За вкла­дни­ків за­мо­ви­ли слово

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Чи змо­жуть во­ни отри­ма­ти свої гро­ші пі­сля ви­ве­де­н­ня бан­ку з рин­ку? Юри­сти ма­ють сум­ні­ви

Вер­хов­на Ра­да не­що­дав­но ухва­ли­ла в дру­го­му чи­тан­ні і в ці­ло­му за­кон про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів про вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб і ви­ве­де­н­ня не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків з рин­ку. На дум­ку за­сту­пни­ка мі­ні­стра фі­нан­сів з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Артема Ше­ва­льо­ва, цей за­кон був одні­єю з го­лов­них умов роз­бло­ку­ва­н­ня спів­пра­ці з МВФ. Як за­зна­чав Ше­ва­льов, до­ку­мент спря­мо­ва­ний на по­кра­ща­н­ня си­сте­ми га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб і розв’яза­н­ня го­стрих про­блем з про­зо­рі­стю і ефе­ктив­ні­стю ро­бо­ти Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб, під кон­тро­лем яко­го пе­ре­бу­ває біль­ше 320 млрд гри­вень.

НЕКОНСТИТУЦІЙНЕ ІСНУ­ВА­Н­НЯ

Сьо­го­дні се­ред про­блем фон­ду, за­зна­чав Ше­ва­льов, — низь­ка ефе­ктив­ність про­да­жу акти­вів про­блем­них бан­ків, ри­зи­ки зловживань з бо­ку пов’яза­них з та­ки­ми бан­ка­ми осіб і, зокре­ма, мо­жли­вість дро­би­ти ве­ли­кі вкла­ди на ча­сти­ни до 200 ти­сяч гри­вень, тоб­то до рів­ня га­ран­то­ва­но­го дер­жа­вою по­вер­не­н­ня вкла­дів, а та­кож три­ва­лі тер­мі­ни очі­ку­ва­н­ня ви­плат ін­ши­ми вкла­дни­ка­ми. Но­вий за­кон розв’язує ці про­бле­ми за ра­ху­нок ско­ро­че­н­ня з трьох до одно­го мі­ся­ця ча­су, що від­во­ди­ться для ви­ве­де­н­ня з рин­ку не­пла­то­спро­мо­жно­го бан­ку і вве­де­н­ня нор­ми про отри­ма­н­ня до­сту­пу до вкла­дів не пі­зні­ше 20 днів з мо­мен­ту за­вер­ше­н­ня ці­єї про­це­ду­ри.

Крім цьо­го, за­кон спря­мо­ва­ний на під­ви­ще­н­ня про­зо­ро­сті під час лі­кві­да­ції бан­ку. Він пе­ред­ба­чає змі­ну чер­го­во­сті за­до­во­ле­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів. Осо­би, пов’яза­ні з ке­рів­ни­цтвом бан­ку, те­пер отри­му­ва­ти­муть свої вкла­ди в остан­ню чер­гу. Вво­ди­ться та­кож кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність для спів­ро­бі­тни­ків бан­ків, які уми­сно за­тя­гу­ють про­цес ви­плат, і си­сте­ма ква­лі­фі­ка­ції для ін­ве­сто­рів в не­пла­то­спро­мо­жні бан­ки. Для про­да­жу акти­вів бан­ків, що ви­во­дя­ться з рин­ку, про­во­ди­ти­му­ться цен­тра­лі­зо­ва­ні ау­кціо­ни.

За­кон яв­но корисний, йо­го дов­го че­ка­ли, осо­бли­во вкла­дни­ки. Про­те май­же одно­ча­сно з йо­го прийня­т­тям у Ра­ді над Фон­дом га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб і міль­йо­на­ми йо­го клі­єн­тів на­ви­сла не­аби­яка за­гро­за. Сам фонд і ви­ко­ну­ва­ні ним фун­кції мо­жуть ви­зна­ти не­кон­сти­ту­цій­ни­ми. Річ у тім, що роз­гляд ка­са­цій­ної скар­ги вкла­дни­ків одно­го з не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків ви­кли­кав у Вер­хов­но­му су­ді Укра­ї­ни сум­ні­ви в кон­сти­ту­цій­но­сті За­ко­ну Укра­ї­ни «Про си­сте­му га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб».

