«Укра­їн­ський ЕДЕМ»

Сві­жий «Мар­шрут №1» — про па­ла­цо­во­пар­ко­ві ан­сам­блі як про­стір, що «ре­став­рує» лю­дей

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія СЕ­МЕН­ЧЕН­КО, «День»

Пла­ну­ю­чи по­до­ро­жі, осо­бли­во лі­тні, ми ча­сто вно­си­мо у свій осо­би­стий «бло­кнот ман­дрів­ни­ка» ці­лий спи­сок пар­ків і па­ла­ців за­хі­дної Єв­ро­пи, Азії і Афри­ки, які обов’яз­ко­во тре­ба по­ба­чи­ти. Па­лац Фон­тен­бло, що не­да­ле­ко від Па­ри­жу, сад і па­лац Сан­Су­сі у По­ст­да­мі, Парк кри­шта­ле­во­го Па­ла­цу у Пор­то, ди­во­ви­жний па­ла­цо­вий ком­плекс Джай­пур­сько­го ма­ха­ра­джі в Ін­дії, Па­лац То­пка­пи у Стам­бу­лі, — за­но­то­ву­є­мо ми... У той же час, скіль­ки не­зві­да­них, не­ба­че­них та на­віть не зна­них на­ми па­ла­ців, пар­ків і са­дів при­хо­вує рі­дна кра­ї­на. Та ні, зов­сім на­віть не при­хо­вує — їдь, ди­вись, за­ну­рюй­ся у цю кра­су і гар­мо­нію — і змі­нюй­ся на кра­ще. Хоч ко­жні ви­хі­дні. Ви бу­де­те зди­во­ва­ні сма­ком, рів­нем, си­лу­е­та­ми цих місць, їхньою істо­рі­єю і іме­на­ми, на­ві­ки зав’яза­ни­ми з ни­ми. Тут ро­бо­ти для до­пи­тли­во­го ту­ри­ста — на ро­ки. Мар­шру­тів і місць must see — на окре­мий тов­стий бло­кнот. А го­лов­не — це не про­сто куль­тур­ні пам’ятки, це — мі­сця на­шої си­ли, що аку­му­лю­ють си­лу ду­ху, ідеї і по­чу­т­тя.

«...Ко­ли я чую по­бу­ту­ю­чу дум­ку, що в Укра­ї­ни ні­ко­ли не бу­ло сво­єї елі­ти та ари­сто­кра­тії, ду­маю, що во­на про­сто бу­ла не­до­ста­тньо ви­вче­на укра­їн­ця­ми. Про­сто тре­ба вкла­сти свої по­чу­т­тя і ре­кон­стру­ю­ва­ти цю ро­зір­ва­ну «низ­ку пер­лів», яку вар­то дбай­ли­во по­ви­шу­ку­ва­ти і по­єд­на­ти, — пи­ше у сво­їй тра­ди­цій­ній всту­пній ко­лон­ці го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Ів­ши­на. — Тре­ба від­ро­ди­ти «дру­жні» са­ди, у яких ро­сли де­ре­ва Ко­ха­н­ня та Вір­но­сті, а в наш час за­ли­ши­ли­ся ли- ше ро­ман­ти­чні ру­ї­ни, і які зно­ву по­тре­бу­ють лю­бо­ві, ко­ха­н­ня і вір­но­сті. Адже, ко­ли ми ди­ви­мо­ся на ці фан­та­сти­чні де­ре­ва, пар­ки, дво­хсо­тлі­тні ли­пи, ду­бо­ві гаї, то ба­чи­мо за цим всім не­зни­щен­ну си­лу ду­ху і ідей. Тож, ма­є­мо зро­би­ти ві­зи­тів­кою Укра­ї­ни це аб­со­лю­тно не­по­втор­не ди­во. І во­но гар­мо­ні­зує про­стір нав­ко­ло се­бе, а го­лов­не — «ре­став­рує» лю­дей. Адже най­бо­лю­чі­ші трав­ми ХХ сто­лі­т­тя — це ска­лі­че­ні лю­ди, деформовані цін­но­сті, пе­ре­кру­че­на си­сте­ма ко­ор­ди­нат...».

От­же, у сві­жо­му глян­ці твор­ча ко­ман­да «Дня» ві­ді­бра­ла ли­ше най­ці­ка­ві­ше про укра­їн­ські па­ла­цо­во­пар­ко­ві ан­сам­блі. На­при­клад, ексклюзивний фо­то­ре­пор­таж «Сам­чи­ки. Incognita»/ «В Укра­ї­ні по­ді­бних за­по­від­ни­ків ли­ше три: на Чер­ні­гів­щи­ні — Ка­ча­нів­ка й Ба­ту­рин, ну і, зві­сно, на­ші Сам­чи­ки — Хмель­нич­чи­на», — при­вер­тає ува­гу ди­ре­ктор ком­пле­ксу Бог­дан Па­жим­ський. На те­ри­то­рії усьо­го в 19 ге­кта­рів на­щад­ки дав­ньо­го поль­сько­го ро­ду Па­жим­ських від­тво­ри­ли уні­каль­ність, під­сту­пно при­хо­ва­ну сво­го ча­су від люд­сько­го ока ра­дян­ською вла­дою та ша­ром сто­лі­тньо­го пи­лу...

На сто­рін­ках сві­жо­го «Мар­шру­ту №1» ви та­кож змо­же­те «по­спіл­ку­ва­ти­ся» з ар­хі­те­ктор-мі­сто­бу­ді­вель­ни­ком з Чер­кас Фе­ді­ром Гон­цою — про пар­ки для ми­сле­н­ня. Ще — про­чи­та­ти про ди­во­ви­жне ми­сте­цтво то­пі­а­рі — ви­рі­за­н­ня фі­гур з кущів, де­рев і ло­зи. Ну, і зви­чай­но, шу­кай­те тра­ди­цій­ну ці­ка­ву ін­фо­гра­фі­ку «Зе­ле­ний Парнас та йо­го твор­ці».

І це — да­ле­ко не все, що ви зна­йде­те у но­во­му «Мар­шру­ту №1»!

За­пи­туй­те 34-й «Мар­шрут №1. Укра­їн­ський Едем» уже з 31 ли­пня у кі­о­сках про­да­жу пре­си або за­мов­ляй­те на сай­ті «Дня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.