу­ла своє­рі­дна від­по­відь оку­па­цій­ної вла­ди на при­ни­же­н­ня «з’їзду».

Лі­дер крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Му­ста­фа Дже­мі­лєв не вва­жає за по­трі­бне сер­йо­зно від­по­від­а­ти на ви­клик крим­ських ко­ла­бо­ра­ціо­ні­стів. Як по­ві­дом­ляє агент­ство QHA, він від­по­вів із сар­ка­змом: «М-так! Ми ж тут за­та­му­вав­ши по­дих і в стра­шно­му за­не­по­ко­єн­ні че­ка­ли їхньо­го рі­ше­н­ня з при­во­ду на­шо­го Кон­гре­су». «Якщо вже во­ни ви­рі­ши­ли, що Кон­грес не­ле­гі­тим­ний, то те­пер до­ве­де­ться все ска­су­ва­ти, — смі­ю­чись ска­зав Дже­мі­лєв. — Якщо ж го­во­ри­ти сер­йо­зно, то ци­ми хо­ло­па­ми тре­ба бу­ло б зайня­ти­ся пси­хі­а­трам, осо­бли­во у зв’яз­ку з їхнім звер­не­н­ням до Ер­до­га­на із за­кли­ком за­бо­ро­ни­ти Кон­грес. А Рем­зі Ілья­со­ву за по­гро­зи по ро­сій­сько­му те­ле­ба­чен­ню на адре­су де­ле­га­тів Кон­гре­су з Кри­му «по­ду­ма­ти про свої сім’ї» до­ве­де­ться від­по­ві­сти згі­дно з від­по­від­ною стат­тею кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу».

Ре­а­кція крим­ських та­тар на про­ве­де­н­ня «з’їзду» ви­яви­ла­ся різ­ко не­га­тив­ною. Так, бло­гер Ахмет Абі­бу­ла­єв на сво­їй сто­рін­ці у Фейсбук на­пи­сав: «Як зав­жди: ор­га­ні­за­то­ри за­го­то­ви­ли звер­не­н­ня, а уча­сни­ків по­ста­ви­ли пе­ред фа­ктом. Я ду­маю, що не всі уча­сни­ки цьо­го за­хо­ду під­три­му­ють звер­не­н­ня. Крім то­го, від­по­вість хтось на пи­та­н­ня: що зро­би­ли ни­ні­шні чи­нов­ни­ки ко­ри­сно­го для сво­го на­ро­ду. Вар­то бу­ло ли­ше за­хи­та­ти­ся крі­слам мі­сце­вих чи­нуш, рі­зні крим­сько­та­тар­ські ор­га­ні­за­ції по­чи­на­ють по­но­си­ти Ме­джліс». Гла­ва ви­бор­чої ко­мі­сії Ку­рул­таю За­їр Сме­для за­явив, що в «з’їзді», всу­пе­реч за­явам Рем­зі Ілья­со­ва, фа­кти­чно не бра­ли уча­сті де­ле­га­ти ку­рул­таю: «Сьо­го­дні ді­знав­ся, про та­кі зва­ні «за­галь­но­на­ціо­наль­ні» збо­ри. От­же, ті, хто тя­гне наш на­род ту­ди, ви­рі­ши­ли зі­бра­ти­ся й по­ка­за­ти своє облич­чя... Ну два де­ся­тки де­ле­га­тів мо­же й на­бе­ре­ться, а де ре­шта? Ой за­го­во­ри­ли­ся чи­ну­ші, ой за­бов­та­ли­ся або за­бре­ха­ли­ся!»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.