Сер­гій Ло­зни­ця – про про­фе­сію та жи­т­тя

«Кі­но — це фан­та­зії з при­во­ду то­го ча­рів­но­го мо­ро­ку, який нас ото­чує»

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Сер­гій Ло­зни­ця — куль­то­вий укра­їн­ський та єв­ро­пей­ський ре­жи­сер, ав­тор най­більш на сьо­го­дні­шній день ві­до­мо­го філь­му про ре­во­лю­цію «Май­дан», — у Ки­є­ві бу­ває не­ча­сто. Ін­терв’ю з ним з’яв­ля­ли­ся в «Дні», про­те пе­ре­ва­жно з при­во­ду ті­єї чи ін­шої кон­кре­тної прем’єри. Не­що­дав­но ви­па­ла мо­жли­вість по­ста­ви­ти Сер­гію Во­ло­ди­ми­ро­ви­чу більш за­галь­ні пи­та­н­ня про ви­бір про­фе­сії, про осо­бли­во­сті та скла­дно­щі йо­го ре­ме­сла, про йо­го по­гляд на си­ту­а­цію з кі­не­ма­то­гра­фом в Укра­ї­ні. Пре­зен­ту­є­мо вам цю по­за сум­ні­вом ці­ка­ву роз­мо­ву.

«У ВАС, ЮНА­ЧЕ, ПАН­СЬКА ХВО­РО­БА»

— Як і ко­ли ви зро­зумі­ли, що ста­є­те ре­жи­се­ром?

— До то­го ча­су — а це був 1990-й рік, я вже за­кін­чив КПІ і пра­цю­вав у спе­ці­аль­но­му кон­стру­ктор­сько­му бю­ро при Ін­сти­ту­ті Кі­бер­не­ти­ки, — у ме­не з’яви­ло­ся ба­жа­н­ня за­йма­ти­ся чи­мось ін­шим. Це ба­жа­н­ня про­ро­ста­ло по­сту­по­во. Ме­ні ті­ло, на­пев­но, під­ка­за­ло. З’явив­ся якийсь ни­ю­чий біль у гру­дях, і я звер­нув­ся до одно­го ду­же хо­ро­шо­го лі­ка­ря. Лі­кар про­слу­хав ме­не і ска­зав: «У вас, юна­че, пан­ська хво­ро­ба. Спра­вою вам по­трі­бно яко­юсь зайня­ти­ся, а то енер­гії ба­га­то, а ви­хо­ду для неї жо­дно­го». Ось це, на­пев­но, й бу­ло по­штов­хом. Пам’ятаю, як до ВДІКу по­тра­пив упер­ше. Все, що я там по­ба­чив, спра­ви­ло на ме­не вра­же­н­ня, і я зро­зу­мів — так, це моє се­ре­до­ви­ще. Але ми­ну­ло ще де­сять ро­ків, я вже зро­бив три кар­ти­ни, і ли­ше пі­сля тре­тьо­го філь­му усві­до­мив, що зні­ма­ти — все-та­ки моя спра­ва. Дві­чі по­сту­пав до ВДІКу і дві­чі на дру­го­му іспи­ті про­ва­лив­ся — це пи­сьмо­ва ро­бо­та, сце­на­рій за п’ять го­дин по­трі­бно на­пи­са­ти. Пі­сля дру­гої спро­би я зро­зу­мів, що че­ка­ти ще один рік для ме­не вже не­мо­жли­во, пі­ді­йшов до май­стра, який на­би­рав курс, — а на­би­ра­ла то­ді На­на Джор­джа­дзе, і по­про­сив­ся віль­ним слу­ха­чем. «Зви­чай­но, лю­бий. При­їжджай», — ска­за­ла На­на. Ось це, на­пев­но, й ви­рі­ши­ло мою до­лю, за що я На­ні не­скін­чен­но вдя­чний.

