«Iзо­ля­ція» На­дії

Марк ФЕЙ­ГІН — про те, як Ро­сія вла­што­вує су­ди­ли­ще над укра­їн­ською льо­тчи­цею

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

Май­же ти­ждень з укра­їн­ською льо­тчи­цею На­ді­єю Сав­чен­ко, яка утри­му­є­ться в Ро­сії, не бу­ло ні­яко­го зв’яз­ку. Дня­ми укра­їн­ка «зна­йшла­ся» в слідчому ізоляторі №3 мі­ста Но­во­чер­каськ (Ро­стов­ська область). Про це по­ві­до­ми­ла упов­но­ва­же­ний із прав лю­ди­ни РФ Ел­ла Пам­фі­ло­ва.

Зав­тра, 30 ли­пня, в мі­сті До­не­цьку Ро­стов­ської обла­сті по­чну­ться по­пе­ре­дні слу­ха­н­ня у спра­ві На­дії Сав­чен­ко. На­га­да­є­мо, укра­їн­ську льо­тчи­цю, на­ро­дно­го де­пу­та­та Сав­чен­ко за­три­ма­ли ми­ну­ло­го лі­та на Дон­ба­сі, пі­сля чо­го пе­ре­пра­ви­ли до Ро­сії. Її зви­ну­ва­чу­ють у вбив­стві двох ро­сій­ських жур­на­лі­стів і «не­за­кон­но­му» пе­ре­ти­ні кор­до­ну РФ.

«День» звер­нув­ся до одно­го з адво­ка­тів На­дії Сав­чен­ко Мар­ка Фей­гі­на з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти ета­пу­ва­н­ня укра­їн­ки до СІЗО Но­во­чер­ка­ська:

— Но­во­чер­каськ — це май­же 150 км і, що­най­мен­ше, дві го­ди­ни їзди до До­не­цько­го мі­сько­го су­ду. То­му ета­пу­ва­н­ня На­дії до Но­во­чер­ка­ська — без­умов­но, ізо­ля­ція.

Вра­хо­ву­ю­чи те, що по­пе­ре­днє слу­ха­н­ня роз­по­чне­ться об 11.00, На­дію ви­во­зи­ти­муть близь­ко 07.00 ран­ку. Ета­пу­ва­н­ня — це особлива про­це­ду­ра. Фа­кти­чно На­дія пе­ре­бу­ва­ти­ме пів­дня в до­ро­зі.

Рі­ше­н­ня ізо­лю­ва­ти На­дію — ан­га­жо­ва­на по­зи­ція су­ду і зви­ну­ва­че­н­ня, си­сте­ми ФСВП, які ви­рі­ши­ли її та­ким чи­ном обме­жи­ти, щоб во­на не мо­гла ро­би­ти за­яви, пе­ре­да­ва­ти свої ли­сти.

Це та­кож спро­ба то­го, щоб адво­ка­ти не ма­ли на­дій­но­го і кон­фі­ден­цій­но­го зв’яз­ку з нею, який га­ран­то­ва­но Кри­мі­наль­но-про­це­су­аль­ним ко­де­ксом РФ. Нам теж їха­ти до На- дії з До­не­цька дві го­ди­ни. Ко­ли ми до неї при­їде­мо, тре­ба бу­де зайня­ти чер­гу в СІЗО. Крім то­го, це на­віть не сам Ро­стов, а Ро­стов­ська область, де я ні­ко­ли не був і не знаю, які там по­ряд­ки, си­сте­ма і як пра­цює спе­цча­сти­на. В будь-яко­му ра­зі, це ду­же ускла­днить ро­бо­ту за­хи­сту.

Сам по со­бі ви­бір су­ду в До­не­цьку Ро­стов­ської обла­сті не про­сто ви­кли­кає сум­ні­ви. За оче­ви­дної фа­бри­ка­ції ці­єї спра­ви ство­рю­є­ться від­чут- тя, що це її хо­чуть по­да­лі від­го­ро­ди­ти від Мо­скви, спо­сте­рі­га­чів, ЗМІ, мі­жна­ро­дної гро­мад­сько­сті, ро­ди­чів На­дії й укра­їн­ських ди­пло­ма­тів, які на­да­ють На­дії кон­суль­ську під­трим­ку.

— Як мо­жна і чи ре­аль­но по­до­ла­ти цю ізо­ля­цію?

— Я вва­жаю, що аб­со­лю­тно не­ре­аль­но. Про­те за­хист На­дії зро­бить усе, що в йо­го си­лах. На слу­ха­н­нях ми за­яви­мо кло­по­та­н­ня про пе­ре­не- се­н­ня під­су­дно­сті до Мо­скви. Ми та­кож за­йма­є­мо­ся й оскар­же­н­ням рі­ше­н­ня ген­про­ку­ра­ту­ри і ви­ма­га­ти­ме­мо, щоб На­дію пе­ре­ве­зли, не по­ру­шу­ю­чи її прав як іно­зем­но­го гро­ма­дя­ни­на, в СІЗО мі­ста Ша­хти. Від ньо­го 30 хви­лин їзди до До­не­цька.

Ми та­кож кло­по­та­ти­ме­мо про за­без­пе­че­н­ня більш зру­чно­го спіл­ку­ва­н­ня з На­ді­єю. Зно­ву ж та­ки, це не якісь ду­ро­щі або прим­ха — це га­ран­то­ва­но нор­ма­ми за­ко­ну. Для під­су­дно­го ва­жли­во спіл­ку­ва­ти­ся з за­хи­стом. До то­го ж На­дію по­ки що не ви­зна­но вин­ною. Во­на ли­ше лю­ди­на, яку зви­ну­ва­чу­ють.

Щоб по­до­ла­ти ізо­ля­цію — тре­ба про­дов­жу­ва­ти ви­сту­па­ти із за­ява­ми укра­їн­сько­му МЗС, між­на­ро­дним де­ле­га­ці­ям, — то­му ж ПАРЕ, де­ле­га­том яко­го є На­дія.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.