День «ко­ни­ка Але­гро»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Остан­ні ви­хі­дні ін­тен­сив­но­го лі­та з га­зе­тою «День» сту­ден­ти про­ве­лив одно­му з кра­щих

кін­них клу­бів Укра­ї­ни

e-mail: chedit@day.kiev.ua ти у за­ку­тки сво­єї пам’яті. За пе­ре­мо­гу в кон­кур­сі ми отри­ма­ли сер­ти­фі­кат на від­ві­ди­ни кін­но­го клу­бу. Весь ком­плекс зди­ву­вав сво­ї­ми роз- мі­ра­ми, але най­біль­ше вра­зи­ли са­мі ко­ні! Породисті, силь­ні, во­ни « по- ари­сто­кра­ти­чно­му » їли з на­ших рук яблу­ка. З « Днем » жо­ден наш ви­хі­дний­не був ну­дним. Смак, який­тут при­ще­плю­ють до пі­зна­н­ня ра­ні­ше не­зна­но­го, я за­бе­ру із со­бою до­до­му. На­та­лія ШИМКIВ, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні I.Фран­ка:

— Сьо­го­дні­шній­день у кінному клу­бі по­да­ру­вав ме­ні ба­га­то на­со­ло­ди. Зга­да­ло­ся одра­зу, як у ди­тин­стві ді­дусь ви­са­джу­вав ме­не на ко­ня та ка­тав на по­двір’ї. То­му ко­ні для ме­не — осо­бли­ві тва­ри­ни, від яких я за­ря­джа­юсь по­зи­ти­вом. Дя­кую Лі­тній­шко­лі «Дня» за мо­жли­вість від­по­чи­ти в одно­му з най­кра­щих кін­них клу­бів Укра­ї­ни!

Дми­тро ПЛАХТА, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні I.Фран­ка:

— Че­сно ка­жу­чи, з та­ки­ми бла­го­ро­дни­ми тва­ри­на­ми, як ко­ні, ме­ні по­ща­сти­ло ма­ти спра­ву вже не впер­ше. Зокре­ма, сво­го ча­су ці­ка­вив­ся іпо­те­ра­пі­єю. Цим ме­то­дом лі­ку­ва­н­ня лю­ди ко­ри­сту­ва­ли­ся ще спо­кон­ві­ків. Про спри­я­тли­вий­вплив вер­хо­вої їзди на хво­рих і по­ра­не­них свід­чать ще за­пи­си у пра­цях ан­ти­чних ме­ди­ків і лі­ка­рів Се­ре­дньо­віч­чя. Те­пер я ще чи­ма­ло знаю і про кін­ний спорт. Із йо­го осо­бли­во­стя­ми нас озна­йо­ми­ли фа­хів­ці ці­єї спра­ві. А мо­жли­вість про­їха­ти­ся вер­хи — це про­сто чу­до­во. Тут без зай­вих слів. Про­сто — дя­кую!

Дя­ку­є­мо Фон­ду спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам га­зе­ти «День» та йо­го акти­ві­сту за­сту­пни­ку ди­ре­кто­ра ком­па­нії «Аква­сер­віс» — Оле­ксан­дру Юр­ко­ву за до­по­мо­гу в ор­га­ні­за­ції по­їзд­ки.

Го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са IВШИНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.