За­мість ву­гі­л­ля — «сло­ве­сна ма­са»

Мі­ністр, прем’єр і лі­дер проф­спі­лок не ма­ють спіль­ної дум­ки що­до управ­лі­н­ня енер­ге­ти­кою

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

До зи­ми ще да­ле­ко, але си­ту­а­ція в енер­ге­ти­ці не­аби­як на­сто­ро­жує. На ра­нок по­не­діл­ка НЕК «Укр­енер­го» кон­ста­ту­ва­ла «не­ба­ланс» по­ту­жно­сті в об’ єд­на­ній енер­го­си­сте­мі Укра­ї­ни в 2,8 ГВт, зокре­ма ли­ше по те­пло­вих еле­ктро­стан­ці­ях — 1,55 ГВт. Че­рез об­стрі­ли бо­йо­ви­ка­ми ( згорів тран­сфор­ма­тор і зруй­но­ва­ні лі­нії еле­ктро­пе­ре­дач) зу­пи­ни­ли­ся три енер­го­бло­ки Ву­гле­гір­ської ТЕС. Крім то­го, по одно­му бло­ку від­клю­че­но на Ла­ди­жин­ській і За­по­різь­кій стан­ці­ях, на по­за­пла­но­во­му ре­мон­ті був блок №1 За­по­різь­кої АЕС.

Укра­ї­на в рам­ках па­ра­лель­ної ро­бо­ти отри­мує від су­сі­дніх з нею енер­го­си­стем близь­ко 800- 900 МВт, по­ві­до­мив мі­ністр енер­ге­ти­ки й ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин. « Не­ба­ланс » в ОЕС Укра­ї­ни він окру­глює до 2,5 ГВт, але вка­зує, що си­ту­а­ція сьо­го­дні вкрай на­пру­же­на. «Десь 800-900 МВт отри­му­є­мо у па­ра­лель­ній ро­бо­ті від на­ших су­сі­дів, по пе­ре­ті­кан­ню. Але сьо­го­дні ми за це не пла­ти­мо. На­при­кін­ці мі­ся­ця по­ди­ви­мо­ся, яким бу­де ба­ланс і, я спо­ді­ва­ю­ся, час­тко­во по­вер­не­мо по­ту­жні­стю. Спо­ді­ва­ю­ся, це не три­ва­ти­ме дов­го » .

Не­зва­жа­ю­чи на по­то­чні про­бле­ми, Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля жи­ве не ли­ше сьо­го­дні­шнім днем. Свою зу­стріч з жур­на­лі­ста­ми в по­не­ді­лок Дем­чи­шин по­чав з роз­по­віді про під­го­тов­лю­ва­ні в йо­го ві­дом­стві за­ко­но­про­е­кти. Це за­кон про ри­нок еле­ктро­енер­гії, над яким за­раз пра­цює за­сту­пник мі­ні­стра Оле­ксандр Све­те­лик. Дам­чи­шин обі­цяє пі­сля кіль­кох ра­ун­дів обго­во­рень до ве­ре­сня ви­не­сти йо­го на Ка­бмін, а по­тім і на те­ків­ський ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди. Пра­цює мі­ні­стер­ство й над за­ко­ном про енер­го­ефе­ктив­ність, який по­ки що, як ска­зав Дем­чи­шин, на ду­же ран­ній ста­дії. Мі­ністр вва­жає, що цей на­пря­мок бу­де клю­чо­вою те­мою впро­довж подаль­ших трьох ро­ків. Він за­зна­чає: « І про­ект, і фі­нан­су­ва­н­ня, і сти­му­лю­ва­н­ня не­об­хі­дно роз­ро­бля­ти в цьо­му на­прям­ку, то­му що ре­сур­си ( не­по­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії. — Авт.) ду­же обме­же­ні. Ви ба­чи­те, скіль­ки зу­силь ви­тра­ча­є­мо, щоб за­во­зи­ти ву­гі­л­ля — за­кри­ва­ти пі­ко­ві на­ван­та­же­н­ня, а ефе­ктив­ність ду­же сум­нів­на — енер­го­но­сії у нас використовуються ду­же не­ефе­ктив­но».

Чи не то­му пер­шим мі­ністр на­звав за­кон про ри­нок ву­гі­л­ля, в яко­му, за йо­го сло­ва­ми, бу­дуть сфор­му­льо­ва­ні основ­ні прин­ци­пи цьо­го рин­ку, а та­кож прин­ци­пи оцін­ки цьо­го па­ли­ва, оскіль­ки на це є ду­же ба­га­то на­рі­кань, зокре­ма що­до ці­но­утво­ре­н­ня. Дем­чи­шин за­зна­чає, що бу­ло б пра­виль­но, щоб про­дав­ці про­сто ви­став­ля­ли свою про­ду­кцію на бір­жу, а по­ку­пці, ке­ру­ю­чись рин­ко­ви­ми прин­ци­па­ми, ви­зна­ча­ли їй ці­ну. Але цьо­му, на дум­ку мі­ні­стра, за­ва­жає («ускла­днює існу­ва­н­ня та­кої бір­жі » ) обме­же­на кіль­кість по­ку­пців і про­дав­ців.