ЧИ ПО­ТРІ­БЕН ЩЕ ОДИН РЕ­ГУ­ЛЯ­ТОР?

На офі­цій­но­му сай­ті Вер­хов­но­го су­ду 8 ли­пня з’явив­ся текст кон­сти­ту­цій­но­го по­да­н­ня Кон­сти­ту­цій­но­му Су­ду Укра­ї­ни. У ньо­му на­го­ло­шу­є­ться, що си­сте­ма га­ран­ту­ва­н­ня бан­ків­ських вкла­дів фі­зи­чних осіб, що існує з 2012 ро­ку, не від­по­від­ає нор­мам Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни і гру­бо по­ру­шує пра­ва і за­кон­ні ін­те­ре­си гро­ма­дян. Ав­то­ри по­да­н­ня вва­жа­ють, що з на­бу­т­тям чин­но­сті зга­да­но­го за­ко­ну Фонд отри­мав до­да­тко­ві пов­но­ва­же­н­ня і, по су­ті, став ще одним ре­гу­ля­то­ром на фі­нан­со­во­му рин­ку.

Вер­хов­ний суд та­кож не за­до­воль­няє вста­нов­ле­ний по­ря­док від­шко­ду­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб, оскіль­ки за ра­ху­нок Фон­ду ком­пен­са­цію за вкла­дом, су­ма якої не пе­ре­ви­щує 200 тис. гри­вень, отри­му­ють ли­ше вкла­дни­ки — фі­зи­чні осо­би. «За­ко­ном вста­нов­лю­є­ться чер­го­вість ви­пла­ти в хо­ді про­це­ду­ри бан­крот­ства, — го­во­рить го­ло­ва Вер­хов­но­го су­ду Укра­ї­ни Яро­слав Ро­ма­нюк. — Вкла­дни­ки за­ко­ном по­став­ле­ні в че­твер­ту чер­гу. Са­ме це во­ни вва­жа­ють не­спра­ве­дли­вим і не­від­по­від­ним Кон­сти­ту­ції, оскіль­ки пра­во вла­сно­сті не­по­ру­шне. Вер­хов­ний суд під­три­мав вкла­дни­ків і іні­ці­ює пи­та­н­ня пе­ред Кон­сти­ту­цій­ним Су­дом».

Крім то­го, Вер­хов­ний суд звер­тає ува­гу Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду на те, що в ме­жах існу­ю­чої си­сте­ми га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чним осо­бам від­шко­до­ву­ю­ться ви­клю­чно вкла­ди, тер­мін роз­мі­ще­н­ня яких за­кін­чив­ся (у роз­мі­рі, що не пе­ре­ви­щує 200 ти­сяч гри­вень). На дум­ку ВСУ, та­ке по­ло жен ня За ко ну по ру шує пра ва вкла­дни­ків, тер­мін роз­мі­ще­н­ня вкла­дів яких ще не за­кін­чив­ся, оскіль­ки та­кі вкла­дни­ки ма­ти­муть пра­во на від­шко­ду­ва­н­ня сво­їх вкла­дів ли­ше за ра­ху­нок за­со­бів, отри­ма­них у ре­зуль­та­ті ре­а­лі­за­ції май­на в про­це­сі лі­кві­да­ції бан­ку, а ві­ро­гі­дність та­ко­го від­шко­ду­ва­н­ня украй ма­ла.