Ну а по­тім уже во­ля, на­пев­но. Для ме­не бу­ло не­ми­сли­мо, обрав­ши шлях, звер­ну­ти че­рез якісь там скла­дно­щі. А по­тім і та­лант про­я­вив­ся. Та у нас всі бу­ли та­ла­но­ви­ті, всі, з ким я на­вчав­ся. Тіль­ки ця про­фе­сія та­ка, що ви­ма­гає без­лі­чі ін­ших яко­стей.

— Це пи­та­н­ня я вам сво­го ча­су вже ста­вив, але хо­ті­ло­ся б, щоб ви роз­по­ві­ли тро­хи де­таль­ні­ше: чи лег­ко для вас від­був­ся пе­ре­хід від до­ку­мен­таль­но­го до ігро­во­го кі­на, осо­бли­во пі­сля то­го, як ви до­ся­гли сер­йо­зних успі­хів са­ме в до­ку­мен­та­лі­сти­ці?

— Пер­ший ігро­вий фільм («Ща­стя моє» — ДД) зав­жди зні­ма­ти скла­дно. Тим па­че, що кі­но­ре­жи­су­ра пі­зна­є­ться ли­ше на пра­кти­ці. Та я, вла­сне, ні­ку­ди й не пе­ре­хо­див. Це так ка­жуть, не­на­че є одна кім­на­та — до­ку­мен­таль­на, й дру­га — ігро­ва, і між ни­ми две­рі — ось пе­ре­хід, будь ла­ска. Та­кий опис не від­по­від­ає мо­є­му до­сві­до­ві. Я, зви­чай­но, їх роз­рі­зняю, але та ві­дмін­ність, яка ме­не не­по­ко­їть і обме­жує, го­лов­ним чи­ном пов’яза­на з пи­та­н­ня­ми ети­чни­ми. У до­ку­мен­таль­ній стрі­чці мо­жна ра­птом, якщо по­ща­сти­ло, зня­ти те, що не­мо­жли­во со­бі й уяви­ти. Ігро­ве кі­но в цьо­му сен­сі пра­цює нав­па­ки. Я б на­віть так ска­зав, до­ку­мен­таль­не кі­но на­ба­га­то хи­трі­ше за ігро­ве, оскіль­ки до­пу­скає мо­жли­вість при­ки­да­ти­ся ре­аль­ні­стю або пре­тен­ду­ва­ти на істи­ну. Чим ба­га­то хто ко­ри­сту­є­ться і що, на мій­по­гляд, є колосальною мі­сти­фі­ка­ці­єю. У ре­шті ці жан­ри аб­со­лю­тно схо­жі.

«ЗДРАВСТВУЙ, СТРАХ, МНЕ С ТО­БОЙ НЕ СТРА­ШНО»

— Ви зні­ма­є­те до­сить жорс­ткі філь­ми. Де­яких гля­да­чів во­ни мо­жуть на­ля­ка­ти. А чо­го бо­ї­те­ся осо­би­сто ви? Чо­го вза­га­лі слід бо­я­ти­ся, на ва­шу дум­ку?

— Я б пе­ре­фор­му­лю­вав це так: ми жи­ве­мо у стра­шно­му сві­ті, й ба­га­то ко­го цей світ мо­же зля­ка­ти. Чи не бо­ї­те­ся ви жи­ти? А кі­но — це фан­та­зії з при­во­ду то­го ча­рів­но­го мо­ро­ку, який нас ото­чує. На­ві­що фан­та­зій бо­я­ти­ся? Страх — емо­цій­ний про­цес. І ви ме­не за­пи­ту­є­те, які яви­ща нам слід від­зна­ча­ти цим про­це­сом. Це як­би я міг на­ка­за­ти сво­є­му ті­лу — цьо­го бій­ся, а цьо­го ні. А по­тім по­ра­див би ро­би­ти це ін­шо­му. Ці­ка­ва по­ста­нов­ка пи­та­н­ня. У ме­не тут не­має ні для ко­го по­ра­ди. Це від­чу­т­тя ду­же осо­би­сте і пов’яза­не з пси­хо­фі­зи­кою ко­жної лю­ди­ни. Ме­ні по­до­ба­є­ться та­ка фра­за, зда­є­ться, в Ман­дель­шта­ма: «Здравствуй, страх, мне с то­бой не стра­шно».

