На­та­лія Яре­сько: «По­да­тко­ва ре­фор­ма має з’яви­ти­ся вже у ве­ре­сні»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

По­да­тко­ва ре­фор­ма має бу­ти по­да­на на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди вже у ве­ре­сні по­то­чно­го ро­ку. Про це під час за­сі­да­н­ня ко­ле­гії Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів ска­за­ла мі­ністр фі­нан­сів Укра­ї­ни На­та­лія Яре­сько, по­ві­дом­ляє ко­ре­спон­дент УНН. «Ми ра­зом з пред­став­ни­ка­ми ви­ко­нав­чої та за­ко­но­дав­чої вла­ди, бі­знес-асо­ці­а­ці­я­ми, гро­мад­ські­стю, укра­їн­ськи­ми та іно­зем­ни­ми екс­пер­та­ми пра­цю­є­мо над роз­роб­кою но­вої по­да­тко­вої ре­фор­ми, що має бу­ти по­да­на до Вер­хов­ної Ра­ди вже у ве­ре­сні та всту­пи­ти в си­лу вже з 1 сі­чня 2016 ро­ку», — за­зна­чи­ла На­та­лія Яре­сько. Во­на та­кож до­да­ла, що зав­да­н­ням ці­єї ре­фор­ми є спро­ще­н­ня по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства, по­лег­ше­н­ня адмі­ні­стру­ва­н­ня по­да­тків та за­без­пе­че­н­ня не ли­ше фі­скаль­них по­треб дер­жа­ви, а й ство­ре­н­ня спри­я­тли­во­го бі­знес-клі­ма­ту. На­га­да­є­мо, Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та та ДФС го­ту­ють низ­ку за­ко­но­про­е­ктів що­до спро­ще­н­ня адмі­ні­стру­ва­н­ня по­да­тків і збо­рів, во­ни бу­дуть вне­се­ні на роз­гляд пар­ла­мен­ту во­се­ни. В АП вже ви­сло­ви­ли спо­ді­ва­н­ня на ухва­ле­н­ня ВР по­да­тко­вої ре­фор­ми до 1 жов­тня. «По­да­тко­ва ре­фор­ма — це те, що мо­же бу­ти схва­ле­не пар­ла­мен­том до 1 жов­тня, якщо на цьо­му сфо­к­усу­ва­ти­ся. Це не по­тре­бує ні гро­шей, ні будь-яких ін­ших ре­сур­сів. Я ду­маю, всі фра­кції ко­а­лі­ції ма­ють бу­ти в цьо­му за­ці­кав­ле­ні», — за­зна­чив го­ло­ва Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Бо­рис Лож­кін. За йо­го сло­ва­ми, не­об­хі­дно зна­чно ско­ро­ти­ти об­сяг ін­фор­ма­ції, що по­вин­на на­да­ва­ти­ся у по­да­тко­вій зві­тно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.