На Дні­про­пе­тров­щи­ні від­бу­де­ться «СТОПУДІВКА TURBOta FEST»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Із 7 до 9 сер­пня бі­ля Дні­про­пе­тров­ська, в пар­ку від­по­чин­ку «Но­во се ли ця » , від бу деть ся бла го дій ний му зич ний фес ти валь « СТОПУДІВКА TURBOta FEST- 2015 » за під трим ки бла го дій но го фон­ду Бо­ри­са Фі­ла­то­ва.Під час акції три­ва­ти­ме зби­ра­н­ня ко­штів для ді тей двох бу дин ків- ін тер на тів — Дніп ро пет ровсь ко го та По ли ва - нівсь ко го на курс лі ку ван ня в ре абі лі та цій но- оздо ров чо му цен т рі « Ма як » . Одним із по чес них гос тей фо ру му ста не ві до мий рок- гурт «ВВ» та йо­го лі­дер Олег Скри­пка (на фо­то).

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.