Як оми­ну­ти ве­то Ро­сії в Ра­ді Без­пе­ки ООН

Екс­перт — про ва­рі­ан­ти ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го три­бу­на­лу для при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті вин­них у збит­ті лі­та­ка MH-17

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Сьо­го­дні пі­зно уве­че­рі в НьюЙорку від­бу­де­ться го­ло­су­ва­н­ня про­е­кту ре­зо­лю­ції РБ ООН що­до ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го три­бу­на­лу для при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті вин­них у збит­ті ма­лай­зій­сько­го лі­та­ка MH-17 з 298 осо­ба­ми на бор­ту рік то­му над Дон­ба­сом.

На­пе­ре­до­дні мі­ністр за­кор­дон­них справ Ав­стра­лії Джу­лі Бі­шоп за­яви­ла про на­мір пе­ре­ко­на­ти пре­зи­ден­та Ро­сії Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на і сво­їх со­ю­зни­ків у не­об­хі­дно­сті ство­ре­н­ня та­ко­го три­бу­на­лу ООН. «Ми не по­вин­ні до­зво­ли­ти на­кла­сти ве­то в Ра­ді Без­пе­ки ООН, яке дасть пра­во уни­кну­ти правосуддя. Будь- яке подаль­ше зво­лі­ка­н­ня — по­га­ний си­гнал тим не­дер­жав­ним ді­я­чам, які зда­тні здій­сню­ва­ти та­кі звір­ства. Сві­то­ва спіль­но­та по­вин­на бу­ти ті­сно згур­то­ва­на в за­су­джен­ні будь-яких атак на ци­віль­ні лі­та­ки в ко­мер­цій­но­му по­ві­тря­но­му про­сто­рі», — за­яви­ла Бі­шоп.

Ра­ні­ше по­стій­ний пред­став­ник РФ при ООН Ві­та­лій Чур­кін за­явив, що Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція на­кла­де ве­то на ре­зо­лю­цію Ра­ди Без­пе­ки ООН про ство­ре­н­ня три­бу­на­лу що­до авіа­ка­та­стро­фи ма­лай­зій­сько­го «Бо­їн­га» над Дон­ба­сом, якщо до­ку­мент на­бе­ре не­об­хі­дні для прийня­т­тя дев’ять го­ло­сів. У цьо­му мо­жна не сум­ні­ва­ти­ся, адже Мо­сква тра­ди­цій­но на­кла­дає ве­то на будь-які ре­зо­лю­ції із за­су­дже­н­ням ро­сій­ської агре­сії на схо­ді Укра­ї­ни та не­за­кон­ну ане­ксію Кри­му Ро­сі­єю.

Ви­ни­кає за­пи­та­н­ня, що ро­би­ти да­лі, або які існу­ють ін­ші ва­рі­ан­ти що­до ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го три­бу­на­лу, якщо сьо­го­дні Ро­сія за­ве­тує за­про­по­но­ва­ний Ма­лай­зі­єю і під­три­ма­ний уря­да­ми Укра­ї­ни, Ав­стра­лії, Бель­гії та Ні­дер­лан­дів про­ект ре­зо­лю­ції.

По­стій­ний пред­став­ник Укра­ї­ни в ООН Юрій Сергеєв в ін­терв’ ю « Го­ло­су Аме­ри­ки » ви­сло­вив упев­не­ність, що три­бу­нал що­до « Бо­їн­га» бу­де ство­ре­но на­віть у ви­пад­ку, якщо Ро­сія на­кла­де ве­то на під­го­тов­ле­ну ре­зо­лю­цію. « Якщо Ро­сія за­сто­сує пра­во ве­то, то кра­ї­ни, які вне­сли ре­зо­лю­цію, у то­му чи­слі Укра­ї­на, до цьо­го го­то­ві. У нас є і план «А» — про­дов­жу­ва­ти ро­бо­ту в Ра­ді Без­пе­ки, і план «В» — пра­цю­ва­ти по­за Ра­дою Без­пе­ки, але в ме­жах ООН. Ще один план по­ля­гає у ство­рен­ні три­бу­на­лу по­за ме­жа­ми ООН. І тут існує кіль­ка ва­рі­ан­тів, яким мо­же бу­ти цей три­бу­нал. Та­ким чи­ном, я спо­ді­ва­ю­ся, що в тій чи ін­шій фор­мі ме­ту що­до ство­ре­н­ня три­бу­на­лу, яку ста­вить спіль­на гру­па з роз­слі­ду­ва­н­ня, все-та­ки бу­де до­ся­гну­то», — ска­зав Сергеєв.