— Що ви від­по­від­а­є­те тим, хто за­ки­дає вам «чор­ну­ху» або «ру­со­фо­бію»? Ме­ні це не­о­дно­ра­зо­во до­во­ди­ло­ся чу­ти, зокре­ма від ко­лег-кі­но­кри­ти­ків.

— Ме­ні ін­ко­ли зда­є­ться, що пра­цю­ють якісь тя­му­щі хло­пці над ство­ре­н­ням та­ких тер­мі­нів і впро­ва­дже­н­ням їх у мо­ву. Тер­мі­нів, які при­хо­ву­ють, від­ки­да­ють не­ба­жа­ні або не­при­єм­ні роз­ду­ми, мір­ку­ва­н­ня. Ось до­ста­тньо ви­ко­ри­ста­ти та­кий тер­мін — «чор­ну­ха» — і все зро­зумі­ло. Що й ка­за­ти. Ясна річ — чор­ну­ха. Кі­но noir вже зву­чить іна­кше. Вже мо­жна про­дов­жу­ва­ти роз­мо­ву. Це фільм-ну­ар, і там якийсь ро­ман­ти­чний флер про­гля­дає — «Но­чь, ули­ца, фо­нарь (роз­би­тий), апте­ка...». А ось з «чор­ну­ха» роз­мо­ва не ви­хо­дить, во­на за­кін­чу­є­ться від­ра­зу пі­сля про­мов­ля­н­ня цьо­го сло­ва. Те са­ме й з «ру­со­фо­бі­єю». Ці сло­ва ви­го­ло­шу­ю­ться не для то­го, щоб про­дов­жи­ти роз­мо­ву.

— Що та­ке прав­да в ми­сте­цтві? Чи вза­га­лі є пра­во­мір­ним тут та­ке по­ня­т­тя?

— Я б за­про­по­ну­вав та­ке див­не ви­зна­че­н­ня. Прав­да в ми­сте­цтві — ство­ре­н­ня пев­ни­ми за­со­ба­ми та­ко­го ви­ду ми­сте­цтва твер­дже­н­ня, що від­по­від­ає на­шо­му уяв­лен­ню про істи­ну. Те­пер ми по­вин­ні ви­зна­чи­ти, що та­ке істи­на. Істи­на — це те, що існує об’єктив­но. А те­пер при­га­да­є­мо Де­мо­крі­та: «У ре­чах, що існу­ють по­за на­ми, не­має ні­чо­го ні со­лод­ко­го, ні гір­ко­го, ні те­пло­го, ні хо­ло­дно­го, ні бі­ло­го, ні чор­но­го, як і ні­чо­го ін­шо­го з то­го, що всім пред­став­ля­є­ться. Все це ли­ше на­зви на­ших від­чут­тів». Ви­хо­дить, що прав­да пов’яза­на з на­зва­ми на­ших від­чут­тів. Чи мо­жна ві­ри­ти від­чу­т­тям? Чи опи­су­ють во­ни справ­жній стан ре­чей? І що існує об’єктив­но? І Де­мо­кріт го­во­рить — є ли­ше ато­ми й по­ро­жне­ча... Кни­га фі­зи­ка Мар­ті­на Ріса (ви­да­тний ан­глій­ський ко­смо­лог, астро­фі­зик, ві­до­мий ро­бо­та­ми в ца­ри­ні до­слі­дже­н­ня ре­лі­кто­во­го ви­про­мі­ню­ва­н­ня і до- слі­дже­н­ня ква­за­рів — ДД) має на­зву «Ли­ше шість чи­сел». Ось ці чи­сла, мо­жна ска­за­ти, об’єктив­но існу­ють і ви­зна­ча­ють стру­кту­ру існу­ва­н­ня всьо­го ін­шо­го.

