Оле­ксій Ко­ган пред­ста­вив но­ві «Джа­зо­ві істо­рії»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ві­до­мий укра­їн­ський джа­змен, ав­тор і ве­ду­чий ра­діо­про­грам про­вів у Ки­є­ві 252-й кон­церт сво­го ав­тор­сько­го про­е­кту «Те­ма з ва­рі­а­ці­я­ми. LIVE » . Ве чір від був ся в Бу дин ку осві ти і куль ту ри « Май с тер Клас» та роз­по­чав но­вий се­зон. Оле­ксій Ко­ган пред­ста­вив дру­гу час - ти­ну му­зи­чної ау­діо­книж­ки «Джа­зо­ві істо­рії». Йо­го роз­по­віді про зу­стрі­чі з ви­да­тни­ми му­зи­кан­та­ми джа­зу «ілю­стру­вав» квар­тет: Бог­дан Крав чук ( сак со фон), Олек сій Са ран чин ( ро яль), Макс Гла дець - кий ( кон т ра бас) і Ва ле рій Вол ков ( ба ра ба ни), роз по ві дає Алі са АНТОНЕНКО.

ФО­ТО З САЙ­ТА METAPHORA.IN.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.