«Про­стір Си­на­гог»

У Льво­ві три­ва­ють «Єв­рей­ські дні у Ра­ту­ші»

Den (Ukrainian) - - День України - Іри­на СТЕЛЬ­МАХ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

ість ро­ків то­му Львів­ська мі­ська ра­да, Центр мі­ської істо­рії, Ні­ме­цьке то­ва­ри­ство мі­жна­ро­дної спів­пра­ці GIZ та низ­ка гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій по­ча­ли пра­цю­ва­ти над роз­роб­кою про­е­кту вша­ну­ва­н­ня жертв фа­ши­зму у Льво­ві. 15 ли­пня, на ме­та­ле­во­му пар­ка­ні, яким ого­ро­дже­но ру­ї­ни «Зо­ло­тої Рози», від­кри­ли одно­ймен­ну ви­став­ку аме­ри­кан­сько­го фо­то­ху­до­жни­ка Джей­со­на Фран­ци­ско. Це пер­ший ми­сте­цький за­хід, одним із зав­да­н­ням яко­го є при­вер­не­н­ня ува­ги до про­е­кту «Про­стір Си­на­гог». А з вів­тор­ка до 10 сер­пня у Льво­ві три­ває се­рія ле­кцій, дис­ку­сій і бе­сід під спіль­ною на­звою «Єв­рей­ські дні у Ра­ту­ші: спіль­на спад­щи­на та від­по­від­аль­ність».

«Одним із най­ці­ка­ві­ших місць у львів­сько­му се­ре­дмі­сті, до яко­го зав­жди ідуть і ту­ри­сти, і на­у­ков­ці, є ру­ї­ни си­на­го­ги «Зо­ло­та Ро­за», яку 1942 ро­ку пі­дір­ва­ли ні­ме­цькі війсь- ка. Вва­жа­є­ться, що це бу­ла най­кра­си­ві­ша си­на­го­га у Схі­дній Єв­ро­пі. Сьо­го­дні це мі­сце, як і вза­га­лі зна­чна ча­сти­на єв­рей­сько­го квар­та­лу, є по­ро­жнім і ду­же за­не­дба­ним. Вла­сне, про­гра­ма «Єв­рей­ські дні у Льво­ві» — ще один спо­сіб акту­а­лі­за­ції те­ми пам’яті про єв­ре­їв та спіль­ної від­по­від­аль­но­сті за єв­рей­ську спад­щи­ну у Льво­ві. Ле­кції, дис­ку­сії та бе­сі­ди про куль­ту­ру, по­бут і сві­то­гляд львів­сько­го, га­ли­цько­го, укра­їн­сько­го та за­га­лом схі­дно­єв­ро­пей­сько­го єв­рей­ства го­ту­ють до­слі­дни­ки й до­слі­дни­ці з Укра­ї­ни, Поль­щі та США. Зав­дя­ки зу­си­л­лям ор­га­ні­за­то­рів вхід на всі по­дії — віль­ний. До ре­чі, син­хрон­ний пе­ре­клад на укра­їн­ську пе­ред­ба­че­но, тож по­ро­зу­мі­ти­ся й по­дис­ку­ту­ва­ти змо­жуть усі охо­чі», — за­зна­чив «Дню» прес-се­кре­тар «Єв­рей­ських днів у Ра­ту­ші» Во­ло­ди­мир Бє­глов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.