По­ки не пі­зно...

Про те, як мо­жна ре­фор­му­ва­ти най­біль­шо­го перевізника кра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ре­ві­зник теж втрачав? На цьо­му при­кла­ді ви­дно, що УЗ бу­ла не в змо­зі за­про­по­ну­ва­ти спо­жи­ва­чам зру­чний про­їзд до Оде­си, і до­ве­ло­ся при­би­ра­ти весь по­тяг.

По-дру­ге, про­во­ди­ти ре­фор­му­ва­н­ня тре­ба за прин­ци­пом «від ни­зу до вер­ху». Це, зви­чай­но, ко­штує гро­шей, і спер­шу їх тре­ба зна­йти. Але на що їх ви­тра­ти­ти? На роз­пи­ли і від­ко­ти? На ство­ре­н­ня на­дві­дом­чих на­ціо­наль­них ко­мі­сій і агентств? Та­кі ви­тра­ти вже ста­ли тра­ди­ці­єю. Але це шлях звер­ху вниз, ко­ли гро­ші вниз (тоб­то до спо­жи­ва­чів) ні­ко­ли не до­хо­дять, і остан­ні змін на кра­ще не ба­чать. То­му тре­ба пе­ре­дов­сім ку­пу­ва­ти су­ча­сний і ком­фор­та­бель­ний пе­ре­сув­ний склад, ста­ви­ти на ньо­го мо­ло­дий, ви­уче­ний, вві­чли­вий, ува­жний і роз­то­ро­пний пер­со­нал... Тоб­то — ство­рю­ва­ти для спо­жи­ва­чів якість і ком­форт.

По-тре­тє, тре­ба по­кло­по­та­ти­ся про ін­но­ва­ції. Адже на­дво­рі XXI сто­лі­т­тя, ко­ли ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії до­по­ма­га­ють нам все біль­ше і біль­ше. Але ін­но­ва­цій­ні про­по­зи­ції, якщо і над­хо­дять на під­при­єм­ство, то по­стій­но то­нуть у бю­ро­кра­ти­змі.

Тут в УЗ пов­ний про­вал за всі­ма фрон­та­ми. Пи­та­н­ня еле­ктрон­них кви­тків не вре­гу­льо­ва­ні, пер­со­нал не мо­же зро­зумі­ло від­по­ві­сти — по­трі­бно їх роз­дру­ко­ву­ва­ти чи ні. По­вер­не­н­ня гро­шей на бан­ків­ські кар­тки за зда­ні еле­ктрон­ні кви­тки па­са­жи­ри че­ка­ють мі­ся­ця­ми, якщо не ро­ка­ми. Кви­тко­ві ска­не­ри про­від­ни­ків, що пра­цю­ють на пла­тфор­мі, не при­єд­на­ні до ін­фор­ма­цій­ної ме­ре­жі. Нор­маль­ний ін­тер­нет в по­їздах від- су­тній... То­му за­раз са­ме час змі­ни­ти стан ре­чей. По­чи­на­ти мо­жна з wi-fi, з ви­со­ко­швид­кі­сним ін­тер­не­том, що ста­біль­но пра­цює в до­ро­зі не ли­ше в по­їздах «Ін­тер­си­ті+», а скрізь — зокре­ма в при­мі­ських еле­ктри­чках.

По-че­твер­те, вар­то вве­сти су­во­ру про­зо­рість ді­яль­но­сті і від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня. Це, ма­буть, най­го­лов­ні­ше. Під­при­єм­ство над­зви­чай­но за­кри­те. Звід­си й ко­ру­пція. То­му тре­ба від­кри­ва­ти все — бю­дже­ти, фі­нан­со­ві роз­ра­хун­ки на всіх рів­нях, звер­не­н­ня спо­жи­ва­чів і від­по­віді на них, за­охо­че­н­ня, стя­гне­н­ня, про­то­ко­ли за­сі­дань, транс­лю­ва­ти у від­кри­то­му доступі се­ле­ктор­ні на­ра­ди... Та­кож на ко­жен ву­зол під­при­єм­ства не­об­хі­дно при­зна­ча­ти одно­го від­по­від­аль­но­го, ви­клю­ча­ю­чи принцип «ко­ле­ктив­ної від­по­від­аль­но­сті», оскіль­ки: «Де всі вин­ні, там ні­хто не ви­нен». Тоб­то — зав­жди і скрізь має бу­ти від­по­від­аль­ний, з яко­го мо­жна спи­та­ти.