Від­кри­тим, на дум­ку ВСУ, за­ли­ша­є­ться та­кож пи­та­н­ня про від­шко­ду­ва­н­ня бан­ків­ських вкла­дів юри­ди­чним осо­бам і фі­зи­чним осо­бам — під­при­єм­цям, оскіль­ки чин­не за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни не пе­ред­ба­чає та­кої мо­жли­во­сті, що, у свою чер­гу, мо­же бу­ти роз­ці­не­но як по­ру­ше­н­ня прин­ци­пу рів­но­сті суб’єктів пра­ва вла­сно­сті, за­крі­пле­но­го в стат­ті 13 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни.

Ке­рів­ник пра­кти­ки при­ва­тно­го пра­ва юри­ди­чної ком­па­нії Prove Group адво­кат Те­тя­на Жу­ков­ська та­кож за­зна­чає, що за­кон не пе­ред­ба­чає від­шко­ду­ва­н­ня вкла­дів юри­ди­чних осіб. А фі­зи­чні осо­би — під­при­єм­ці, до­дає во­на, отри­ма­ли, від­по­від­но до за­ко­ну, ли­ше пра­во на по­вер­не­н­ня сво­їх гро­шо­вих ко­штів в остан­ню чер­гу (в про­це­сі лі­кві­да­ції і ре­а­лі­за­ції май­на бан­ку, якщо йо­го бу­де до­ста­тньо для та­ких ви­плат).

ПОВ­НО­ВА­ЖЕ­Н­НЯ І ЇХНІЙ РЕ­ЗУЛЬ­ТАТ

Фонд, що є уста­но­вою, яка ви­ко­нує спе­ці­аль­ні фун­кції у сфе­рі га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів і ви­ве­де­н­ня бан­ків з рин­ку і не є дер­жав­ним ор­га­ном, отри­мав ча­сти­ну пов­но­ва­жень На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни з на­гля­ду за не­пла­то­спро­мо­жни­ми бан­ка­ми, го­во­рить Жу­ков­ська. На її дум­ку, до­сить сум­нів­ною ви­гля­дає і мо­жли­вість Фон­ду роз­по­ря­джа­ти­ся ко­шта­ми від про­да­жу вла­сно­сті бан­ку, а та­кож за­со­ба­ми вкла­дни­ків. От­же, вста­нов­ле­ні за­ко­ном кри­те­рії від­шко­ду­ва­н­ня вкла­дів обме­жу­ють пра­ва окре­мих ка­те­го­рій вкла­дни­ків, які, най­імо­вір­ні­ше, не змо­жуть отри­ма­ти свої гро­ші пі­сля ви­ве­де­н­ня бан­ку з рин­ку, ре­зю­мує адво­кат.

При цьо­му во­на про­гно­зує, що в ра­зі ви­зна­н­ня За­ко­ну не­кон­сти­ту­цій­ним, ре­зуль­тат мо­же ви­яви­ти­ся не­о­дно­зна­чним. За її сло­ва­ми, Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни і за­ко­ном «Про Кон­сти­ту­цій­ний Суд Укра­ї­ни» не пе­ред­ба­че­но всіх на­слід­ків ви­зна­н­ня за­ко­ну не­кон­сти­ту­цій­ним. Зокре­ма, за­ко­но­да­вець за­ли­шив без ува­ги пи­та­н­ня, чи від­бу­ва­є­ться ра­зом з від­мі­ною чин­но­го за­ко­ну від­нов­ле­н­ня у дії по­пе­ре­дньої йо­го вер­сії. Рі­ше­н­ня Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду про не­кон­сти­ту­цій­ність за­ко­ну про Фонд мо­же по­вер­ну­ти си­сте­му га­ран­ту­ва­н­ня, що ді­я­ла до 2012 ро­ку. І то­ді су­ма ком­пен­са­ції вкла­дни­кам бан­ків змен­ши­ться з 200 ти­сяч гри­вень до 150 ти­сяч.

