Ро­ман ВА­ЩУК: «Для Укра­ї­ни над­зви­чай­но ва­жли­во збе­рег­ти хви­лю го­ри­зон­таль­ної са­мо­ор­га­ні­за­ції»

Уча­сни­ки Лі­тньої шко­ли «Дня» по­спіл­ку­ва­ли­ся з по­слом Ка­на­ди в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

стра­те­гія, щоб зму­си­ти Ро­сію ви­ко­ну­ва­ти Мін­ські до­мов­ле­но­сті?

Р. В.: — З одно­го бо­ку, зро­зумі­ло, що Укра­ї­на Мін­ські уго­ди ви­ко­нує. Зі сво­го бо­ку За­хід час­тко­во на­го­ло­шує, щоб ви­ко­ну­ва­ли фор­маль­ні зо­бов’яза­н­ня, що їх Укра­ї­на під­пи­са­ла в тих уго­дах. То­ді ста­не ду­же оче­ви­дно, хто їх не ви­ко­нує. Їх не ви­ко­ну­ють се­па­ра­ти­сти, Ро­сія, яка про­дов­жує по­ста­ча­ти озбро­є­н­ня і вза­га­лі всі­ля­ко спри­яє ре­а­лі­за­ції ці­єї агре­сії. Це стає що­ра­зу оче­ви­дні­шим для за­хі­дних кра­їн — для нас пе­ре­дов­сім, але та­кож і для на­ших пар­тне­рів. Тут, я ду­маю, ви по­ба­чи­те по­ши­ре­н­ня акцій вій­сько­вих на­вчань і з Укра­ї­ною, і для Укра­ї­ни. Сьо­го­дні по­чи­на­ю­ться між­на­ро­дні на­вча­н­ня Rapid Trident. І на­ші на­вча­н­ня, і ті, що про­во­дять аме­ри­кан­ці, — це ті ре­аль­ні кро­ки, які вка­зу­ють Ро­сії, що Укра­ї­на має свої пра­ва, як і будь-яка ін­ша дер­жа­ва, роз­ви­ва­ти свою оборону, від­сто­ю­ва­ти свої пра­ва, спів­пра­цю­ва­ти з зов­ні­шні­ми пар­тне­ра­ми в га­лу­зі обо­ро­ни. Одні бе­руть участь у так зва­но­му Нор­манд­сько­му фор­ма­ті, ін­ші зби­ра­ю­ться у фор­ма­ті ОБСЄ чи НАТО. Одні кра­ї­ни ма­ють одну фор­му еко­но­мі­чних зв’яз­ків з Ро­сі­єю, ін­ші — більш від­да­ле­ну. Ко­жен ви­ко­нує ту роль, на яку він най­кра­ще при­зна­че­ний ці­єю гео­стра­те­гі­чною до­лею чи по­ло­же­н­ням. Але ми на­ма­га­є­мо­ся при­три­му­ва­ти­ся ці­єї єд­но­сті. На­віть кра­ї­на, яка про­хо­ди­ла рі­зні еко­но­мі­чні трав­ми, на­при­клад Гре­ція, за­ли­ши­ла­ся все-та­ки в кон­текс­ті прийня­тих санкцій і рі­шень. Ча­сом спіль­ні по­зи­ції не є та­ки­ми чі­тки­ми і одно­зна­чни­ми, яки­ми Укра­ї­на хо­ті­ла б їх ба­чи­ти, але ми на­ма­га­є­мо­ся втри­ма­ти спіль­ну пла­тфор­му не­с­прийня­т­тя, агре­сії та ане­ксії і санкцій про­ти РФ.

Ми­ко­ла СIРУК:

— Чи до­сить цьо­го? За­хід го­во­рить з Ро­сі­єю ди­пло­ма­ти­чною мо­вою, не­має вій­сько­вої мо­ви, вій­сько­во­го ком­по­нен­ту, стри­му­ва­н­ня, де­мон­стра­ції си­ли, як це ра­ні­ше бу­ло про­ти Ра­дян­сько­го Со­ю­зу. Чи не бра­кує цьо­го ар­гу­мен­ту, щоб Пу­тін від­сту­пив?

