Ген­сек НАТО під­три­мує дії Ту­реч­чи­ни на пів­ден­них кор­до­нах

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО Єнс Стол­тен­берг за­явив, що Альянс під­три­мує вій­сько­ві дії Ту­реч­чи­ни, спря­мо­ва­ні на на­ве­де­н­ня ла­ду уздовж пів­ден­них кор­до­нів. Про це він за­явив на са­мі­ті в Брюс­се­лі, в рам­ках яко­го обго­во­рю­ва­ли­ся вій­сько­ві дії Ту­реч­чи­ни, на­прав­ле­ні про­ти бо­йо­ви­ків те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції «Іслам­ська дер­жа­ва» та Ро­бі­тни­чої пар­тії Кур­ди­ста­ну. «НАТО ду­же ува­жно сте­жить за си­ту­а­ці­єю, і ми за­ли­ша­є­мо­ся со­лі­дар­ни­ми з на­ши­ми ту­ре­цьки­ми пар­тне­ра­ми», — на­во­дить сло­ва Стол­тен­бер­га РБК. Во­дно­час ген­сек не став ко­мен­ту­ва­ти той факт, що ту­ре­цька вла­да зав­дає уда­рів як по джи­ха­ди­стах, так і по їхніх го­лов­них опо­нен­тах в ре­гіо­ні. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що 25 ли­пня ту­ре­цька ар­мія ата­ку­ва­ла ба­зи «Іслам­ської дер­жа­ви» і Ро­бі­тни­чої пар­тії Кур­ди­ста­ну на те­ри­то­рії Іра­ку та Си­рії. Слі­дом за цим бо­йо­ви­ки Ро­бі­тни­чої пар­тії Кур­ди­ста­ну за­яви­ли, що пе­ре­мир’ я з Ту­реч­чи­ною втра­ти­ло будь-який сенс. То­го са­мо­го дня в Ту­реч­чи­ні в рам­ках ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції бу­ло за­три­ма­но по­над 850 осіб.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.