«Ре­фе­рен­дум із всту­пу в НАТО – це­гли­на в фун­да­мент на­ціо­наль­ної без­пе­ки Укра­ї­ни»

Уча­сни­ки Лі­тньої шко­ли зу­стрі­ли­ся з дер­жав­ним ді­я­чем Єв­ге­ном Мар­чу­ком

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ГЕНИК, Окса­на ГРУ­БА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Уча­сни­ки Лі­тньої шко­ли зу­стрі­ли­ся з дер­жав­ним ді­я­чем Єв­ге­ном Мар­чу­ком

Лі­тня шко­ла «Дня» ви­йшла на пік сво­го ін­тен­си­ву. Вчо­ра до сту­ден­тів за­ві­тав осо­бли­вий ле­ктор — Єв­ген Марчук, дер­жав­ний до­свід за пле­чи­ма яко­го справ­ді вра­жає. Впро­довж кіль­ка­го­дин­ної дис­ку­сії сту­ден­тів най­біль­ше ці­ка­ви­ли пи­та­н­ня ефе­ктив­но­сті «мін­сько­го фор­ма­ту», в яко­му, до ре­чі, Єв­ген Ки­ри­ло­вич бе­ре без­по­се­ре­дню участь, ді­яль­но­сті спе­ці­аль­ної мі­сії ОБСЄ, мо­жли­во­сті збіль­ше­н­ня зо­ни бо­йо­вих дій та на­сту­пу РФ.

« На Дон­ба­сі від­бу­ва­є­ться пев­ний про­цес фор­му­ва­н­ня « ан­кла­ву » . — від­по­від­ає на одне з за­пи­тань сту­ден­тів Єв­ген Ки­ри­ло­вич. — Цей кон­флікт не мо­жна на­зва­ти за- мо­ро­же­ним, швид­ше за­кон­сер­во­ва­ним, адже він, на пре­ве­ли­кий жаль, бу­де га­ря­чим».

Та­кож дер­жав­ний ді­яч роз­по­вів про те, на­скіль­ки укра­їн­ська вла­да та су­спіль­ство ро­зу­міє по­лі­ти­ку За­хо­ду, пер­спе­кти­ви Укра­ї­ни що­до член­ства в НАТО. Зокре­ма у цьо­му пи­тан­ні, Єв­ген Марчук вва­жає, що Укра­ї­ні по­трі­бен ре­фе­рен­дум на вступ в НАТО. «Ра­зом з цим по­трі­бно ро­зу­мі­ти, що са­мо­го всту­пу не бу­де в на­сту­пно­му ро­ці, але в ни­ні­шньо­го й май­бу­тньо­го по­лі­ти­чно­го ке­рів­ни­цтва бу­де на ру­ках стра­те­гі­чний до­ку­мент. За­раз ця іні­ці­а­ти­ва в ро­бо­ті. Ду­маю з кін­ця ве­ре­сня по­чне­ться актив­на роз’ясню­валь­на ро­бо­та в цьо­му пи­тан­ні се­ред на­се­ле­н­ня. Але по­ки що це єди­на га­ран­тія на­шої на­ціо­наль­ної без­пе­ки та май- бу­тньо­го. Чо­гось ін­шо­го при та­ко­му су­сі­ді, як РФ, — не­має. Ре­фе­рен­дум — це гі­гант­ська це­гли­на в фун­да­мент на­шої на­ціо­наль­ної без­пе­ки».

Гість «Дня» та­кож за­зна­чив, що Укра­ї­ні не вар­то за­над­то по­кла­да­ти­ся на сві­то­ву спіль­но­ту, адже сфор­му­вав­ся своє­рі­дний рі­зно­барв­ний міф, на­че весь світ має за­йма­ти­ся пи­та­н­ням Укра­ї­ни. «Я з цим зі­ткнув­ся во­се­ни 2003 ро­ку. То­ді бу­ла ілю­зія, що Бу­да­пешт­ський ме­мо­ран­дум спра­цює. Укра­їн­ська сто­ро­на звер­ну­ла­ся до Ра­ди Без­пе­ки ООН, але во­на не ма­ла пря­мо­го від­но­ше­н­ня до ме­мо­ран­ду­му. Нам то­ді ска­за­ли, що Ро­сія теж є під­пи­сан­том цьо­го до­ку­мен­ту. Ме­ні, як мі­ні­стру обо­ро­ни, то­ді бу­ло одно­зна­чно зро­зумі­ло, що Бу­да­пешт­ський ме­мо­ран­дум не пра­цює й мо­же бу­ти транс­фор­мо­ва­ний в між­на­ро­дну уго­ду, яка бу­де до чо­гось зо­бов’ язу­ва­ти — це ілю­зія», — вва­жає Єв­ген Марчук.