« День » звер­нув­ся до екс- упов­но­ва­же­но­го Укра­ї­ни в Між­на­ро­дно­му су­ді ООН, юри­ста- між­на­ро­дни­ка Во­ло­ди­ми­ра ВА­СИ­ЛЕН­КА з про­ха­н­ням да­ти прогноз що­до ре­зуль­та­тів сьо­го­дні­шньо­го го­ло­су­ва­н­ня і роз­по­ві­сти, які існу­ють ва­рі­ан­ти ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го три­бу­на­лу з при­тя­гне­н­ня вин­них у збит­ті ма­лай­зій­сько­го лай­не­ра.

«ГО­ЛОВ­НЕ — ДО­МОГ­ТИ­СЯ НЕ­ВІД­ВО­РО­ТНО­СТІ ПО­КА­РА­Н­НЯ ТИХ, ХТО ВЧИ­НИВ ЗЛО­ЧИН»

— Моя ін­ту­ї­ція, до­свід та зна­н­ня під­ка­зу­ють, що, оче­ви­дно, ре­зо­лю­ції зі ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го три­бу­на­лу не бу­де ухва­ле­но. Ро­сія за­ве­тує її. Бу­ло чи­ма­ло ре­зо­лю­цій що­до за­су­дже­н­ня цьо­го зло­чи­ну та ви­слов­ле­н­ня спів­чу­т­тя ро­ди­чам за­ги­блих. Го­лов­не — до­би­ти­ся не­від­во­ро­тно­сті по­ка­ра­н­ня тих, хто вчи­нив зло­чин. Іна­кше ка­жу­чи, йде­ться про те, щоб ро­зі­бра­ти­ся, оці­ни­ти на­ле­жним чи­ном факти, які з’ясу­ва­ла спіль­на слід­ча гру­па, да­ти пра­во­ву оцін­ку і ви­зна­чи­ти, хто ви­нен і якою мі­рою, і при­зна­чи­ти по­ка­ра­н­ня. То­ді це ма­ти­ме сенс і бу­де одним із при­кла­дів не­від­во­ро­тно­сті по­ка­ра­н­ня за між­на­ро­дний зло­чин.

— Мі­ністр за­кор­дон­них справ Ав­стра­лії Джу­лі Бі­шоп в ін­терв’ ю ЗМІ за­яви­ла, що не зу­пи­ни­ться, до­по­ки не бу­де за­без­пе­че­на спра­ве­дли­вість для сі­мей і ро­дин за­ги­блих, і ви­сло­ви­ла спо­ді­ва­н­ня, що спра­цює план « А » — ство­ре­н­ня три­бу­на­лу. «Ве­то не по­вин­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, щоб вин­ні уни­кли від­по­від­аль­но­сті за ско­є­н­ня зло­чи­ну » , — на­го­ло­си­ла во­на. Чи спра­цює та­кий за­клик ав­стра­лій­сько­го мі­ні­стра, щоб оми­ну­ти ве­то Ро­сії?

— Дай Бог, щоб спо­ді­ва­н­ня пан Бі­шоп справ­ди­ли­ся. Я теж за те, щоб бу­ло ство­ре­но цей три­бу­нал, щоб він по­чав пра­цю­ва­ти, при­чо­му ре­зуль­та­тив­но. Ме­ні зда­є­ться, йо­го ство­ре­н­ня в кін­це­во­му ре­зуль­та­ті бу­ло б на ко­ристь са­мої Ро­сії. По­пер­ше, це про­де­мон­стру­ва­ло б те, що Ро­сія від­кри­та до ци­ві­лі­зо­ва­них за­со­бів ви­рі­ше­н­ня та­ких суперечок і при­хиль­ник за­сто­су­ва­н­ня норм між­на­ро­дно­го пра­ва, зокре­ма норм між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го пра­ва до всіх, не­за­ле­жно від гро­ма­дян­ства та етні­чно­го по­хо­дже­н­ня. По­дру­ге, на­віть як­би бу­ли ви­зна­ні вин­ни­ми ро­сій­ські гро­ма­дя­ни, то тут був би та­кож по­зи­тив. Це від­кри­ва­ло б шлях до по­ка­ра­н­ня ін- ших осіб, які вин­ні у вчи­не­ні зло­чи­нів. Іна­кше ка­жу­чи, зло­чин, хто б йо­го не ско­їв і за яких об­ста­вин він від­бу­вав­ся б, під­ля­гає по­ка­ран­ню. Цьо­го ви­ма­га­ють еле­мен­тар­ні прин­ци­пи між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го пра­ва.

