Япо­нія на­дасть кре­дит на 800 міль­йо­нів до­ла­рів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на під­пи­са­ла зі Сві­то­вим бан­ком і Япо­ні­єю до­го­во­ри про на­да­н­ня кре­ди­ту на 500 міль­йо­нів до­ла­рів і 300 міль­йо­нів до­ла­рів від­по­від­но. «Че­рез рік, на­ре­шті, під­пи­са­ли кре­дит на $500m (500 міль­йо­нів до­ла­рів) зі Сві­то­вим бан­ком і $300m (міль­йо­нів до­ла­рів) від Япо­нії. Для бю­дже­тних по­треб», — на­пи­сав гла­ва МЕРТ Ай­ва­рас Абро­ма­ві­чус у мі­кро­бло­зі в «Твіт­те­рі» в п’ятни­цю. Він ви­сло­вив вдя­чність Сві­то­во­му бан­ку, япон­сько­му уря­ду, а та­кож мі­ні­стро­ві фі­нан­сів Укра­ї­ни На­та­лії Яре­сько і її ко­ман­ді, Вер­хов­ній Ра­ді і Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.