Го­тів­ко­ві роз­ра­хун­ки хо­чуть обме­жи­ти до 50 ти­сяч гри­вень

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни (НБУ) має на­мір зву­зи­ти сфе­ру ви­ко­ри­ста­н­ня го­тів­ки шля­хом зни­же­н­ня гра­ни­чної су­ми го­тів­ко­вих роз­ра­хун­ків між фі­зи­чни­ми осо­ба­ми у три ра­зи — до 50 ти­сяч гри­вень, пе­ре­дає Ін­тер­факс-Укра­ї­на.

Як по­ві­дом­ля­ють, від­по­від­ний про­ект по­ста­но­ви НБУ «Про вне­се­н­ня змін до по­ста­но­ви прав­лі­н­ня НБУ від 6 черв­ня 2013 ро­ку №210» опри­лю­дне­но на сай­ті НБУ і ви­не­се­но на обго­во­ре­н­ня.

Рі­ше­н­ня про зни­же­н­ня гра­ни­чної су­ми роз­ра­хун­ків спри­чи­не­но не­об­хі­дні­стю що­до за­без­пе­че­н­ня ста­біль­них над­хо­джень го­тів­ко­вих ко­штів у бан­ків­ську си­сте­му і роз­ви­тку без­го­тів­ко­во­го се­гмен­ту, по­ясни­ли в НБУ.

Во­дно­час по­ві­дом­ля­ють, що без­го­тів­ко­ві роз­ра­хун­ки мо­жна здій­сню­ва­ти без яких-не­будь обме­жень, і бан­ки зо­бов’яза­ні за­без­пе­чи­ти без­го­тів­ко­ві пе­ре­ра­ху­ва­н­ня на ви­мо­гу клі­єн­тів пов­ним об­ся­гом.

Про­по­зи­ції до про­е­кту по­ста­но­ви при­йма­ють до 25 сер­пня 2015 ро­ку.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.