Агра­рії мо­жуть зі­бра­ти до 10 млн тонн со­ня­шни­ку

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про це під час прес-кон­фе­рен­ції ми­ну­ло­го ти­жня по­ві­до­ми­ла на­чаль­ник від­ді­лу агро­ме­тео­ро­ло­гії Гід­ро­ме­тео­цен­тру Те­тя­на Ада­мен­ко, по­ві­дом­ляє «Укрінформ». «У зв’яз­ку з ви­со­кою тем­пе­ра­ту­рою до ре­кор­ду ми не ді­йде­мо, але 20 ц/га в се­ре­дньо­му по Укра­ї­ні — це близь­ко 10 міль­йо­нів ва­ло­во­го збо­ру», — за­ува­жи­ла Ада­мен­ко. Фа­хі­вець на­го­ло­си­ла, що на да­но­му ета­пі стан со­ня­шни­ку від­мін­ний. «По­ту­жні ро­сли­ни, сфор­мо­ва­ний до­ста­тньо ве­ли­кий ко­шик. Во­ло­ги для со­ня­шни­ку в пе­рі­од цві­ті­н­ня і на­ли­ва­н­ня на­сі­н­ня по­ки що до­сить», — роз­по­ві­ла Ада­мен­ко. Во­на до­да­ла, що які­сні по­ка­зни­ки олій­ної мо­жуть по­гір­ша­ти, якщо тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря бу­де ви­ща 35 гра­ду­сів про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су. На­га­да­є­мо, що 2014 ро­ку ва­ло­вий збір со­ня­шни­ку ста­но­вив 9,4 міль­йо­на тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.