Пов­ну роз­мо­ву з Єв­ге­ном Мар­чу­ком чи­тай­те у на­сту­пних чи­слах «Дня».

Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, Київський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Т. Шев­чен­ка:

— Бе­сі­да з Єв­ге­ном Мар­чу­ком, як на ме­не, є най­змі­стов­ні­шою та най­грун­тов­ні­шою за весь час на­шо­го пе­ре­бу­ва­н­ня у Лі­тній шко­лі. Хо­ча ми, сту­ден­ти фа­куль­те­тів та ін­сти­ту­тів жур­на­лі­сти­ки, ча­сто в си­лу про­фе­сій­но­го спря­му­ва­н­ня зна­є­мо і ро­зу­мі­є­мо тро­хи біль­ше за ба­га­тьох на­ших одно­лі­тків, нам все одно важ­ко ося­гну­ти усю кар­ти­ну сві­ту. Наш ле­ктор про­яснив ба­га­то су­пе­ре­чли­вих та не­зро­зумі­лих мо­мен­тів у по­ді­ях та яви­щах, які за­раз від­бу­ва­ю­ться в укра­їн­сько­му та сві­то­во­му су­спіль­стві. Ве­ли­че­зна по­дя­ка « Дню » за мо­жли­вість по­го­во­ри­ти про на­бо­лі­ле з лю­ди­ною, яка зі­гра­ла зна­чну роль у но­ві­тній істо­рії Укра­ї­ни.

Дми­тро ПЛАХТА, Львів­ський на­ціо­наль

ний уні­вер­си­тет ім. Іва­на Фран­ка:

— «Мін­ський фор­мат» пе­ре­го­во­рів за­раз у всіх на слу­ху. Про ці пе­ре­мо­ви­ни що­дня, що­го­ди­ни, що­хви­ли­ни пи­шуть і го­во­рять. Утім одна спра­ва — чи­та­ти ана­лі­ти­чні жур­на­ліст­ські ма­те­рі­а­ли, пе­ре­гля­да­ти рі­зно­ма­ні­тні ток-шоу, пе­ре­чи­ту­ва­ти ре­фле­ксії псев­до-екс­пер­тів у «Фейс­бу­ці», а зов­сім ін­ша — по­спіл­ку­ва­ти­ся за кру­глим столом із Єв­ге­ном Мар­чу­ком, який має без­по­се­ре­днє від­но­ше­н­ня до Мін­ських пе­ре­го­во­рів. Єв­ген Ки­ри­ло­вич від­ра­зу і на­го­ло­сив, що ті ж ме­діа ча­стень­ко ство­рю­ють пре­це­ден­ти на рів­но­му мі­сці — як на­слі­док, він роз’яснив і си­ту­а­цію, яка скла­ла­ся у Ши­ро­ки­но­му, і роз­по­вів про 30-кі­ло­ме­тро­ву бу­фер­ну зо­ну та про ін­ші осо­бли­во­сті то­го, що не­за­ба­ром обго­во­рю­ва­ти­муть у Мін­ську. Ле­кція з гли­бин­ним ана­лі­зом від екс­пер­та та­ко­го рів­ня бу­ла б апрі­о­рі ко­ри­сною не тіль­ки для «літньошколярів», а й для всіх жур­на­лі­стів і ре­шти укра­їн­ців.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

НА ЗА­ВЕР­ШЕ­Н­НЯ ЛЕ­КЦІЇ ГІСТЬ «Дня» ОТРИ­МАВ ТРА­ДИ­ЦІЙ­НІ ПО­ДА­РУН­КИ. ОДИН ІЗ НИХ — ДИ­ПЛОМ ДЛЯ ОСО­БЛИ­ВО­ГО ЛЕ­КТО­РА ВІД ЛІ­ТНЬОЇ ШКО­ЛИ. «ХОЧ Я І ОДИН, АЛЕ ВСЕ ОДНО РОЗКВІТАЮ», — ТАК ЄВ­ГЕН МАРЧУК ОПИ­САВ ЗО­БРА­ЖЕ­НИЙ НА ДИПЛОМІ СО­НЯ­ШНИК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.