— До ре­чі, на­скіль­ки я знаю, ви за­хо­плю­є­те­ся те­о­ре­ти­чною фі­зи­кою. Що во­на вам дає як ми­тцю?

— E = mc2. Та є ін­ші, не менш ці­ка­ві фор­му­ли.

«МЕ­НІ ЗДА­Є­ТЬСЯ, ЩО ПО­ТРІ­БНО ДІ­Я­ТИ, А НЕ СПО­ДІ­ВА­ТИ­СЯ»

— По­вер­та­ю­чись до кі­на: ві­до­мо, що те­ми для філь­мів, які ви хо­ті­ли б зня­ти в Укра­ї­ні, — Го­ло­до­мор та Ба­бин Яр. Чо­му са­ме во­ни?

— А я не знаю, як це пра­цює. Як і чо­му ав­тор оби­рає ту чи ін­шу те­му. Що на це впли­ває? Нам зда­є­ться, що ми віль­ні у сво­є­му ви­бо­рі. Але, мо­жли­во, це те­ма оби­рає ав­то­ра. Чо­му са­ме та­кі те­ми — ось це якраз і пре­дмет до­слі­дже­н­ня ав­то­ром се­бе у про­це­сі ство­ре­н­ня філь­му, окрім, зро­зумі­ло, са­мо­го філь­му, йо­го те­ми то­що. А так, від­по­відь на ва­ше пи­та­н­ня ціл­ком пе­ред­ба­чу­ва­на — це те­ми, які на ра­зі не осми­сле­ні. Їх від­га­ня­ли від се­бе ось вже три по­ко­лі­н­ня. Ду­ма­ли, що якось роз­смо­кче­ться. А не роз­смо­кту­є­ться і, ма­ло то­го, ні­ку­ди не зни­кне, до­ки не бу­де пе­ре­жи­то й зро­зумі­ло. Ме­не ди­вує ін­ше. Ось, зда­ва­ло­ся б, в 1990-ті ро­ки мо­жна бу­ло со­бі до­зво­ли­ти, існу­ва­ло та­ке лег­ке по­ту­ра­н­ня, на­зве­мо це так, або ілю­зія, що, зда­ва­ло­ся б, мо­жна го­во­ри­ти, — і скіль­ки бу­ло зро­бле­но філь­мів про ГУЛАГ? Раз, два й усе. Гар­не пи­та­н­ня — чо­му?

— А за­га­лом, які пер­спе­кти­ви за­раз мо­жуть бу­ти в кі­но в Укра­ї­ні пі­сля ре­во­лю­ції, за ва­ши­ми спо­сте­ре­же­н­ня­ми?

— Пер­спе­кти­ви? Для цьо­го ду­же ба­га­то що має збіг­ти­ся. Кі­но, окрім твор­чо­сті — все-та­ки скла­дний те­хно­ло­гі­чний про­цес. Для існу­ва­н­ня та­ко­го про­це­су має бу­ти до­ста­тня кіль­кість до­бре осві­че­них у цій га­лу­зі, про­фе сій­них лю­дей. По вто рю­ся, лю­ди отри­му­ють на­ви­ки в та­кій ін­ду­стрії ли­ше на пра­кти­ці. Зна­чить, не­об­хі­дний по­тік філь­мів у ви­ро­бни­цтві — або сво­їх, або іно­зем­них, що зні­ма­ю­ться в Укра­ї­ні. Тоб­то ма­ють існу­ва­ти або си­сте­ма під­трим­ки ін­ду­стрії, або умо­ви, за яких кі­но мо­жли­во фі­нан­су­ва­ти, ма­ю­чи на увазі, що хо­ча б час­тко­во ці гро­ші мо­жна бу­де по­вер­ну­ти. По­то­ку та­ко­го я на ра­зі не ба­чу. П’ять і на­віть де­сять ігро­вих філь­мів на рік — не ін­ду­стрія.