Р. В.: — Вій­сько­вий ар­гу­мент існує на за­хі­дних кор­до­нах Укра­ї­ни. Як ви ба­чи­те, дис­ло­ку­ва­н­ня і на­зем­них, і по­ві­тря­них сил Ка­на­ди, яка з Єв­ро­пи від­тя­гну­ла свої вій­ська ще на по­ча­тку 1990-х, те­пер є і в При­бал­ти­ці, і в Румунії, і у Поль­щі. Тож та­ка вій­сько­ва при­су­тність від­бу­ва­є­ться на схі­дних кор­до­нах НАТО як си­гнал для Ро­сії.

М. С.: — Але ж во­на не ре­а­гує, по­стій­но про­во­кує. Учо­ра кораблі за­йшли у во­ди Ли­тви, не ка­жу­чи про по­стій­ні про­во­ка­ції з по­ру­ше­н­ням по­ві­тря­но­го про­сто­ру кра­їн-чле­нів НАТО. Хі­ба мо­жна ска­за­ти, що та­кий ар­гу­мент має вплив?

Р. В.: — Я вва­жаю, що це не так, як ви­клю­чи­ти сві­тло в кім­на­ті. Це — про­цес. Я вва­жаю, що під­три­му­ю­чи про­гра­му по­стій­них дис­ло­ка­цій, аме­ри­кан­ці те­пер го­то­ві роз­мі­щу­ва­ти свою бро­не­те­хні­ку у Поль­щі й ін­ших кра­ї­нах на схі­дних кор­до­нах НАТО. З ти­жня на ти­ждень, з мі­ся­ця на мі­сяць це все роз­ви­ва­є­ться.

Со­фія РУ­СЬКИХ, На­ціо­наль­ний пе­да­го­гі­чний уні­вер­си­тет ім. М. Дра­го­ма­но­ва:

— Най­ближ­чи­ми мі­ся­ця­ми Ка­на­да на­дасть уря­ду Укра­ї­ни мо­біль­ний по­льо­вий го­спі­таль, ви­со­ко­ча­сто­тні ра­діо­стан­ції та обла­дна­н­ня для зне­шко­дже­н­ня ви­бу­хо­вих ре­чо­вин на три міль­йо­ни і 238 при­ла­дів ні­чно­го ба­че­н­ня. Але це все — не­ле- таль­на зброя. Вра­хо­ву­ю­чи за­тя­жну вій­ну на схо­ді Укра­ї­ні, чи мо­же Ка­на­да на­да­ти ле­таль­ну зброю, не­об­хі­дну укра­їн­ській ар­мії, щоб про­ти­сто­я­ти ро­сій­ській агре­сії?

Р. В.: — На­ші си­сте­ми озбро­є­н­ня роз­ви­ва­ю­ться спіль­но з на­ши­ми най­ближ­чи­ми со­ю­зни­ка­ми. Якщо йде­ться про пе­ре­да­чі цих си­стем, ми ма­ли б ро­би­ти це, по­ро­зу­мів­шись з на­ши­ми со­ю­зни­ка­ми, які на да­ний мо­мент ще не го­то­ві на та­кий крок. Я зно­ву хо­тів би на­го­ло­си­ти на то­му, що Укра­ї­на — одна з де­ся­ти про­від­них екс­пор­те­рів зброї у сві­ті. Не факт, що Укра­ї­ні не бу­де чим стрі­ля­ти, якщо Ка­на­да чи ін­ші дер­жа­ви ра­птом не по­чнуть спря­мо­ву­ва­ти сю­ди зброю.

Пи­та­н­ня управ­лі­н­ня, тре­ну­ва­н­ня, си­стем­но­го під­хо­ду то­що є над­зви­чай­но ва­жли­ви­ми для ефе­ктив­но­сті укра­їн­ських зброй­них сил. І са­ме над цим ми пра­цю­є­мо.

