Ві­дбу­ли­ся пер­ші еле­ктрон­ні тор­ги при­ро­дним га­зом

Сер­гій ЄР­МІ­ЛОВ: «Вар­тість на бір­жі го­во­рить про те, що сьо­го­дні на рин­ку існує про­фі­цит»

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ЮЗИЧ, Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Укра­їн­ська то­вар­на бір­жа « Кон­тра­кто­вий дім « УМВБ » про­ве­ла пер­ші еле­ктрон­ні тор­ги фор­вар­дни­ми кон­тра­кта­ми на по­ста­ча­н­ня природного га­зу в сер­пні 2015 ро­ку. Про­це­ду­ра та пра­ви­ла цих тор­гів від­по­від­а­ють но­вій ре­да­кції За­ко­ну Укра­ї­ни « Про ри­нок природного га­зу», що на­бу­де чин­но­сті з 1 жов­тня. Ці­на на при­ро­дний газ на пер­ших тор­гах ста­но­ви­ла 5225 гри­вень за 1000 кубометрів ( без ура­ху­ва­н­ня по­слуг транс­пор­ту, ПДВ, а та­кож та­ри­фів, які ре­гу­лю­ю­ться НКРЕКП.

У мі­ру зро­ста­н­ня кіль­ко­сті уча­сни­ків га­зо­вої бір­жі тор­ги про­хо­ди­ти­муть у що­ден­но­му ре­жи­мі, а за їхні­ми ре­зуль­та­та­ми фор­му­ва­ти­ме­ться « Укра­їн­ський ін­декс ці­ни природного га­зу».

Взя­ти участь у тор­гах змо­жуть не ли­ше га­зо­ви­до­був­ні ком­па­нії, ком­па­нії-трей­де­ри і про­ми­сло­ві спо­жи­ва­чі природного га­зу, але й бю­дже­тні та ко­му­наль­ні уста­но­ви, ви­му­ше­ні сьо­го­дні ку­пу­ва­ти газ у мо­но­поль­них стру­ктур. Се­ред уча­сни­ків тор­гів бу­дуть як ком­па­нії ре­зи­ден­ти Укра­ї­ни, так і між­на­ро­дні грав­ці. Сер­гій ЄРМIЛОВ, екс-мі­ністр па­ли­ва та енер­ге­ти­ки, один з іні­ці­а­то­рів си­сте­ми еле­ктрон­них тор­гів при­ро­дним га­зом:

— Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що на­ша іні­ці­а­ти­ва роз­ви­ва­ти­ме­ться в май­бу­тньо­му. І це ду­же ва­жли­во для Укра­ї­ни. Адже це від­по­від­ає усім ви­мо­гам фор­му­ва­н­ня рин­ку природного га­зу, а та­кож прин­ци­пам Єв­ро­пей­ської енер­ге­ти­чної хар­тії і Тре­тьо­го енер­ге­ти­чно­го па­ке­ту Єв­ро­со­ю­зу. Якщо ця бір­жа пра­цю­ва­ти­ме і їй ні­хто не пе­ре­шко­джа­ти­ме, то з її до­по­мо­гою мо­жна бу­де ре­а­лі­зо­ву­ва­ти 10—15% від за­галь­ної кіль­ко­сті природного га­зу. Йде­ться про не­дов­го­стро­ко­ві спо­то­ві, фор­вар­дні та ф’ючер­сні кон­тра­кти. Ре­шта га­зу, я вва­жаю, має про­да­ва­ти­ся на дво­сто­рон­ній осно­ві між ви­до­бу­ва­ча­ми га­зу, вла­сни­ка­ми або, мо­жли­во, трей­де­ра­ми. Це все про­пи­са­но в ЗУ «Про ри­нок природного га­зу». Про­те Ка­бмін сьо­го­дні не хо­че ви­ко­ну­ва­ти нор­ми цьо­го за­ко­ну, оскіль­ки ухва­лю­вав йо­го для отри­ма­н­ня гро­шей від МВФ.

Ство­ре­н­ня еле­ктрон­ної бір­жі — це один із не­від’єм­них еле­мен­тів ство­ре­н­ня ци­ві­лі­зо­ва­но­го рин­ку природного га­зу в Укра­ї­ні. У цьо­му мо­же бу­ти не за­ці­кав­ле­ний сам «На­фто­газ» і Ка­бмін. Адже їм ду­же ви­гі­дно всі не­до­лі­ки ро­бо­ти існу­ю­чо­го спо­тво­ре­но­го рин­ку по­кри­ва­ти за ра­ху­нок держ­бю­дже­ту. То­рік це бу­ло 105 мі­льяр­дів, хо­ча зби­тки «На­фто­га­зу» ста­но­ви­ли 35 мі­льяр­дів. Цьо­го ро­ку зно­ву з бю­дже­ту да­ли гро­шей на по­пов­не­н­ня обо­ро­тних ко­штів.

Вар­тість природного га­зу на бір­жі го­во­рить про те, що сьо­го­дні на рин­ку га­зу існує про­фі­цит — ні­хто не хо­че ку­пу­ва­ти в «На­фто­га­зу» газ вар­ті­стю 7,2 ти­сяч гри­вень ( без ПДВ) за ти­ся­чу кубометрів. Ка­бмін сьо­го­дні ку­пує газ у «Газ­про­му» по 247 до­ла­рів, а в Єв­ро­пи — по 268 до­ла­рів. Бю­дже­тні й ко­му­наль­ні уста­но­ви вза­га­лі ку­пу­ють газ за більш ніж 8 ти­сяч гри­вень.

Ми по­ка­зу­є­мо, що в дер­жа­ві за­раз від­бу­ва­є­ться ве­ли­ке розба­лан­су­ва­н­ня. А там, де є розба­лан­су­ва­н­ня, з’яв­ля­ю­ться ма­ні­пу­ля­ції, ко­ру­пція то­що. Га­зо­ва бір­жа дає мо­жли­вість роз­плю­щи­ти очі всім на те, як має пра­цю­ва­ти цей ри­нок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.