«Є, зві­сно, й трей­де­ри, які мо­жуть за­во­зи­ти ву­гі­л­ля на те­ри­то­рію Укра­ї­ни з будь-яких на­прям­ків, — го­во­рить Дем­чи­шин, — з Ро­сії, з не­під­кон­троль­ної те­ри­то­рії Укра­ї­ни, мор­ським шля­хом з ПАР, але я ро­зу­мію, що та­кі по­ста­чаль­ни­ки на да­ний мо­мент до­сить па­сив­ні («не актив­ні») й зде­біль­шо­го пра­гнуть ви­хо­ди­ти на кін­це­во­го по­ку­пця. Так, за йо­го сло­ва­ми, « Цен­тр­енер­го » про­вів низ­ку пе­ре­го­во­рів з ве­ли­ки­ми трей­де­ра­ми, але під­пи­са­них до­го­во­рів по­ки що не­має.

Дем­чи­шин ко­му­ні­ка­бель­ний, ді­ло­ви­тий і на­по­ри­стий, на­че від­чу­ває за сво­єю спи­ною якусь ін­шу, на яку мо­жна спер­ти­ся. « Нам не ви­ста­чає гро­шей на зар­пла­ту ша­хта­рям, — го­во­рить він, — вну­трі­шніх гро­шей, які є в си­сте­мі, не­до­ста­тньо, щоб вкла­да­ти в уста­тку­ва­н­ня. За остан­ні 7- 8 мі­ся­ців ко­шти, що пря­му­ва­ли на роз­ви­ток шахт, бу­ли мі­зер­ни­ми. Про них на­віть не вар­то го­во­ри­ти. І не вкла­да­ю­чи, не ло­гі­чно, в прин­ци­пі, че­ка­ти, що ша­хти роз­ви­ва­ти­му­ться. Упро­довж остан­ніх кіль­кох ти­жнів я ста­вив прин­ци­по­ві пи­та­н­ня пе­ред Ка­бмі­ном про пе­ре­роз­по­діл ко­штів, що бу­ли за­пла­но­ва­ні на лі­кві­да­цію й ре­ор­га­ні­за­цію шахт, і про­сив на­пра­ви­ти їх на опла­ту пра­ці й під­трим­ку со­бі- вар­то­сті, що до­зво­ли­ло б по­га­си­ти за­бор­го­ва­ність у зар­пла­ті ( на сьо­го­дні це близь­ко 400 міль­йо­нів гри­вень). А ко­шти від ви­ру­чки то­ді мо­жна бу­ло б спря­му­ва­ти на роз­ви­ток й роз­ви­ва­ти ву­гіль­ну га­лузь вну­трі­шнім ре­сур­сом».

«Це пи­та­н­ня я й сьо­го­дні по­ру­шу­вав на на­ра­ді у прем’єра, — роз­по­від­ає мі­ністр, — але прем’єр го­во­рить, що на та­кі про­гра­ми не­має ко­штів, та й про­по­зи­ції ці не­до­ста­тньо гли­бо­ко про­пра­цю­ва­ли, хо­ча ми цим за­йма­є­мо­ся не пер­ший день. Йо­го про­по­зи­ція: під­ні­май­те ці­ну ву­гі­л­ля, під­ви­щуй­те вар­тість еле­ктро­енер­гії, пе­ре­кла­дай­те це пи­та­н­ня на спо­жи­ва­чів.»

Не­зру­чний мі­ністр? Чи ви­пад­ко­во гла­ва уря­ду ми­ну­ло­го ти­жня ви­сло­вив не­за­до­во­ле­ність на­яв­ною си­сте­мою управ­лі­н­ня у сфе­рі енер­ге­ти­ки, що, за йо­го сло­ва­ми, не­га­тив­но по­зна­ча­є­ться на під­го­тов­ці се­кто­ра до май­бу­тньо­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. « Ри­нок пра­цює по­га­но » , — ска­зав він на ко­ле­гії Мін­ре­гіон­бу­ду. За сло­ва­ми прем’єра, до май­бу­тньо­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну Укра­ї­ні слід на­ко­пи­чи­ти 19 мі­льяр­дів кубометрів га­зу й мі­ні­мум 3,5 міль­йо­на тонн ву­гі­л­ля. Якщо по га­зу кра­ї­на отри­ма­ла га­ран­тії на су­му 1 мі­льярд, го­во­рить прем’єр, то пи­та­н­ня­ми за­ку­пів­лі ву­гі­л­ля Ка­бмін за­йма­є­ться в ру­чно­му ре­жи­мі. Остан­нім ча­сом для за­ку­пів­лі ву­гі­л­ля, за сло­ва­ми Яце­ню­ка, вда­ло­ся за­лу­чи­ти один мі­льярд гри­вень від енер­го­рин­ку й два мі­льяр­ди гри­вень — від Оща­дбан­ку.