Та­кож мо­жна звер­ну­ти ува­гу на та­кі аспе­кти. Це біль­ше сто­су­є­ться при­ва­тних ком­па­ній і спів­ро­бі­тни­цтва. Біль­шість бро­не­те­хні­ки, яку те­пер ви­пу­скає Кре­мен­чу­цький ав­то­за­вод, є спіль­ною роз­роб­кою з ка­над­ською ком­па­ні­єю Stryker Automotive. От­же, не обов’яз­ко­во все му­сить вво­зи­ти­ся в Укра­ї­ну. Існу­ють рі­зні фор­ми вій­сько­во-те­хні­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва, які мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти при­ва­тні стру­кту­ри або дер­жав­ний се­ктор.

М. С.: — Мо­же­те по­ясни­ти істо­рію з CF-18? Ні­би­то Ка­на­да про­по­ну­ва­ла нам ці ви­ни­щу­ва­чі, а ми від­мо­ви­ли­ся...

Р. В.: — Це все ли­по­ва істо­рія. Десь, мо­жли­во, якийсь по­се­ре­дник знав, що у нас є та­кі за­кон­сер­во­ва­ні лі­та­ки, і мо­же, щось ко­мусь обі­цяв, але від дер­жа­ви Ка­на­да ні­ко­ли та­кої про­по­зи­ції не над­хо­ди­ло, і ні­хто з укра­їн­сько­го бо­ку її не відкидав. Це ста­ло мі­фом со­ці­аль­них ме­реж Укра­ї­ни.

Оле­на ЛИТВИНОВА, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. I. Фран­ка:

— Не­що­дав­но гру­па укра­їн­ських по­лі­ти­чних і гро­мад­ських ді­я­чів ви­су­ну­ла іні­ці­а­ти­ву про про­ве­де­н­ня ре­фе­рен­ду­му що­до член­ства Укра­ї­ни в НАТО. Чи є ви­прав­да­ним, на ва­шу дум­ку, за­сте­ре­же­н­ня де­яких кра­їн що­до пе­ред­ча­сно­го всту­пу Укра­ї­ни в НАТО, оскіль­ки це, за їхні­ми сло­ва­ми, роз­дра­тує Ро­сію?

Р. В.: — Цей про­цес спов­не­ний рі­зних форм ді­а­ле­кти­ки. По-пер­ше, го­тов­ність укра­їн­ців до всту­пу в НАТО, спро­во­ко­ва­на агре­сі­єю Ро­сії. Як ми ба­чи­мо, опи­ту­ва­н­ня гро­мад­ської дум­ки в Укра­ї­ні по­ка­за­ли пе­ре­ва­гу при­бі­чни­ків НАТО тіль­ки пі­сля ро­сій­ської агре­сії. Так що Ро­сія са­ма ство­рює ту си­ту­а­цію, про­ти якої во­на ви­сту­пає.

Ко­жен про­цес має свій час. Тут Укра­ї­на сво­їм за­ко­но­дав­ством ви­зна­чи­ла свій ве­ктор роз­ви­тку і одно­ча­сно по­чи­нає пра­кти­чно пе­ре­орі­єн­то­ву­ва­ти­ся на стан­дар­ти кра­їн НАТО. Аме­ри­кан­ці са­ме спри­я­ють то­му, щоб вій­сько­во­слу­жбов­ці Укра­ї­ни бу­ли під­го­тов­ле­ні до стан­дар­тів НАТО. Ме­ні зда­є­ться, що на цьо­му за­раз по­трі­бно ро­би­ти на­го­лос, а з усі­ля­ки­ми ре­фе­рен­ду­ма­ми то­що, які є рад­ше сим­во­лі­чним го­ло­су­ва­н­ням і не за­без­пе­чу­ють умов для по­да­н­ня та­кої за­яв­ки, кра­ще бу­ло б по­че­ка­ти. Iри­на СТЕЛЬ­МАХ, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. I. Фран­ка:

— Під час ро­бо­чо­го ві­зи­ту прем’єр-мі­ні­стра Ар­се­нія Яце­ню­ка до От­та­ви під­пи­са­но до­ку­мент про за­вер­ше­н­ня пе­ре­го­вор­но­го про­це­су що­до ство­ре­н­ня зо­ни віль­ної тор­гів­лі між Укра­ї­ною та Ка­на­дою. Які пер­спе­кти­ви від­кри­ва­ю­ться пе­ред Укра­ї­ною в тор­го­вій та еко­но­мі­чній сфе­рах?

