Си­на Кад­да­фі у Лі­вії за­су­дже­но до стра­ти

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Са­ї­фа аль-Ісла­ма Кад­да­фі ви­зна­но вин­ним у вій­сько­вих зло­чи­нах, пов’яза­них з ре­во­лю­ці­єю, яка ста­ла­ся в Лі­вії 2011 ро­ку. Ра­зом з ін­ши­ми на­бли­же­ни­ми пол­ков­ни­ка Му­ам­ма­ра Кад­да­фі йо­го син брав участь у при­ду­шен­ні про­те­стів. Всьо­го за цим зви­ну­ва­че­н­ням, яке ква­лі­фі­ку­є­ться су­дом Лі­вії як вій­сько­вий зло­чин, про­хо­ди­ли по­над 30 осіб. Са­мо­го Са­ї­фа аль-Ісла­ма в за­лі су­ду під час ого­ло­ше­н­ня ви­ро­ку не бу­ло. Під час роз­гля­ду він свід­чив че­рез ві­деозв’язок, оскіль­ки за­раз йо­го утри­му­ють бо­йо­ви­ки з мі­ста Зін­тан. До стра­ти та­кож за­су­ди­ли ко­ли­шньо­го гла­ву се­кре­тних служб при Кад­да­фі Абдал­лу Се­нус­сі й ко­ли­шньо­му прем’єр-мі­ні­стра Ба­гда­ді аль-Ма­хму­ді. Всі во­ни мо­жуть оскар­жи­ти ви­рок. Ін­ші обви­ну­ва­че­ні, що про­хо­ди­ли у спра­ві про при­ду­ше­н­ня про­те­стів у Лі­вії, отри­ма­ли рі­зні тер­мі­ни по­збав­ле­н­ня во­лі: від п’яти ро­ків до до­ві­чно­го ви­ро­ку. Їх зви­ну­ва­чу­ва­ли у вбив­ствах, ви­кра­да­н­нях лю­дей, роз­тра­ті. Всі епі­зо­ди, що роз­гля­да­ли­ся в су­ді, на­ле­жать до пе­рі­о­ду пов­ста­н­ня про­ти Кад­да­фі. На­га­да­є­мо, су­до­вий про­цес роз­по­чав­ся то­рік, і від са­мо­го по­ча­тку йо­го кри­ти­ку­ва­ли пра­во­за­хи­сні ор­га­ні­за­ції, що став­лять під сум­нів спра­ве­дли­вість лі­вій­сько­го правосуддя.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.