Дру­гий ва­жли­вий аспект — кі­но­осві­та. Во­на пра­кти­чно від­су­тня. Я маю на увазі у цьо­му ви­пад­ку ре­жи­се­рів, опе­ра­то­рів, сце­на­ри­стів, ху­до­жни­ків-по­ста­нов­ни­ків, ху­до­жни­ків за ко­стю­ма­ми, мон­та­же­рів, зву­ко­ре­жи­се­рів, про­дю­се­рів — увесь цей кре­а­тив­ний клас. А хто зні­ма­ти бу­де? Якщо хтось ду­має, що, не зна­ю­чи істо­рії жи­во­пи­су, лі­те­ра­ту­ри, те­а­тру, кі­на, му­зи­ки та істо­рії як та­кої, мо­жна зні­ма­ти філь­ми, то він по­ми­ля­є­ться. Мо­жна зня­ти один бли­ску­чий фільм зав­дя­ки ін­ту­ї­ції і та­лан­ту. А по­тім пра­цює освіта. Так от ці­єї осві­ти, на жаль, не­має. І оскіль­ки не­має хо­ро­шої кі­но­шко­ли, по­трі­бно шу­ка­ти мо­жли­вість хо­ча б здо­бу­ти осві­ту в кі­но­шко­лах Поль­щі або Ні­меч­чи­ни, на­при­клад. Бу­ва­ють са­мо­род­ки, я не спе­ре­ча­ю­ся, але ж ми за­раз про пер­спе­кти­ви кі­на го­во­ри­мо. От­же це дов­га істо­рія.

— У чо­му вза­га­лі на­дія для Укра­ї­ни, по-ва­шо­му?

— Ме­ні не ду­же по­до­ба­є­ться ця емо­ція, що пов’яза­на з очі­ку­ва­н­ням. Ме­ні зда­є­ться, що по­трі­бно ді­я­ти, а не спо­ді­ва­ти­ся. Кра­ї­на ви­би­ра­є­ться з та­кої в усіх сен­сах стра­шної ями, і так бо­лі­сно і важ­ко це від­бу­ва­є­ться.

«Кі­но, крім твор­чо­сті — все-та­ки скла­дний те­хно­ло­гі­чний про­цес. Для існу­ва­н­ня та­ко­го про­це­су має бу­ти до­ста­тня кіль­кість до­бре осві­че­них в цій обла­сті, про­фе­сій­них лю­дей»

«НЕ ПРО­СИ ОБ ЭТОМ СЧА­СТЬЕ, ОТРАВЛЯЮЩЕМ МИРЫ»

— Ви укра­їн­ський ав­тор, ні­ме­цький або гро­ма­дя­нин сві­ту?

— Ні­ко­ли не за­ми­слю­вав­ся над цим, в уся­ко­му ра­зі до­ти, до­ки ме­ні не по­ча­ли ста­ви­ти це див­не за­пи­та­н­ня. Я ви­ріс, на­вчав­ся і пра­цю­вав у Ки­є­ві, по­тім на­вчав­ся у Мо­скві, за­раз жи­ву в Бер­лі­ні, але який це має сто­су­нок до то­го, якої зем­лі я ав­тор? На­пев­но, ва­жли­вою є куль­тур­на при­на­ле­жність і тра­ди­ція, яка впли­ває на те, що я ро­блю, але тут, ме­ні зда­є­ться, все ціл­ком оче­ви­дно. До­ста­тньо по­ди­ви­ти­ся мої кар­ти­ни.

— За­ли­ши­ло­ся одне, ма­буть, ду­же пря­ме пи­та­н­ня, не знаю, чи за­хо­че­те від­по­від­а­ти: а що та­ке кі­но для вас за­раз — ко­ли у вас у ньо­му вже та­кий до­свід? — «Ми­лый маль­чик, ты так ве­сел,

так све­тла твоя улыб­ка, Не про­си об этом сча­стье,

отравляющем миры, Ты не зна­е­шь, ты не зна­е­шь,

что та­кое эта скри­пка, Что та­кое тем­ный ужас

на­чи­на­те­ля игры!»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.