В Мі­н­обо­ро­ни пред­ста­ви­ли но­ву вій­сько­ву фор­му

Пре­зи­дент: «За до­по­мо­гою во­лон­те­рів ли­ше за кіль­ка мі­ся­ців зро­бле­но те, чо­го у вій­сько­во­му ві­дом­стві не мо­гли зро­би­ти за всі по­пе­ре­дні ро­ки»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

На зу стрі чі з Пре зи ден том Пе­тром По­ро­шен­ком во­лон­те­ри пред­ста­ви­ли свої до­ся­гнен ня у за без пе чен ні війсь - ка. Зокре­ма і у ре­фор­му­ван­ні ре­чо - во­го за­без­пе­че­н­ня та но­вої вій­сько­вої фор ми. Про це по ві дом ляє офі - цій­ний сайт Пре­зи­ден­та. По­ро­шен­ко на го ло сив, що ре фор ма ре чо во - го за без пе чен ня має за без пе чи ти бій ців усім не об хід ним і, пе ре ду - сім, пра цю ва ти на збе ре жен ня їх жи­т­тя.

Пе­тро По­ро­шен­ко за­зна­чив: «Збе­рег­ти жи­т­тя і здо­ров’я на­ших за­хи­сни­ків — це го­лов­не. Ко­жен бо­єць Зброй­них Сил має бу­ти пов­ні­стю за­без­пе­че­ний всім не­об­хі­дним для ве­де­н­ня бою і у по­бу­ті на пе­ре­до­вій. Я ставлю пе­ред ва­ми не якесь на­дзав­да­н­ня — це не­об­хі­дність». Пре­зи­дент за­ува­жив, що ві­тає іні­ці­а­ти­ви ві­ді­йти від до­сві­ду ра­дян­ської ар­мії. «Нам тре­ба за­про­ва­джу­ва­ти свої но­ві укра­їн­ські тра­ди­ції, в то­му чи­слі — і но­ві укра­їн­ські зва­н­ня», — ска­зав Пе­тро По­ро­шен­ко.

Гла­ва дер­жа­ви ви­со­ко оці­нив ро­бо­ту «во­лон­тер­сько­го де­сан­ту» у Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни. «За до­по­мо­гою во­лон­те­рів ли­ше за кіль­ка мі­ся­ців зро­бле­но те, чо­го у вій­сько­во­му ві­дом­стві не мо­гли за всі по­пе­ре­дні ро­ки: впро­ва­дже­но стан­дар­ти НАТО у ре­чо­во­му за­без­пе­чен­ні, а та­кож но­ві те­хні­чні умо­ви для за­без­пе­че­н­ня Зброй­них сил Укра­ї­ни. За ко­ро­ткий тер­мін з Мі­ні­стер­ством обо­ро­ни ви до­ся­гли від­чу­тно­го про­гре­су», — ска­зав Пре­зи­дент, звер­та­ю­чись до во­лон­те­рів.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ЛА­ЗА­РЕН­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.