Ар­се­ній Яце­нюк: «Зов­ні­шній борг кра­ї­ни змен­шив­ся на 5 мі­льяр­дів до­ла­рів»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Зов­ні­шній борг Укра­ї­ни ско­ро­тив­ся до 68 мі­льяр­дів до­ла­рів, за­явив учо­ра прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк. «На­ші опо­нен­ти кри­ти­ку­ють, що ми на­би­ра­є­мо кре­ди­ти. А ось тут з ари­фме­ти­кою тре­ба дру­жи­ти: якщо бу­ло 73 мі­льяр­ди до­ла­рів, а ста­ло 68 мі­льяр­дів до­ла­рів, то це озна­чає мі­нус 5 мі­льяр­дів до­ла­рів: за остан­ні 15 мі­ся­ців ми ско­ро­ти ли зов­ні­шній борг дер­жа­ви», — ска­зав Ар­се ній Яце­нюк на ко­ле­гії Мі­ні­стерст ва фі нан сів. За йо го сло ва ми, кре ди ти МВФ в до по мо гу Укра ї ні «йдуть для то­го, щоб ви­рі­ши­ти фі­нан­со­ві про­бле­ми і щоб Укра­ї­на не по­вто­ри­ла «гре­цький сце­на­рій». При цьо­му прем’єр-мі­ністр до­дав: це — бю­дже­тно-фінансова ста­бі­лі­за­ція, а еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня кра­ї­ни мо­жли­ве за ра­ху­нок ін­ших за­со­бів — Сві­то­во­го бан­ку та ін­ших фі­нан­со­вих ор­га­ні­за­цій, які на­да­ли один мі­льярд до­ла­рів на роз­ви­ток еко­но­мі­ки на 30 ро­ків під 1,5%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.