Р. В.: — Об­сяг на­шої дво­сто­рон­ньої тор­гів­лі у ми­ну­лих ро­ках не був ве­ли­ким і ся­гав 300350 млн до­ла­рів. Однак те­пер ми ба­чи­мо пе­ре­орі­єн­та­цію зов­ні­шньої тор­гів­лі Укра­ї­ни. Ми ба­чи­мо но­ві мо­жли­во­сті для укра­їн­сько­го екс­пор­ту в Ка­на­ду і для ка­над­сько­го в Укра­ї­ну. Зокре­ма, йде­ться про на­у­ко­во те­хні­чну спів­пра­цю. Маю ве­ли­кі на­дії на авіа­ко­смі­чну га­лузь, лі­та­ко­бу­ду­ва­н­ня, вза­єм­ний обмін ком­по­нен­тів: з Укра­ї­ни — для лі­та­ків, які ви­ро­бля­ють в Ка­на­ді і нав­па­ки.

Згі­дно з ці­єю уго­дою на 99,9% з укра­їн­сько­го с/г екс­пор­ту зні­ма­ють всі ми­та. Я ду­маю, з’яв­ля­є­ться мо­жли­вість для пе­ре­орі­єн­та­ції укра­їн­ських с/г про­ду­ктів, час­тко­во і на ка­над­ський ри­нок. Йде­ться про те, щоб Ка­на­ді від­кри­ти для се­бе укра­їн­ський ри­нок, зокре­ма у сфе­рі пе­ре­да­чі те­хно­ло­гій. Ми ми­ну­ли­ми ро­ка­ми вже екс­пор­ту­ва­ли ка­над­ське обла­дна­н­ня для збе­рі­га­н­ня зер­на. Укра­ї­на і Ка­на­да є кон­ку­рен­та­ми у ви­ро­бни­цтві зер­на, але у нас є пе­ре­ва­га у те­хно­ло­гі­ях йо­го оброб­ки, то­му по­ста­ча­ю­чи їх в Укра­ї­ну, ми мо­же­мо на то­му

І для цьо­го теж по­трі­бна ма­кро­еко­но­мі­чна ста­бі­лі­за­ція в Укра­ї­ні.

На­та­лія БЕЗВОЗЮК, Оде­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. I. Ме­чни­ко­ва:

— За­раз го­стро сто­їть пи­та­н­ня що­до по­ка­ра­н­ня вин­них у тра­ге­дії бо­їн­га МН-17. Дня­ми Ні­дер­лан­ди та ін­ші дер­жа­ви, се­ред яких і Укра­ї­на, ви­сту­пи­ли з ви­мо­га­ми ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го три­бу­на­лу. Якою є по­зи­ція Ка­на­ди у цьо­му пи­тан­ні, яких за­хо­дів во­на пла­нує вжи­ти?

Р. В.: — Ми пов­ні­стю під­три­му­є­мо ство­ре­н­ня цьо­го три­бу­на­лу, так, як це про­по­ну­ють Ні­дер­лан­ди. У цьо­му зло­чин­но­му акті за­ги­нув один гро­ма­дя­нин Ка­на­ди і жи­тель Ка­на­ди. Ми го­то­ві пов­ні­стю цю ідею під­три­ма­ти, мо­раль­но і ма­те­рі­аль­но, і в рам­ках ООН ло­бі­ю­ва­ти са­ме та­ке рі­ше­н­ня. Ми не­при­єм­но вра­же­ні не­га­тив­ним став­ле­н­ням Ро­сії до ці­єї про­по­зи­ції. Во­но зу­мов­ле­не від­чу­т­тям ви­ни у ро­сій­ській вер­хів­ці. Але все-та­ки спра­ве­дли­вість має у цій спра­ві пе­ре­мог­ти.

