Джон МАК­КЕЙН,

го­ло­ва Се­нат­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань зброй­них сил:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (voanews.com)

Світ му­сить зу­пи­ни­ти Пу­ті­на. І пер­ше, що мо­жуть зро­би­ти США — озбро­ї­ти укра­їн­ців. Упер­ше за 70 ро­ків Укра­ї­на втра­ти­ла ча­сти­ну сво­єї те­ри­то­рії. Со­ром­но, що ми не да­ли укра­їн­цям зброю, якою во­ни мо­гли б се­бе за­хи­сти­ти. Ми мо­же­мо їм да­ти «Джа­ве­лі­ни» — це ду­же ефе­ктив­на про­ти­тан­ко­ва зброя і, я га­ран­тую, це сут­тє­во збіль­шить ці­ну, яку Ро­сія пла­тить за свої дії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.