У Бі­ло­ру­сі по­біль­шає гри­вень

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мо­жли­во­сті ви­ко­ри­ста­н­ня грив­ні у тор­гів­лі між Укра­ї­ною та Бі­ло­рус­сю бу­дуть роз­ши­ре­ні на про­ха­н­ня бі­ло­ру­ської сто­ро­ни. Та­кої до­мов­ле­но­сті до­ся­гну­то за під­сум­ка­ми 23-го за­сі­да­н­ня Між­уря­до­вої змі­ша­ної укра­їн­сько-бі­ло­ру­ської ко­мі­сії з пи­тань тор­го­во-еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва в Чер­ні­го­ві, по­ві­дом­ляє Уря­до­вий пор­тал. «За ре­зуль­та­та­ми пе­ре­го­во­рів ми звер­ну­ли­ся до НБУ з низ­кою про­по­зи­цій, які до­по­мо­жуть спро­сти­ти та по­жва­ви­ти тор­гів­лю між на­ши­ми дво­ма кра­ї­на­ми, і вже при­йшли до по­зи­тив­но­го рі­ше­н­ня. Укра­ї­на та Бі­ло­русь ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть для дво­сто­рон­ніх роз­ра­хун­ків не іно­зем­ну ва­лю­ту, зокре­ма до­лар, а грив ню » , — на го ло сив спів го ло ва ко мі сії, ві це- прем’ єр- мі - ністр — мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни Ген­на­дій Зуб­ко. Та­кож Укра­ї­на та Бі­ло­русь до­ся­гли до­мов­ле­но­сті що­до роз­гля­ду пи­та­н­ня про від­нов­ле­н­ня по­ста­вок еле­ктро­енер­гії між дво­ма кра­ї­на­ми. А ще — здій­сне­н­ня тран­зи­ту укра­їн­ської еле­ктро­енер­гії че­рез Ре­спу­блі­ку Бі­ло­русь. Від­по­від­ні кон­суль­та­ції бу­де про­ве­де­но вже най­ближ чим ча­сом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.