ПРО ВА­РІ­АН­ТИ «B»І «C»

— На­ра­зі в укра­їн­сько­му МЗС не хо­чуть го­во­ри­ти про ва­рі­ант «B» на ви­па­док, якщо Ро­сія за­ве­тує ре­зо­лю­цію зі ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го три­бу­на­лу. Во­дно­час са­ма Бі­шоп ка­же, що існу­ють ва­рі­ан­ти « Bs » . На ва­шу дум­ку, які мо­жуть бу­ти ще ва­рі­ан­ти за ме­жа­ми РБ ООН що­до ство­ре­н­ня цьо­го три­бу­на­лу і як їх мо­жна ре­а­лі­зу­ва­ти?

— Че­сно ка­жу­чи, я не знаю, що ма­ла на увазі па­ні Бі­шоп, ко­ли во­на зга­ду­ва­ла про ва­рі­ант « B » . З мо­єї то­чки зо­ру як прав­ни­ка, мо­жуть існу­ва­ти ва­рі­ан­ти «B»і «C». Пер­ший з них — це пе­ре­да­ча ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го три­бу­на­лу на роз­гляд Ге­не­раль­ної Асам­блеї ООН, ґрун­ту­ю­чись на ре­зо­лю­ції 377, яка бу­ла ухва­ле­на цим ор­га­ном 1950 ро­ку і ма­ла на­зву «Об’єд­на­н­ня за­ра­ди ми­ру». Ця ре­зо­лю­ція пе­ред­ба­чає: у ра­зі якщо РБ ООН є не­спро­мо­жною ухва­ли­ти рі­ше­н­ня у пи­та­н­нях, які сто­су­ю­ться її ком­пе­тен­ції, зокре­ма по­пе­ре­дже­н­ня по­ру­ше­н­ня за­галь­но­го ми­ру, то ГА ООН дво­ма тре­ти­на­ми го­ло­сів мо­же ухва­ли­ти від­по­від­ну ре­зо­лю­цію. Бу­ло ба­га­то пре­це­ден­тів за­сто­су­ва­н­ня са­ме прин­ци­пу ці­єї ре­зо­лю­ції, зокре­ма 1950 ро­ку на її осно­ві бу­ли ство­ре­ні зброй­ні си­ли ООН, які від­би­ва­ли зброй­ну агре­сію Пів­ні­чної Ко­реї про­ти Пів­ден­ної.

Не­до­лі­ки цьо­го ва­рі­ан­ту по­ля­га­ють у то­му, що Ро­сія зви­чай­но бу­де го­ло­су­ва­ти про­ти, якщо прой­де та­ка ре­зо­лю­ція, і ска­же, що во­на не ви­знає жо­дних пра­во­вих на­слід­ків ці­єї ре­зо­лю­ції і від­по­від­но не ви­знає цьо­го три­бу­на­лу, який, мо­жли­во, бу­де ство­ре­но, і йо­го ре­зуль­та­тів. Ро­сія ро­бить не­о­пв­но­цін­ною ле­гі­тим­ність та­ко­го три­бу­на­лу у по­лі­ти­чно­му сен­сі. Хо­ча з то­чки зо­ру пра­ва там усе нор­маль­но.

