Пре­зи­дент при­зна­чив но­во­го на­чаль­ни­ка Ге­н­управ­лі­н­ня роз­від­ки МОУ

Den (Ukrainian) - - День України -

Ним став ге­не­рал- лей­те­нант Ва­ле­рій Кон­дра­тюк. За сло­ва­ми Пе­тра По­ро­шен­ка, це при­зна­че­н­ня має по­кра­щи­ти отри­ма­н­ня Зброй­ни­ми си­ла­ми опе­ра­тив­ної та до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції. «По­ін­фор­мо­ва­ний — зна­чить, озбро­є­ний», — ска­зав він. Гла­ва дер­жа­ви на­го­ло­сив, що всі си­ли вій­сько­вої роз­від­ки ма­ють бу­ти на­прав­ле­ні на про­ти­дію ро­сій­ській агре­сії. За сло­ва­ми По­ро­шен­ка, за рік Укра­ї­ні вда­ло­ся від­но­ви­ти вій­сько­ву роз­від­ку, але на­ра­зі не­об­хі­дни­ми є подаль­ші ре­фор­ми, щоб ви­ве­сти її на най­су­ча­сні­ший рі­вень, який від­по­від­а­ти­ме ви­мо­гам ча­су. Пре­зи­дент звер­нув ува­гу на ве­ли­кі мо­жли­во­сті спів­ро­бі­тни­цтва з роз­від­ка­ми США, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Поль­щі, а та­кож НАТО. Гла­ва дер­жа­ви по­ста­вив зав­да­н­ня для ГУР: на­ро­щу­ва­н­ня по­тен­ці­а­лу ра­діо­еле­ктрон­ної та ко­смі­чної роз­від­ки. За йо­го сло­ва­ми, за­раз Укра­ї­на має мо­жли­вість отри­му­ва­ти ін­фор­ма­цію роз­ві­ду­валь­но­го ха­ра­кте­ру в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ЛА­ЗА­РЕН­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.