Ви­зна­че­но ла­у­ре­а­тів Пре­мії ім. Іва­на Фран­ка 2015 ро­ку

Den (Ukrainian) - - Культура -

Цьо­го ро­ку на здо­бу­т­тя пре­мії бу­ло ви­су­ну­то 24 ро­бо­ти з 12 обла­стей Укра­ї­ни. Пі­сля обго­во­ре­н­ня чле­ни ко­мі­те­ту, у скла­ді яко­го — ке­рів­ни­ки стру­ктур­них під­роз­ді­лів Держ­ком­те­ле­ра­діо, пред­став­ни­ки Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки, Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри, твор­чих спі­лок та гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, на­зва­ли пе­ре­мож­ців у чо­ти­рьох но­мі­на­ці­ях, по­ві­дом­ляє прес-служ ба Держ­ком­те­ле­ра­діо. Ла­у­ре­а­том пре­мії 2015 ро­ку в но­мі­на­ції «За кра­щу пу­блі­ка цію в дру­ко­ва­них ЗМІ» ви­зна­но до­ку­мен­таль­ну по­вість Сер­гія Сай-Боднара і Пе­те­ра Хо­ман­на «Лю­бов і му­ки Ма­гди Хо­манн». У книж­ці роз­по­від­а­є­ться про до­лю ні мець кої дів чи ни, кот ра за ко хав шись у війсь ко во по ло не но го із Укра­ї­ни під час Пер­шої сві­то­вої вій­ни, при­їха­ла з ним на По­ді­л­ля, а по­тім пе­ре­жи­ла тяж­кі ви­про­бу­ва­н­ня ви­про­бу­ва­н­ня ко­ле­кти­ві­за­ці­єю, го­ло­до­мо­ром, вій­ною... (Ре­цен­зію на цю по­вість «День» на­дру­ку­вав у № 239 за 2014 р.). У но­мі­на­ції «За кра­щий твір у те­ле­ві­зій­ній сфе­рі» пе­ре­мо­гу здо­був до­ку­мен­таль­ний фільм Оле­ксан­дра Дом­бров­сько­го (ДТРК «Куль­ту­ра») «Дми­тро До­ро­шен­ко. Мої спо­ми­ни про не­дав нє ми ну ле. ( 1914 — 1920) » . Фільм є ек ра ні за ці­єю од ной мен ної книж­ки гро­мад­сько­го ді­я­ча, на­щад­ка геть­ма­на Пе­тра До­ро­шен­ка і роз­по­від­ає про най­дра­ма­ти­чні­ший пе­рі­од укра­їн­ської істо­рії XX сто­літ тя. Най кра щим тво ром у ра діо мов лен ні ви зна но ра діо пе ре да чу жур­на­лі­ста Сум­ської ОДТРК Оле­ксан­дра Ба­бу­ро­ва «За­світ вста­ли ко­за­чень­ки», при­свя­че­ну офі­це­рам-сум­ча­нам, ко­трі за­ги­ну­ли під час ви­ко­на­н­ня бо­йо вих зав­дань в хо­ді АТО. У но­мі­на­ції «За кра­щу на­у­ко­ву ро­бо­ту в ін­фор­ма­цій­ній сфе­рі» пе­ре­мо­гла книж­ка упо­ря­дни­ків Ми­ко­ли Ро­тма­на, Єв­ге­на Фі­ля, Оле­ксан­дра Гу­ца­ло­ва «Та­рас Шев­чен­ко у пам’яті по­ко­лінь», ви­да­на ПП «Лі­дер» у Тер­но­по­лі.

ФО­ТО З САЙ­ТА KINOMASTER.ORG

ОПЕ­РА­ТОР ОЛЕГ МУТУ (НА ФО­ТО — ЛІ­ВО­РУЧ) І КІ­НО­РЕ­ЖИ­СЕР СЕР­ГІЙ ЛО­ЗНИ­ЦЯ ПІД ЧАС ЗЙО­МОК ФІЛЬ­МУ «В ТУ­МА­НІ». НА 65-му КАННСЬКОМУ КІ­НО­ФЕ­СТИ­ВА­ЛІ ЦЯ КАР­ТИ­НА ЗДО­БУ­ЛА СПЕ­ЦІ­АЛЬ­НИЙ ПРИЗ FIPRESCI (МІ­ЖНА­РО­ДНОЇ ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЇ, ЯКА ОБ’ЄД­НУЄ КІ­НО­КРИ­ТИ­КІВ І КІ­НО­ЗНАВ­ЦІВ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.