«Но­ві» у ГПУ пе­ре­мо­гли?

За­сту­пник Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Во­ло­ди­мир Гу­зир за­явив, що йде у від­став­ку. Ви­мо­га гро­мад­сько­сті що­до від­став­ки Шо­кі­на за­ли­ша­є­ться

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

«Це до­зво­лить ме­ні че­рез суд за­хи­сти­ти своє ім’я та ім’я мо­єї сім’ї від по­лі­ти­чних на­па­док», — за­явив Гу­зир учо­ра під час бри­фін­гу в ГПУ. Го­ло­ва ві­дом­ства Ві­ктор Шо­кін прийняв від­став­ку та при­зна­чив на йо­го мі­сце Юрія Сев­ру­ка. Ген­про­ку­рор та­кож за­явив про те, що про­ку­ра­ту­ра го­тує по­да­н­ня на зня­т­тя недоторканності з де­кіль­кох на­ро­дних де­пу­та­тів-екс-ре­гіо­на­лів, а та­кож відзи­ває та­ке по­да­н­ня на де­пу­та­та Ан­дрія Ло­зо­во­го за­для роз­ши­ре­н­ня йо­го но­ви­ми фа­кта­ми.

За сло­ва­ми Шо­кі­на, зі вчо­ра­шньо­го дня по­ча­лась про­це­ду­ра за­о­чно­го за­су­дже­н­ня 6 екс-чи­нов­ни­ків, в то­му чи­слі Яну­ко­ви­ча, Ар­бу­зо­ва, Клі­мен­ка та Бо­га­ти­рьо­вої. Він та­кож за­явив про бло­ку­ва­н­ня гро­шей на іно­зем­них ра­хун­ках екс-чи­нов­ни­ків на су­ми у ?85 млн., $26 млн. та Ђ9 млн. Не за­був Шо­кін і про роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів про­ти акти­ві­стів Єв­ро­май­да­ну, з при­во­ду чо­го пі­до­зрю­ю­ться 149 осіб, а до су­ду спря­мо­ва­ні ма­те­рі­а­ли що­до 23-х.

«Гу­зир звіль­нив­ся ні­би­то «че­рез по­лі­ти­чний тиск», але та­ке фор­му­лю­ва­н­ня не від­по­від­ає ре­аль­но­сті, — ко­мен­тує «Дню» ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції Да­ри­на КАЛИНЮК, — Ми очі­ку­ва­ли, що Шо­кін звіль­нить лю­ди­ну, яка по­кри­ва­ла ко­ру­пціо­не­рів та по­чи­на­ла про­ва­дже­н­ня про­ти но­вих лю­дей у ГПУ — ко­ман­ди Ка­ська та Са­ква­ре­лі­дзе. Але дії ген­про­ку­ро­ра свід­чать, що він не ви­знав ви­ну, по­мил­ку і це звіль­не­н­ня від­бу­ло­ся для змен­ше­н­ня ме­дій­ної хви­лі. Є ін­фор­ма­ція, яку ми пе­ре­ві­ря­ти­ме­мо, що новопризначений за­сту­пник ген­про­ку­ро­ра Сев­рук пов’яза­ний із Гу­зи­рем». За сло­ва­ми Калинюк, «за­яви Шо­кі­на про Яну­ко­ви­ча та екс-ре­гіо­на­лів — це спро­ба ство­ри­ти ви­дмість, що він є ре­фор­ма­то­ром і під йо­го ке­рів­ни­цтвом ГПУ — «ін­ший ор­ган», який змі­ню­є­ться та ре­а­гує на по­тре­би гро­мад­сько­сті». «Але ре­аль­ні змі­ни бу­ли б, як­би Гу­зи­ра прив­се­лю­дно по­ка­ра­ли і звіль­ни­ли за дії, не да­ли «пі­ти кра­си­во», а на йо­го мі­сце за­про­си­ли кри­шта­ле­во чи­сту лю­ди­ну но­вої фор­ма­ції, — го­во­рить гро­мад­ська ді­я­чка, — Про­те гро­мад­ський тиск дав свої ре­зуль­та­ти, бо без ін­фор­ма­цій­ної хви­лі звіль­ни­ти мо­гли не Гу­зи­ра, а Ка­ська, Са­ква­ре­лі­дзе чи чле­нів їх ко­ман­ди. Це пе­ре­мо­га гро­мад­ськос- ті у не­ве­ли­чкій би­тві, але за не­за­ле­жність та онов­ле­н­ня про­ку­ра­ту­ри до­ве­де­ться ще бо­ро­ти­ся. Про­ти­сто­я­н­ня в ке­рів­ни­цтві ГПУ між «но­ви­ми» та «ста­ри­ми» до­сі є, адже остан­ні на­ма­га­ю­ться за­ву­а­льо­ва­но за­хи­сти­ти си­сте­му. Ви­мо­га гро­мад­сько­сті що­до від­став­ки Шо­кі­на за­ли­ша­є­ться. Си­ту­а­ція із Гу­зи­рем є ще одним ар­гу­мен­том що­до цьо­го».

ФО­ТО ОЛЕ­КСАН­ДРА КОСАРЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.