До­по­мог­ти жер­твам вій­ни

Во­лон­те­ри на­да­дуть юри­ди­чну та пси­хо­ло­гі­чну під­трим­ку всім по­стра­жда­лим від бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Осо­бли­вість га­ря­чої лі­нії «До­по­мо­га» в то­му, що до опе­ра­то­рів мо­жуть звер­та­ти­ся ду­же рі­зні ка­те­го­рії лю­дей: вій­сько­ві, пе­ре­се­лен­ці, жи­те­лі оку­по­ва­них і при­фрон­то­вих те­ри­то­рій схо­ду Укра­ї­ни. На га­ря­чій лі­нії пра­цює близь­ко 20 во­лон­те­рів. Се­ред них є про­фе­сій­ні пси­хо­ло­ги, юри­сти, пе­да­го­ги. Акти­ві­сти здій­сни­ли про­ект на ба­зі бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції « Фонд про­фі­ла­кти­ки хі­мі­чних за­ле­жно­стей та СНІДу». У те­сто­во­му ре­жи­мі «До­по­мо­га» за­пра­цю­ва­ла у кві­тні, за мі­сяць ста­ла ді­я­ти пов­но­цін­но. Але про про­ект до­сі знає не­ба­га­то лю­дей, то­му дня­ми акти­ві­сти зро­би­ли йо­го пред­став­ле­н­ня.

Те­ле­фо­ну­ва­ти во­лон­те­рам мо­жна що­дня з дев’ ятої ран­ку до дев’ ятої ве­чо­ра, всі дзвін­ки без­пла­тні. Но­мер га­ря­чої лі­нії « До­по­мо­га»: 0800-503-102.

Ана­ста­сія РОЗЛУЦЬКА, ке­рів­ник про­е­кту «Га­ря­ча лі­нія «До­по­мо­га»»:

— В Укра­ї­ні існу­ють по­над 300 гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, пов’ яза­них із про­бле­ма­ми вій­ни, але всі во­ни про­філь­ні. Хтось за­йма­є­ться во­лон­те­ра­ми, хтось — уча­сни­ка­ми АТО, хтось — пе­ре­се­лен­ця­ми. Ми пра­цю­є­мо з усі­ма ци­ми ау­ди­то­рі­я­ми. У нас є три на­пря­ми: ін­фор­ма­цій­ний, пси­хо­ло­гі­чний та юри­ди­чний. Ми сфор­му­ва­ли ба­зи ор­га­ні­за­цій, які до­по­ма­га­ють по­тер­пі­лим че­рез вій­ну на схо­ді Укра­ї­ни. Ці ба­зи по­стій­но онов­лю­ю­ться. Аку­му­лю­є­мо цю ін­фор­ма­цію, щоб швид­ко до­по­ма­га­ти лю­дям. На­да­є­мо та­кож кон­та­кти як во­лон­тер­ських іні­ці­а­тив, так і уря­до­вих ор­га­ні­за­цій.

По­ки на до­бу отри­му­є­мо 10 — 20 те­ле­фон­них дзвін­ків. Про­бле­ма­ти­ка звер­нень: зни­кне­н­ня лю­ди­ни, по­шук жи­тла чи ро­бо­ти, отри­ма­н­ня рі­зних до­від­ок, со­ці­аль­ної або гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги, мо­бі­лі­за­ція. Кон­кре­тний при­клад: у при­фрон­то­вій зо­ні жін­ка не отри­мує со­ці­аль­них ви­плат. Ми звер­та­ли­ся в дер­жав­ні уста­но­ви, щоб ви­рі­ши­ти цю про­бле­му. Ін­ко­ли лю­ди те­ле­фо­ну­ють, щоб про­сто по­го­во­ри­ти. Уза­га­лі, най­ча­сті­ше до нас звер­та­ю­ться ци­віль­ні жи­те­лі схо­ду Укра­ї­ни, на дру­го­му мі­сці — пе­ре­се­лен­ці, на тре­тьо­му — вій­сько­ві. Важ­ко по­ши­рю­ва­ти ін­фор­ма­цію про наш про­ект. Для роз­кру­тки лі­нії по­трі­бно ще зо два мі­ся­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.