Для здій­сне­н­ня ви­ще­ви­кла­де­но­го зна­до­би­ться зов­ні­шнє втру­ча­н­ня. Укра­ї­на на­стіль­ки за­гру­зну­ла в ко­ру­пції, що ви­бра­ти­ся з неї вла­сни­ми си­ла­ми во­на вже не в змо­зі. Про це дав­но го­во­рять екс­пер­ти — і УЗ, як дер­жа­во­утво­рю­ю­ча си­сте­ма, на жаль, пов­ні­стю під­твер­джує це пра­ви­ло.

Як же бу­ти? На­при­клад, гу­бер­на­тор Оде­ської обла­сті Ми­хай­ло Са­а­ка­шві­лі на по­ча­тку ли­пня озву­чив ал­го­ритм ви­ко­рі­не­н­ня ко­ру­пції в Оде­ській ОДА: «Пер­ше, ми пов­ні­стю роз­пу­ска­є­мо від­ді­ли вну­трі­шньо­го ау­ди­ту, вза­є­мо­дії з пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми, а та­кож з пи­тань за­по­бі­га­н­ня і ви­яв­ле­н­ня ко­ру­пції обл­держ­адмі­ні­стра­ції за те, що во­ни ні­чо­го вза­га­лі не зро­би­ли — ні з пи­тань ви­яв­ле­н­ня і за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції, ні з пи­тань пе­ре­вір­ки то­го, що від­бу­ва­є­ться усе­ре­ди­ні ор­га­ні­за­ції. Дру­ге, ми вза­га­лі не бу­де­мо це кон­тро­лю­ва­ти. Я про­по­ную гро­мад­сько­сті Оде­си й Оде­ської обла­сті зна­йти ау­ди­то­рів, ква­лі­фі­ко­ва­них бух­гал­те­рів. Ми зна­йде­мо гро­ші, аби їм пла­ти­ли не­за­ле­жні фон­ди. Во­ни пе­ре­ві­ря­ти­муть те, що не пе­ре­ві­ри­ли три від­ді­ли Оде­ської ОДА. Ми да­мо їм до­ступ до всьо­го». Так са­мо тре­ба ді­я­ти і що­до УЗ. Усу­ну­ти Де­пар­та­мент вну­трі­шньо­го кон­тро­лю — КРУ, яке, про­во­дя­чи со­тні пе­ре­ві­рок на рік, ко­ру­пції не зна­хо­дить, Управ­лі­н­ня про­фі­ла­кти­ки пра­во­по­ру­шень і за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції на за­лі­зни­чно­му транс­пор­ті, мо­жли­во, і де­я­кі ін­ші глав­ки теж. Зна­йти за­хі­дні фон­ди (на дер­жав­но­му рів­ні це не так скла­дно зро­би­ти), зі­бра­ти актив­них пред­став­ни­ків гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, від­кри­ти їм пов­ний до­ступ до всьо­го, зокре­ма й до та­ри­фо­утво­ре­н­ня на за­лі­зни­чні пе­ре­ве­зе­н­ня, аби мо­жна бу­ло зна­хо­ди­ти ре­аль­ні факти ко­ру­пції і опри­лю­дню­ва­ти їх.

Для цьо­го по­трі­бна по­лі­ти­чна во­ля Пре­зи­ден­та і Ка­бмі­ну. І ду­же ва­жли­во, що та­ки­ми пред­став­ни­ка­ми гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства не по­вин­ні ста­ти «ки­шень­ко­ві» слу­ги уря­ду, як бу­ло в ра­зі фор­му­ва­н­ня конкурсної ко­мі­сії На­ціо­наль­но­го агент­ства з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції в черв­ні цьо­го ро­ку. Іно­зем­ні фон­ди, кон­тро­лю­ю­чи про­цес від­бо­ру кадрів, зда­тні за­по­біг­ти фор­му­ван­ню ко­мі­сій уря­дом «під се­бе» — це теж еле­мент зов­ні­шньо­го втру­ча­н­ня.

І в ра­зі ре­аль­но­го ви­ко­рі­не­н­ня ко­ру­пції під кон­тро­лем гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, про­зо­ро­го та­ри­фо­утво­ре­н­ня кре­ди­тний рей­тинг УЗ змі­ни­ться, і на під­при­єм­ство на­ді­йдуть ре­аль­ні ін­ве­сти­ції, які до­зво­лять по-справ­жньо­му ре­фор­му­ва­ти га­лузь на ко­ристь на­ро­ду Укра­ї­ни.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

«ПРОВІДНИЦЯ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.