Але де ку­пу­ва­ти, не ви­рі­ше­но. І тут не мо­жна не на­га­да­ти про не­що­дав­нє по­ві­дом­ле­н­ня енер­го­хол­дин­гу ДТЕК, у яко­му лег­ко мо­жна роз­ди­ви­ти­ся до­ко­ри як Мі­н­енер­го­ву­гі­л­лю, так і уря­ду. «Уже по­над рік у дер­жа­ві від­су­тнє си­стем­не розв’яза­н­ня про­бле­ми ви­во­зу не­об­хі­дно­го Укра­ї­ні ву­гі­л­ля для ТЕС. За­лі­зни­чна ін­фра­стру­кту­ра в зо­ні АТО ду­же по­шко­дже­на, не розв’яза­на про­бле­ма де­фі­ци­ту ло­ко­мо­тив­ної тя­ги та по­ро­жніх ва­го­нів», — на­го­ло­шу­є­ться в прес-ре­лі­зі. З цих при­чин від­ван­та­же­н­ня ву­гі­л­ля від під­при­ємств «ДТЕК Ро­вень­ки­ан­тра­цит» і «ДТЕК Свер­длов­ан­тра­цит» — основ­них ви­ро­бни­ків ву­гі­л­ля де­фі­ци­тної ан­тра­ци­тної гру­пи — на При­дні­пров­ську ТЕС і Кри­во­різь­ку ТЕС ста­но­ви­ло з 1 ли­пня 2015 ро­ку всьо­го 32 ва­го­ни за мо­жли­во­го від­ван­та­же­н­ня від 38 до 114 ва­го­нів на до­бу. А фа­кти­чне від­ван­та­же­н­ня ву­гі­л­ля від « ДТЕК Ша­хти Ком­со­мо­лець Дон­ба­су » — 50 ва­го­нів на до­бу при мо­жли­во­му по­ка­зни­ку — 100-120 ва­го­нів в до­бу.

Не в за­хва­ті від ді­яль­но­сті мі­ні­стер­ства і йо­го ке­рів­ни­ка лі­дер Не­за­ле­жної проф­спіл­ки гір­ни­ків Укра­ї­ни Ми­хай­ло ВО­ЛИ­НЕЦЬ. У коментарі « Дню » він ска­зав: « У Дем­чи­ши­на ні­чо­го не ви­хо­дить то­му, що в Ка­бмі­ні йо­го ні­хто не по­ва­жає й не хо­че бу­ду­ва­ти з ним сто­сун­ки. Це одно­зна­чно. До то­го ж ці­ни на ву­гі­л­ля в Укра­ї­ні розба­лан­со­ва­ні. Основ­ний до­бу­вач ву­гі­л­ля й одно­ча­сно вла­сник 70% те­пло­вих еле­ктро­стан­цій ДТЕК не­аби­як ско­рум­пу­вав­ся при фор­му­ван­ні та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію й у вся­ких до­звіль­них мо­мен­тах. То­му най­кра­щий ва­рі­ант для мі­ні­стра бу­де в то­му, якщо він че­рез два-три мі­ся­ці вте­че з Укра­ї­ни, бо йо­го по­са­дять до в’ язни­ці або про­сто ро­зір­вуть...»

«А те, що він роз­по­від­ає про свої де­ба­ти з прем’єром, — це су­то ма­нев­ри, — про­дов­жує Во­ли­нець. — Осо­би­сто ме­ні ду­же не­при­єм­но, ко­ли він бре­ше й вдає, що ро­зу­міє суть про­блем. На­при­клад, ко­ли ву­гі­л­ля ку­пу­ють у Ро­сії — кра­ї­ні агре­со­ро­ві, при­чо­му за ці­ною удві­чі ви­щою, ніж вар­тість укра­їн­сько­го ву­гі­л­ля. Сьо­го­дні страй­ку­ють гір­ни­ки ша­хти Но­во­во­лин­ська №1. Страй­кує пер­ша зміна ша­хти 1/3 Но­во­гре­бін­ська (До­не­цька область), від­прав­ле­ні у від­пус­тку гір­ни­ки ша­хти Укра­ї­на ті­єї ж обла­сті. Уже 12 днів три­ває по­же­жа на ша­хті ім. Ста­ха­но­ва, де пра­цює чо­ти­ри ти­ся­чі осіб. Во­на має до­бу­ва­ти 5-6 ти­сяч тонн ву­гі­л­ля на до­бу, а ви­дає на-го­ра всьо­го 400 тонн гір­ської ма­си. І при­бли­зно так по всіх ша­хтах. У цьо­му про­бле­ма, тра­ге­дія й ци­нізм на­шої вла­ди».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.