Те­тя­на ЛIТВIНЧУК, Київський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Т. Шев­чен­ка:

— Дня­ми бу­ло пред­став­ле­но укра­їн­сько-ка­над­ський про­ект «Пра­ва лю­ди­ни по­над усе», яко­му уряд Ка­на­ди на­дає ве­ли­ку під­трим­ку. Чо­му, на ва­шу дум­ку, уряд Ка­на­ди за­ці­кав­ле­ний у ре­а­лі­за­ції та­ких про­е­ктів, чи існує за­раз про­бле­ма за­хи­сту прав лю­ди­ни в Укра­ї­ні?

Р. В.: — Ко­жна дер­жа­ва у сво­їй Кон­сти­ту­ції де­кла­рує пев­ні ре­чі, яки­ми во­на обі­цяє оща­сли­ви­ти сво­їх гро­ма­дян. Пи­та­н­ня в то­му, які ре­аль­ні ін­стру­мен­ти існу­ють для то­го, щоб гро­ма­дя­ни ма­ли мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти свої пра­ва. На­пев­но, в на­шій про­гра­мі в Укра­ї­ні так за­ду­ма­но, що че­рез не­уря­до­вий та уря­до­вий се­кто­ри до­по­мог­ти кра­ї­ні роз­ви­ва­ти са­ме ті ін­стру­мен­ти для са­мо­ре­а­лі­за­ції цих прав гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни. Ві­зьме­мо для при­кла­ду без­пла­тну пра­во­ву до­по­мо­гу. Ця си­сте­ма роз­ши­ри­ла­ся з по­ча­тку ли­пня цьо­го ро­ку й охо­плює 100 цен­трів по Укра­ї­ні з на­да­н­ня без­ко­штов­ної пра­во­вої до­по­мо­ги і в ци­віль­них, і в кри­мі­наль­них спра­вах. Це озна­чає, що ві­сім міль­йо­нів ма­ло­за­без­пе­че­них укра­їн­ців мо­жуть не ли­ше те­о­ре­ти­чно, а й ре­аль­но отри­ма­ти кон­суль­та­цію в адво­ка­тів, які би їх за­хи­ща­ли і ве­ли їхні спра­ви. Ця си­сте­ма фун­кціо­нує в пар­тнер­стві з уря­дом Укра­ї­ни. На­ше фі­нан­су­ва­н­ня є до­да­тко­вим, а основ­не йде з дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни, але при цьо­му

— Не­рід­ко мо­жна по­чу­ти, що Укра­ї­ні вар­то пе­ре­йня­ти до­свід ка­над­ської дво­мов­но­сті, щоб ро­сій­ська мо­ва бу­ла дру­гою дер­жав­ною. Яка ва­ша дум­ка що­до цьо­го?

Р. В.: — Ка­на­да має рі­зно­ма­ні­тну мов­ну по­лі­ти­ку, що зу­мов­ле­но фе­де­ра­лі­змом. На фе­де­раль­но­му рів­ні ре­а­лі­зу­є­ться по­лі­ти­ка дво­мов­но­сті, яка ба­зу­є­ться на пра­ві гро­ма­дя­ни­на отри­ма­ти фе­де­раль­ні по­слу­ги одні­єю з двох офі­цій­них мов, яки­ми істо­ри­чно ко­ри­сту­ю­ться в Ка­на­ді. У нас є про­він­ції як одно­мов­но-ан­гло­мов­ні, так і одно­мов­но-фран­ко­мов­ні. Однак і одні, і дру­гі на­да­ють по­слу­ги фран­цузь­кою, ча­сом ін­ши­ми мо­ва­ми, ска­жі­мо, в Ну­на­ву­ті або пів­ні­чно-за­хі­дних те­ри­то­рі­ях, а та­кож мо­ва­ми ко­рін­но­го на­се­ле­н­ня, ска­жі­мо, іну­кті­тут на те­ри­то­рії Ну­на­вут чи ін­ді­ан­ськи­ми мо­ва­ми на Пів­ні­чно­му За­хо­ді. Одна про­він­ція Нью-Бран­свік є офі­цій­но дво­мов­ною ан­гло­фран­цузь­кою. Із на­шої мов­ної по­лі­ти­ки вар­то за­по­зи­чи­ти те, що во­на в будь-яко­му ра­зі при­сто­со­ва­на до по­треб да­но­го се­ре­до­ви­ща й су­спіль­ства. Во­на не є яки­мось уні­вер­саль­ним ре­це­птом для ко­жної кра­ї­ни у сві­ті. І я ду­маю, що Укра­ї­на та укра­їн­ці мо­жуть шу­ка­ти в ній дво­мов­ність не тіль­ки на фе­де­раль­но­му рів­ні, а й та­кож на про­він­цій­но­му рів­ні, і на­да­н­ня по­слуг, і ста­ту­су офі­цій­ної мо­ви.

