Кемерон: бру­дним — не мі­сце у Бри­та­нії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Бри­тан­ський прем’єр Де­від Кемерон за­явив, що пра­кти­ку ку­пів­лі іно­зем­ця­ми бу­дин­ків у Ве­ли­кій Бри­та­нії за до­по­мо­гою не­ле­галь­но при­вла­сне­них або від­ми­тих гро­шей не­об­хі­дно при­пи­ни­ти. Про це він ска­зав на ле­кції у Шко­лі пу­блі­чної по­лі­ти­ки іме­ні Лі Ку­ан Ю у Сін­га­пу­рі. Кемерон по­обі­цяв ви­кри­ти ви­ко­ри­ста­н­ня «ано­нім­них фі­ктив­них ком­па­ній» для ку­пів­лі елі­тної не­ру­хо­мо­сті у Бри­та­нії — най­ча­сті­ше в Лон­до­ні. Він та­кож від­зна­чив, що Ве­ли­ка Бри­та­нія не по­вин­на ста­ва­ти «при­тул­ком отри­ма­них зло­чин­ним шля­хом гро­шо­вих ко­штів з усьо­го сві­ту». Прем’єр під­кре­слив, що між­на­ро­дне спів­то­ва­ри­ство має енер­гій­но бо­ро­ти­ся з «ра­ко­вою пу­хли­ною ко­ру­пції». Як від­зна­чає «Бі-бі-сі», Де­від Кемерон про­во­дить чо­ти­ри­ден­не тур­не кра­ї­на­ми Пів­ден­но-Схі­дної Азії. В по­не­ді­лок він по­бу­вав в Ін­до­не­зії, на­сту­пні кра­ї­ни, які він від­ві­дає, — Ма­лай­зія та В’єтнам.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.