В Іта­лії ство­ри­ли сайт про Укра­ї­ну

Den (Ukrainian) - - Культура -

В іта­лій­сько­му ін­тер­нет-про­сто­рі з’явив­ся сайт guerraucraina.it, при­свя­че­ний по­ді­ям в Укра­ї­ні. Йо­го за­снов­ни­ки на­ма­га­ю­ться не­упе­ре­дже­но ін­фор­му­ва­ти про кон­флікт на схо­ді Укра­ї­ни з огля­ду на не зав ж ди прав ди ву ін фор ма цію, яку час то по ши рю ють міс це ві ЗМІ. Про це по­ві­дом­ляє «Бі-Бі-Cі Укра­ї­на». За­снов­ни­ки сай­та по­зи­ціо­ну­ють се­бе як дру­зів, яких об’єд­на­ла лю­бов до Укра­ї­ни. «По­при те, що в Іта­лії пе­ре­ва­жає від­сто­ро­не­не став­ле­н­ня до кон­флі­кту, як до та­ко­го, який нас не сто су єть ся, слід ма ти на ува зі, що іта лійсь ке міс то Трі­єст роз­та­шо­ва­не ближ­че до Льво­ва, аніж до Па­лер­мо», — за­ува­жу­ють твор­ці сай­та. Се­ред йо­го за­снов­ни­ків — жур­на­ліст та огля­дач Мас си мі лі а но Ді Пас ку а ле, член іта лійсь кої асо ці а ції ук ра їнсь ких сту­дій AISU, ав­тор трьох кни­жок про Укра­ї­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.