Біль­ше то­го, при по­вер­нен­ні до ста­ро­го за­ко­ну вже не мо­жна бу­де го­во­ри­ти про існу­ва­н­ня га­ран­тій вкла­дів фі­зи­чних осіб, оскіль­ки в про­це­сі лі­кві­да­ції бан­ку во­ни змо­жуть пре­тен­ду­ва­ти на від­шко­ду­ва­н­ня ли­ше в за­галь­но­му по­ряд­ку. В цьо­му ви­пад­ку май­на, ре­а­лі­зо­ва­но­го в про­це­сі лі­кві­да­ції бан­ку, на­вряд чи ви­ста­чить для ви­пла­ти вкла­дни­кам. «По су­ті, вкла­дни­ки опи­ни­ли­ся на по­ро­хо­вій бо­чці, — ро­бить ви­сно­вок Жу­ков­ська, — їм за­ли­ша­є­ться спо­ді­ва­ти­ся, що си­сте­ма га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів не за­знає пов­но­го кра­ху і якусь ча­сти­ну сво­їх ко­штів во­ни все ж ком­пен­су­ють».

БА­ЛАНС, А НЕ ХА­ОС

Ма­буть, ці об­ста­ви­ни хви­лю­ють і На­ціо­наль­ний банк. «За всі­єї по­ва­ги до Вер­хов­но­го су­ду, — го­во­рить ди­ре­ктор юри­ди­чно­го де­пар­та­мен­ту НБУ Ві­ктор Но­ві­ков, — він не по­ви­нен прив­но­си­ти пра­во­ву не­ви­зна­че­ність і ха­ос в та­ку спра­ву, як від­шко­ду­ва­н­ня вкла­дни­кам». За­сту­пник ди­ре­кто­ра-роз­по­ря­дни­ка фон­ду Ан­дрій Олен­чик упев­не­ний, що своє слово з цьо­го пи­та­н­ня ска­жуть не тіль­ки НБУ, але й між­на­ро­дні фі­нан­со­ві ор­га­ні­за­ції. «По­ки при не­фор­маль­но­му спіл­ку­ван­ні, — як під­кре­слює Олен­чик, — їхньо­му зди­ву­ван­ню про­сто не­має меж».

Юри­сти, у яких «День» по­про­сив коментарі, не бе­ру­ться про­гно­зу­ва­ти, яким бу­де рі­ше­н­ня Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду. Зокре­ма, юрист пра­во­вої гру­пи «Побе­ре­жнюк і пар­тне­ри» Ро­діон Те­сля вва­жає, що це до­сить скла­дно, оскіль­ки Кон­сти­ту­ція Укра­ї­ни не мі­стить пря­мої за­бо­ро­ни пе­ре­да­чі пов­но­ва­жень ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди тим або ін­шим дер­жав­ним уста­но­вам. На­при­клад, окре­мі дер­жав­ні фун­кції ви­ко­нує Фонд за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го стра­ху­ва­н­ня на ви­па­док без­ро­бі­т­тя, який та­кож не є дер­жав­ним ор­га­ном.

У зв’яз­ку з цим Кон­сти­ту­цій­ний Суд, як вва­жає Те­сля, мо­же не по­го­ди­ти­ся з ар­гу­мен­та­ми ВСУ про не­за­кон­ність ство­ре­н­ня Фон­ду і від­хи­ли­ти кон­сти­ту­цій­не по­да­н­ня. Екс­перт вка­зує, що НБУ ра­зом із Фон­дом і між­на­ро­дни­ми фі­нан­со­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми го­тує по­го­дже­ну по­зи­цію з цьо­го пи­та­н­ня. Це до­зво­ляє йо­му пе­ред­ба­чи­ти, що Кон­сти­ту­цій­ний Суд Укра­ї­ни зва­жить всі «за» і «про­ти», і йо­го по­зи­ція, як спо­ді­ва­є­ться юрист, все ж збе­ре­же ба­ланс між за­ко­ном та еко­но­мі­чною до­ціль­ні­стю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.