Ще один ва­рі­ант «C» по­ля­гає у за­лу­чен­ні ме­ха­ні­зму між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го су­ду, ко­ли дер­жа­ви ви­зна­ють юрис­ди­кцію цьо­го три­бу­на­лу са­ме в цій спра­ві. На­віть Укра­ї­на мо­же це зро­би­ти. І пер­ший крок у цьо­му на­прям­ку уже зро­бле­но — 25 лю­то­го цьо­го ро­ку Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни ухва­ли­ла по­ста­но­ву про ви­зна­н­ня юрис­ди­кції між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го три­бу­на­лу що­до си­ту­а­ції, яка ви­ни­кла вна­слі­док ро­сій­ської агре­сії про­ти Укра­ї­ни і вна­слі­док вчи­не­н­ня РФ во­єн- них зло­чи­нів і зло­чи­нів про­ти лю­дя­но­сті під час та­кої агре­сії. Фор­маль­но звер­не­н­ня до Між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го три­бу­на­лу не бу­ло зро­бле­но. А це не важ­ко зро­би­ти і то­ді про­си­ти Між­на­ро­дний кри­мі­наль­ний три­бу­нал взя­ти­ся за роз­слі­ду­ва­н­ня і ці­єї спра­ви що­до зби­т­тя ма­лай­зій­сько­го лі­та­ка, ви­ді­лив­ши її в окре­ме про­ва­дже­н­ня. Це ціл­ком мо­жли­во, то­му що зло­чин тра­пив­ся на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, і Укра­ї­на ви­знає юрис­ди­кцію цьо­го су­ду. Якщо це бу­де під­крі­пле­но від­по­від­ни­ми ді­я­ми ін­ших дер­жав ті­єї ж Гол­лан­дії, Ав­стра­лії, Ма­лай­зії, то­ді Між­на­ро­дний кри­мі­наль­ний три­бу­нал бу­де ма­ти ду­же со­лі­дну пра­во­ву осно­ву, щоб зайня­ти­ся роз­гля­дом ці­єї спра­ви.

Під­су­мо­ву­ю­чи, хо­чу від­зна­чи­ти, зу­пи­ни­ти­ся і ви­зна­ти, що Ро­сія сво­їм пра­вом ве­то мо­же за­бло­ку­ва­ти будь-яке спра­ве­дли­ве рі­ше­н­ня з будь-яко­го пи­та­н­ня — це бу­де гань­бою для між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства. Між­на­ро­дна спіль­но­та по­вин­на ді­я­ти та­ким чи­ном, щоб все- та­ки ство­ри­ти від­по­від­ні пре­це­ден­ти, які свід­чать про те, що зло не мо­же ли­ша­ти­ся не­по­ка­ра­ним.

«П’ЯТІРКА КРА­ЇН ГО­ТО­ВА РО­БИ­ТИ ВСЕ ДЛЯ ПРО­СУ­ВА­Н­НЯ ІДЕЇ ЗІ СТВО­РЕ­Н­НЯ ТРИ­БУ­НА­ЛУ»

Мар’яна БЕЦА, ре­чник, на­чаль­ник Управ­лі­н­ня ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки МЗС Укра­ї­ни:

— Са­ме за­раз мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­ло Клім­кін ра­зом з мі­ні­стра­ми за­кор­дон­них справ Ав­стра­лії, Бель­гії, Ма­лай­зії та Ні­дер­лан­дів про­во­дить у Нью-Йор­ку кон­суль­та­ції що­до про­е­кту Ре­зо­лю­ції РБ ООН з утво­ре­н­ня між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го три­бу­на­лу для при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті вин­них у збит­ті лі­та­ка.

Ми за­кли­ка­є­мо усі дер­жа­ви ви­ко­на­ти свій обов’язок і до­кла­сти зу­силь для по­до­ла­н­ня без­кар­но­сті. Ми по­вин­ні за­без­пе­чи­ти спра­ве­дли­вість для сі­мей і ро­дин за­ги­блих.

Утво­ре­н­ня три­бу­на­лу са­ме за­раз, до за­вер­ше­н­ня кри­мі­наль­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня, га­ран­ту­ва­ти­ме ма­кси­маль­ну де­по­лі­ти­за­цію цьо­го пи­та­н­ня.

Ро­сія є єди­ною дер­жа­вою, що ви­сту­пає про­ти утво­ре­н­ня три­бу­на­лу. При­чи­ни зро­зумі­лі. Однак ідея утво­ре­н­ня три­бу­на­лу зна­йшла ши­ро­ку під­трим­ку се­ред ін­ших кра­ї­ну­ча­сни­ків ООН, а п’ятірка кра­їн-іні­ці­а­то­рів го­то­ва ро­би­ти все не­об­хі­дне для її подаль­шо­го про­су­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.