М. С.: — Па­не по­сол, ко­ли я був у Ка­на­ді, то чув від одно­го ди­пло­ма­та, що ча­сто тра­пля­є­ться та­ке: ко­ли ви­сту­пає лю­ди­на ан­глій­ською мо­вою, то всі ува­жно слу­ха­ють, — як тіль­ки по­чи­нає го­во­ри­ти фран­цузь­кою, одра­зу по­ло­ви­на за­лу втра­чає ін­те­рес до про­мов­ця. Як ви це про­ко­мен­ту­є­те?

Р. В.: — Це за­ле­жить від пу­блі­ки. Оче­ви­дно, якщо ви ма­є­те дво­мов­ну пу­блі­ку, то цьо­го не від­бу­ва­є­ться. А якщо ви ви­сту­па­є­те пе­ред одно­мов­ним се­ре­до­ви­щем і пе­ре­хо­ди­те на мо­ву, яку по­ло­ви­на з тих лю­дей не ро­зу­міє, то ре­зуль­тат бу­де са­ме та­ким. В Укра­ї­ні та­ке на­вряд чи мо­жли­ве, тут є вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня двох спо­рі­дне­них мов. Але ва­жли­во та­кож за­свід­чу­ва­ти свою по­ша­ну до ці­єї мо­ви. Укра­ї­на — кра­ї­на з рі­зни­ми етні­чни­ми мен­ши­на­ми, і це озна­чає, за єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми, що мо­ви мен­шин теж за­слу­го­ву­ють на пев­ну роль та по­ша­ну від дер­жа­ви. Я ду­маю, що че­рез де­цен­тра­лі­за­ці­єю на рів­ні гро­мад цьо­го мо­жна до­ся­гну­ти.

Ка­те­ри­на САДЛОВСЬКА, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. I. Фран­ка:

— На зу­стрі­чі у Львів­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті ім. І. Фран­ка ви ра­ди­ли укра­їн­ським ди­пло­ма­там на­ро­щу­ва­ти свою при­су­тність у ме­ді­а­про­сто­рі ба­га­тьох кра­їн сві­ту за­для ство­ре­н­ня ін­фор­ма­цій­но­го під­ґрун­тя успі­шної за­кор­дон­ної по­лі­ти­ки. Як ви мо­же­те оці­ни­ти ни­ні ди­пло­ма­ти­чні зу­си­л­ля Укра­ї­ни в про­су­ван­ні її імі­джу за кор­до­ном? Який імідж має Укра­ї­на в ка­над­ських мас-ме­діа?

Р. В.: — Укра­ї­на за остан­ній рік зро­би­ла ве­ли­кий по­ступ у ко­ри­сту­ван­ні со­ці­аль­ни­ми ме­ре­жа­ми. Це сто­су­є­ться, зокре­ма, Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни, Пре­зи­ден­та, прем’єра. Во­ни на­вчи­ли­ся без­по­се­ре­дньо звер­та­ти­ся до іно­зем­ної ау­ди­то­рії. МЗС Укра­ї­ни те­пер при­су­тнє в Топ-10 що­до ви­ко­ри­ста­н­ня «Твіт­те­ра». Та­кі лю­ди, як по­лі­ти­чний ди­ре­ктор Оле­ксій Ма­ке­єв, сам мі­ністр Клім­кін, по­сли в клю­чо­вих кра­ї­нах пра­цю­ють ду­же ефе­ктив­но. Ці­ка­во, як при­зна­чи­ли но­ву ре­чни­цю МЗС (во­на пе­ред тим пра­цю­ва­ла в ОБСЄ), то не­за­ба­ром з’яви­ли­ся ду­же при­хиль­ні від­гу­ки, на­при­клад від

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.